Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Logo van Rekenkamercommissie
Website: gemeentebestuur.haarlem.nl/Rekenkamer
Aantal zetels: nvt
E-mailadres: rekenkamercommissie@haarlem.nl
Contact informatie:

De secretaris van de Rekenkamercommissie is Inge Mulders

rekenkamercommissie@haarlem.nl

023-5114885


De controlerende functie van de gemeenteraad is erg belangrijk. De Rekenkamercommissie helpt de gemeenteraad daarbij. De Rekenkamercommissie is dus een instrument voor de raad. De commissie helpt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak door onafhankelijk onderzoek te doen naar het beleid en bestuur van het college.

De Rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur het afgesproken beleid volgens de geldende wet- en regelgeving (rechtmatig), tegen zo laag mogelijke kosten (doelmatig) en met het gewenste effect (doeltreffend) uitvoert. De commissie legt haar conclusies en aanbevelingen voor aan de gemeenteraad.

De commissie kan op verzoek van de raad of op eigen initiatief een onderzoek instellen. Elk jaar maakt de commissie daarvoor een onderzoeksplan.

De commissie bestaat uit zeven personen: vijf raadsleden (waaronder de voorzitter) en twee externe leden. De leden worden door de raad benoemd.

Leden