D. (Diana) van Loenen (PvdA)

Wethouder Actief sinds 30 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Beboren: 2 juni 1979
Geïnstalleerd als wethouder op 30 juni 2022

Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 511 3007

E-mail via het secretariaat: secretariaat.vanLoenen@haarlem.nl
Persvragen 023 511 3378 / 06 46 21 51 67 (José Lapré)

Portefeuille

Werk en Inkomen

 • Beleid en uitvoering Participatiewet. Dit omvat:
  • inkomensondersteuning
  • bevordering arbeidsparticipatie
  • participatie in de samenleving
 • Beleid en uitvoering wet Inburgering
 • Regionaal arbeidsmarktbeleid
 • Regionaal Mobiliteitsteam en Werkgeversservicepunt ZKIJ (Zuid-Kennemerland en IJmond)
 • Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Spaarne Werkt

Schulden en Minima

 • Armoedebeleid en uitvoering. Dit omvat:
  • Minimaregelingen via de HaarlemPas
  • Wijkgerichte aanpak Kinderarmoede
  • Maatregelen tegen energiearmoede
  • Bijzondere bijstand
 • Brede gemeentelijke ondersteuning in de
 • Kinderopvangtoeslagaffaire
 • Voorlichting Grip op Geld
 • Beleid en uitvoering Wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening. Dit omvat:
  • Vroegsignalering schulden
  • Budgetondersteuning op Maat
  • Schuldhulpverlening
  • NewFuture voor jongeren met problematische schulden

Sociale Recherche

 • Beleid en handhaven met zorg. Dit betreft: preventie en bestrijding van uitkeringsfraude en zorgfraude
  • De Participatiewet
  • De Wet maatschappelijk ondersteuning
  • De Jeugdwet

Maatschappelijke Ondersteuning en Publieke Gezondheid

 • Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit omvat:
  • Voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking
  • Welzijn
  • Maatschappelijke opvang voor dak- thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld
  • Beschermd wonen
 • Sociale wijkteams
 • Publieke gezondheid

Cultuur

 • Podiumkunsten
 • Musea
 • Beeldende kunst
 • Orgels
 • Bibliotheek
 • Cultuureducatie
 • Kunst in de openbare ruimte
 • Noord-Hollands archief
 • Amateurkunst
 • Architectuur
 • Archeologie
 • Lokale omroep
 • Ateliers
 • Broedplaatsen
 • Cultuurmakers

Wethouder Van Loenen heeft stadsdeel Noord als aandachtsgebied

Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden

Sociaal Domein

 • Bestuurlijk aanspreekpunt Participatieraad Haarlem
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Zuid-Kennemerland
 • Lid bestuurlijk overleg G40 sociale pijler

Sociale Zaken

 • Voorzitter van Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ParticipatiebedrijfZuid-Kennemerland (Spaarne Werkt)
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Werkpas BV
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen Leerwerkbedrijven Kennemerland
 • Voorzitter Regionaal Werkbedrijf Zuid-Kennemerland & IJmond
 • Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt regio Zuid-Kennemerland en IJmond (roulerend voorzitterschap met Velsen

Maatschappelijke ondersteuning en Publieke Gezondheid

 • Bestuurscommissie volksgezondheid VRK, formele naam is
 • Bestuurscommissie PGMZ- Publieke Gezondheid en
 • Maatschappelijke Zorg
 • Veilig Thuis Kennemerland

Cultuur

 • Lid bestuur Noord-Hollands Archief
 • Regent Elisabeth van Thüringenfonds
 • Lid bestuurlijk overleg MRA Programma Kunst, Cultuur& Erfgoed
 • Secretaris van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds

Nevenfuncties

Secretaris van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 30 jun. 2022 Wethouder, College van Burgemeester en Wethouders

2018

 • 27 mrt. 2014 - 29 mrt. 2018 Raadslid, Raad
 • 30 nov. 2014 - 28 mrt. 2018 Lid, commissie Bestuur
 • 30 nov. 2014 - 28 mrt. 2018 Lid, Rekenkamercommissie
 • 30 nov. 2014 - 28 mrt. 2018 Lid, Auditcommissie
 • 27 mrt. 2014 - 28 mrt. 2018 Raadslid, PvdA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens