Auditcommissie

Naam: Auditcommissie

griffiebureau@haarlem.nl

Wat doet de Auditcommissie?

De auditcommissie voert gesprekken met de accountant en concerncontroller over de jaarrekening, de managementletter en de (financiële) bedrijfsvoering.

Zij overlegt over de keuze en aansturing van de accountant en brengt (financiële) adviezen uit aan de raad. De Auditcommissie zorgt voor advisering aan en overleg namens de raad over alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeentefinanciën op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. In de verordening Auditcommissie Haarlem 2022 worden onder meer de taken van de Auditcommissie genoemd.

Taken Auditcommissie              

  • Voorbereiding  procedure tot selectie en aanwijzing van een accountant
  • Voordracht van accountant doen aan de raad
  • Adviseren  van raad in geval van contractverlenging/ beëindiging van de samenwerking met de accountant.
  • Evalueren en monitoren werkzaamheden accountant
  • Aanbevelingen van de accountant voortvloeiend uit de jaarrekening- en interim-controle uitzetten binnen de organisatie plus overleg ambtelijke adviseurs
  • Overleg voeren met en raad adviseren over de opzet en werking van interne beheersingsmaatregelen inzake control en (fraude)risicomanagement, de inrichting van de financiële organisatie en de kwaliteit van het financieel beleid en beheer.
  • Namens de raad volgt de Auditcommissie ook hoe het College de door de raad vastgestelde uitgangspunten uit de Financiële Verordening toepast, en gaat hierover desgewenst met de ambtelijke adviseurs in gesprek en adviseert de raad adviseren over zijn bevindingen.

Meer informatie over de andere taken en werkwijze van de Auditcommissie is te vinden in de Verordening Auditcommissie Haarlem 2022.

Wie zijn lid van de Auditcommissie?

De Auditcommissie bestaat uit vijf leden. De leden worden door de raad benoemd en ontslagen.

Contact

Commissiegriffier: Daphne Taets van Amerongen-Ingram

Telefoon: 023 - 511 3032