drs. J. (Jur) Botter, MPA (D66)

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: drs. J. (Jur) Botter, MPA (D66)

griffiebureau@haarlem.nl

Algemeen

Geboren op 8 oktober 1964
Geïnstalleerd als wethouder op 7 juni 2018
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 511 5592
E-mail: secretariaat.botter@haarlem.nl

 

Portefeuilles 

Jeugd 

 • integraal jeugdbeleid
 • jeugd- en jongerenwerk
 • opvang zwerfjongeren
 • speeltuinwerk en scouting
 • verwijsindex
 • transformatieprogramma Zorg voor de Jeugd
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • specialistische jeugdhulp en aanpak kindermishandeling
 • jeugdbescherming- en reclassering
 • jeugdgezondheidszorg 


Onderwijs 

 • lokaal onderwijsbeleid
 • onderwijsachterstandenbeleid (incl. voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen, internationale taalklas (ITK))
 • instandhouding openbaar onderwijs
 • brede School/School in de wijk
 • volwasseneducatie
 • cultuureducatie (in de Lokale Educatieve Agenda)
 • leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten (Leerplein)
 • aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt
 • onderwijshuisvesting en International School Haarlem (ISH))
 • leerlingenvervoer en gym- en zwemvervoer
 • ontwikkeling universitair onderwijs (Koepel) 


Vastgoed  

 • beheer gemeentelijk bezit
 • professionalisering vastgoed

 

Nieuwe Democratie 

 • ontwikkeling wijkraden
 • overheidsparticipatie
 • beleid participatie & Inspraak
 • faciliteren bewonersinitiatieven


Bedrijfsvoering 

 • personeelsbeleid
 • organisatieontwikkeling
 • ambtelijke samenwerking Zandvoort
 • onderzoek en statistiek
 • informatievoorziening
 • informatieveiligheid
 • services
 • inkoop
 • huisvesting gemeentelijke organisatie 

 
Dienstverlening 

 • coördinatie (digitale) publieksdienstverlening
 • samenhangende ontwikkeling publieksfuncties  

 

De heer Botter heeft stadsdeel Centrum als aandachtsgebied en is bestuurlijk opdrachtgever voor de programma’s Overheidsparticipatie en Dienstverlening.

De heer Botter is bestuurlijk opdrachtgever Europees programma Urban agenda Innovative procurement. 


Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden 


Jeugd 

 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Zuid-Kennemerland
 • Voorzitter bestuurlijk overleg jeugdbeleid (BOJ)
 • Lid provinciaal bestuurlijk overleg jeugd


Onderwijs  

 • Voorzitter Platform arbeidsmarkt en onderwijs Zuid-Kennemerland
 • Lid bestuurlijk overleg arbeidsmarkt en onderwijs Haarlem, Velsen, Haarlemmermeer
 • Voorzitter stuurgroep voorkoming voortijdig schoolverlaten Zuid- en Midden-Kennemerland
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs (BOPO/BOVO)
 • Bestuurlijk aanspreekpunt Regionaal (voor Zuid-Kennemerland) en Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs
 • Voorzitter van het bestuur van de GR van het regionaal Bureau Leerplicht/RMC
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van "Perspectief", Leerwerkbedrijven Kennemerland BV
 • Lid Raad van Advies van het Stagebureau Connectie, hét platform voor stages in Haarlem en omstreken

 

Functie historie

2022

 • 11 mrt. 2016 - 30 jun. 2022 Wethouder, College van Burgemeester en Wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens