M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs (GLH)

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs (GLH)

griffiebureau@haarlem.nl

Algemeen

Geboren op 24 juni 1957
Geïnstalleerd als wethouder op 7 juni 2018
Postadres: Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Telefoonnummer: 023 - 511 3005
E-mail via het secretariaat: secretariaat.meijs@haarlem.nl


Portefeuilles

Zorg, Welzijn en Volksgezondheid

 • Beleid en uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit omvat:
  • voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking waardoor zij zelfstandig kunnen wonen en participeren
  • welzijn en maatschappelijke dienstverlening
  • ondersteuning van mantelzorgers
  • stimuleren en faciliteren vrijwillige inzet
  • maatschappelijke opvang voor dak – en thuislozen en slachtoffers  van huiselijk geweld
  • beschermd wonen
  • aangepast vervoer voor ouderen en mensen met een beperking
 • sociale wijkteams
 • diversiteitsbeleid
 • toegankelijkheid stad (fysiek en sociaal)
 • Beleid en uitvoering publieke gezondheid

 
Wonen

 • Woonvisie Haarlem
 • Prestatieafspraken met in  Haarlem actieve woningcorporaties en huurdersorganisatie
 • Regionale samenwerking wonen regio Zuid-Kennemerland/IJmond en MRA
 • Woonruimteverdeling, woningonttrekking, woningvorming, splitsen en kamergewijze verhuur
 • Huisvesting statushouders en bijzondere doelgroepen
 • Duurzaam bouwen en wonen
 • Langer Zelfstandig Wonen
 • Stimulering zelfbouw
 • Starterslening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
 • Blijverslening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
 • Funderingsaanpak Rozenprieel
 • Fonds (sociale) woningbouw
 • Stedelijke vernieuwing
 • Wonen boven winkels

 
Cultuur     

 • podiumkunsten
 • musea
 • beeldende kunst
 • orgels
 • bibliotheek
 • cultuureducatie
 • kunst in de openbare ruimte
 • Noord-Hollands archief
 • amateurkunst
 • architectuur
 • archeologie
 • lokale omroep
 • culturele festivals


Mevrouw Meijs heeft stadsdeel Oost als aandachtsgebied
en is bestuurlijk opdrachtgever voor het programma Transformatie Sociaal Domein en de Sociale Wijkteams.


Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden (zorg, welzijn en volksgezondheid)

 • Lid bestuurlijk overleg G40 sociale pijler
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Zuid-Kennemerland
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid (VRK)
 • Lid Breed Overleg Portefeuillehouders VRK
 • Bestuurscommissie volksgezondheid VRK (p.m.)
 • Bestuurlijk aanspreekpunt Participatieraad
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Wonen, Welzijn en Zorg
 • Lid Regionaal overleg Basis en Specialistische Zorg

 
Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden (Wonen)

 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Volkshuisvesting Zuid-Kennemerland en Ijmond
 • Lid bestuurlijk overleg gemeente – woningbouwcorporaties – Samenwerkende Huurders Organisaties
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen Metropoolregio Amsterdam (MRA)

 
Aan portefeuille gerelateerde overlegverbanden (Cultuur)

 • Lid algemeen bestuur Noord-Hollands Archief
 • Regent Elisabeth van Thüringenfonds
 • Lid bestuurlijk overleg MRA Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed


 

 

Nevenfuncties

 • Lid van Het Haerlems Juweel

Functie historie

2022

 • 07 jun. 2018 - 30 jun. 2022 Wethouder, College van Burgemeester en Wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens