F. (Floor) Roduner (PvdA)

F. (Floor) Roduner (PvdA)

Foto van F. (Floor) Roduner (PvdA)

Contact informatie

Logo van College van Burgemeester en Wethouders
Orgaan: College van Burgemeester en Wethouders Periode: van: 21 december 2017 tot: Website: gemeentebestuur.haarlem.nl/informatie-over/college-van-b-en-w Functie: Wethouder

 

Geboren: in 1981
Geïnstalleerd als wethouder op 7 juni 2018
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 511 3004

E-mail via het secretariaat: secretariaat.roduner@haarlem.nl

 

Portefeuilles 

Ruimtelijke ontwikkeling 

 • ruimtelijke kwaliteit
 • ruimtelijke ontwikkeling landelijk, regionaal, per stadsdeel, gebied en wijk bestemmingsplannen en projectbesluiten
 • omgevingsvergunningverlening
 • implementatie Omgevingswet
 • grondbeleid
 • aan de portefeuille gerelateerde RO projecten, zoals Stationsplein en De Koepel
   

Monumenten 

 • monumentenbeleid en ruimtelijke kwaliteit
 • adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit

 Sociale Zaken 

 • Participatiewet bevordering arbeidsparticipatie
 • Regionaal arbeidsmarktbeleid (werkbedrijf)
 • Regionaal Werkplein en werkgeversservicepunt
 • Paswerk  

 
Schulden en Minima 

 • Bijstandsverlening
 • Armoedebeleid, schuldhulpverlening en budgetbeheer
 • Sociale activering
 • Inburgering statushouders


Floor Roduner heeft Zuidwest als aandachtsgebied
en is bestuurlijk opdrachtgever voor het programma Implementatie Omgevingswet
 

Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden 

 • Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk Bedrijven)
 • Voorzitter van de Stichting Paswerk Private Samenwerking
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Werkpas BV
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen Leerwerkbedrijven Kennemerland
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Zuid-Kennemerland
 • Voorzitter Regionaal Werkbedrijf Zuid-Kennemerland & IJmond
 • Plv. voorzitter Algemeen Bestuur Cocensus
 • fysieke pijler G40
 • G40  themagroep Omgevingswet
 • lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Zuid-Kennemerland
 • aandeelhoudersrol Spaarnelanden NV