drs. L.J. (Lukas) Mulder

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: drs. L.J. (Lukas) Mulder

griffiebureau@haarlem.nl

Algemeen

Geboren op 27 december 1953

Geïnstalleerd als wethouder op 19 augustus 2013

 

Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Telefoonnummer: 023 - 511 3011

E-mail via het secretariaat: eturan@haarlem.nl

 

Portefeuille

Duurzaamheid

 • coördinerend wethouder Duurzaamheid
 • Haarlem Klimaatneutraal
 • basismilieukwaliteit
 • milieubeleid
 • leefomgeving: lucht, geluid, energie, externe veiligheid
 • bodem
 • vliegverkeer Schiphol (vliegcorridors, geluidsoverlast)

 

Wijken

 • ontwikkeling wijkraden
 • wijkcontracten

Mobiliteit

 • lokaal, regionaal en landelijk beleid verkeer en vervoer
 • uitvoering regionaal bereikbaarheidsbeleid
 • verkeer lokaal/beleid inzake doorstroming en regulering
 • parkeerbeleid
 • vliegverkeer Schiphol

Beheer en onderhoud

 • coördinatie stedelijk beheer
 • reiniging, afvalwijdering en -verwerking
 • riolering
 • havenbeheer
 • groen
 • natuur en landschap
 • stedelijk groen en landschap
 • kinderboerderijen, schoolwerktuinen en doetuinen
 • natuur- en milieueducatie (NME)
 • waterrecreatie
 • begraafplaatsen
 • woonschepen

De heer Mulder is wijkwethouder van stadsdeel Oost.

Aan portefeuille gerelateerde projecten

 • Reinaldapark
 • Stationsplein
 • Duurzaamheidscentrum

Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden

 • lid Platform Duurzaamheid G32
 • lid stuurgroep Duurzaamheid MRA
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Zuid-Kennemerland
 • voorzitter Regionale Stuurgroep bereikbaarheid
 • lid Algemeen Bestuur Bon Route
 • lid Provinciaal Verkeer en Vervoersberaad
 • stuurgroep HOV/A9
 • voorzitter Bestuurlijk overleg NS en ProRail
 • lid Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten
 • voorzitter stuurgroep Duurzaamheid Haarlem
 • lid Algemeen Bestuur Recreatiegebied Spaarnwoude
 • lid Contactoverleg Nationaal Park Zuid-Kennemerland
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Milieu, Groen en Water Zuid-Kennemerland
 • lid Bestuurlijke Regiegroep Schiphol
 • schaduwlid stuurgroep Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS)
 • lid bestuurlijk overleg Rijnland
 • bestuurlijk voorzitter Versterking Samenwerking Afvalwaterketen Cluster Kennemerland
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens