Besluitenlijst BenW 04 december 2007 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071.het college verklaart de bezwaren gegrond tegen het plaatsen van een passantensteiger aan het Jaagpad terhoogte van molen "De Eenhoorn" en het plaatsen van een kanosteiger ten noorden van de Balkenbrug aanhet Jaagpad en weigert de vergunningen,2.Financiële paragraaf : het besluit leidt er toe dat de steigers moeten worden verwijderd. De raad wordteen voorstel gedaan om de kosten van verwijdering te dekken;3.Communicatieparagraaf: de betrokkene wordt geïnformeerd over het besluit; de B&W-nota wordtuitgereikt aan de media.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college stemt in met Realisatieovereenkomst RKDC Vondelweg, onder voorbehoud van overlegmet de cie Ontwikkeling.2. Het college stelt de Raad voor in te stemmen met het Voorlopig Ontwerp buitenruimte nadat de cieOntwikkeling hier advies over heeft uitgebracht.3. Het college stelt de Raad voor in te stemmen met het openen van de grondexploitatie RKDCVondelweg, nadat de cie Ontwikkeling hier advies over heeft uitgebracht.4. Het college stelt de Raad voor een saneringskrediet € 93.288,- te verlenen, te dekken uit de grexRKDC Vondelweg (complexnummer 156), een uitvoeringskrediet bouw- en woonrijp maken €722.213,- te dekken uit de grex RKDC Vondelweg (complexnummer 156) en een VTU krediet2008-2010 € 283.863,- te dekken uit de grex RKDC Vondelweg (complexnummer 156), nadat decie Ontwikkeling hierover advies heeft uitgebracht.5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college stelt de Raad voor in te stemmen met de notitie Delftwijk 2020 Wijkpark; StartUitvoering en daar genoemde besluiten, met een totaal krediet van € 382.762,- (ten laste vangrondexploitatie Middengebied, complexnummer134), nadat de cie Ontwikkeling hierover adviesheeft uitgebracht.2. Het college stemt in met de Verplaatsingsovereenkomst PUK, onder voorbehoud van overleg metde cie Ontwikkeling.3. Het college stelt de Raad voor in te stemmen met het Voorlopig Ontwerp Duinwal, nadat de cieOntwikkeling hierover advies heeft uitgebracht.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. B&W stelt de raad voor om ten behoeve van de planontwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk in 2007een bedrag van 210.000 euro vóór te financieren en die in de vorm van een kredietaanvraag ten lastete brengen van de grondexploitatie Stadsdeelhart Schalkwijk.2. De onder 1) bedoelde kosten worden krachtens het bepaalde in de realisatieovereenkomst vergoeddoor de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (na oprichting);3. B&W stelt de raad voor om vanaf 1-1-2008 de kosten voor de planontwikkeling stadsdeelhart, opbasis van kostendekkende opdrachtverlening, direct in rekening te brengen bij deGemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit6. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college keurt het beschikbaar stellen van een investeringssubsidie voor de bouw van eengebouw voor scoutinggroep "de Brug" in Eindenhout goed.2. De kosten van het besluit bedragen € 50.000,-. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost "Bouwverbouw Jeugdhuizen" nummer 85.90, jaarschijf 2007 €47.000,=, jaarschijf 2008 restant € 3.000,=.Afschrijvingstermijn 5 jaar.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Commissie samenleving wordt geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college draagt de bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten met personeel over aan dewethouder personeel. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht tot 27 april 2006 in werking;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. Communicatieparagraaf: Dit besluit wordt verwerkt in het Delegatie-en mandateringsbesluit;4. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college stemt in met de instelling van één Ondernemingsraad met 15 leden met commissies enwerkgroepen;2. Het college besluit om de instelling van één Ondernemingsraad na één of twee jaar te evalueren;3. Het college besluit de ambtelijke ondersteuning van de Ondernemingsraad en de werkgroepen tefaciliteren met 1 fte voor de beleidsmatige ondersteuning en 1 fte voor de secretariëleondersteuning;4. De OR-leden worden 8 uur per week vrijgesteld voor OR-werkzaamheden;5. De kosten van de formatie en het budget zijn voorzien in de begroting 2008;6. Communicatieparagraaf: Dit besluit wordt gecommuniceerd aan het COP en via de gebruikelijkeweg op Insite bekend gemaakt aan de medewerkers;7. Het georganiseerd overleg ontvangt het besluit van het college ter informatie;8. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college draagt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit over doorbetaling van debezoldiging bij terminale ziekte over aan de wethouder personeel.Dit besluit treedt met terugwerkende kracht tot 1 juni 2007 in werking op het moment dat de CAOsector gemeenten 2007-2009 wordt afgesloten;2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties;3. Communicatie: Dit besluit wordt bekend gemaakt bij de HRM-adviseurs en wordt verwerkt in hetDelegatie- en mandateringsbesluit;4. De commissies Bestuur en GO ontvangen het besluit van het college ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college stemt in met het ruimtelijk-functioneel plan voor Gonnetstraat e.o. als uitwerking van het Structuurplan Haarlem en Masterplan Spoorzone.2. De betrokkenen en direct omwonenden ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.3. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie.4. Het college bespreekt dit plan met de belanghebbenden in het gebied en vragen de ontwikkelende eigenaren in het gebied met een integraal ontwerp te komen op basis van dit plan. Zodra dit integraal ontwerp gereed is, legt het college dit voor aan de Commissie Ontwikkeling.5. In het op te stellen ontwerp bestemmingsplan Nieuwstad wordt de herontwikkeling voor Gonnet e.o. juridisch mogelijk gemaakt. De bestemmingsplanprocedure voorziet in de inspraak op de beoogde ontwikkeling.6. Belang en complexiteit van de opgave rechtvaardigt de inzet van een gemeentelijk procesmanager (accounthouderschap). Herontwerp van gemeentelijke bezit in het gebied (enkele panden, gronden en openbare ruimte) rechtvaardigt de inzet van een gemeentelijk stedenbouwkundige voor kwaliteitstoetsing. Voor die begeleiding van dit project stellen wij daarom voor uit de grondexploitatie Spoorzone (zodra die wordt geopend) een bedrag te reserveren van € 20.000,
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college besluit om, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2007 subsidierelaties met dezelfstandige speeltuinen (genoemd in de bijlage), die voorheen onder de Stichting Radius vielen,aan te gaan.2. Voor de verzelfstandigde speeltuinen is een structureel bedrag beschikbaar van max. € 334.000,=ten laste van productnummer: 04.04.02.3. Voor de verdeling van het budget vindt maatwerk per speeltuin plaats, zoals neergelegd in debijlage bij deze nota.4. De beoogde huuraanpassingen voor de zelfstandige speeltuinen vinden per 1 januari 2008 plaats;voor het jaar 2007 zullen de huurbetalingen intern binnen de gemeente Haarlem plaatsvinden;5. De tuintoezichthouders zullen via het formele werkgeverschap (St.sdo. Haarlem Zuid-West)rechtstreeks in hun salaris worden voorzien;6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit bericht.7. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college stemt in met de uitbreiding van de formatie Leerplicht met 1,7 fte per 1 januari 2008 en0,3 fte per 1 januari 2009 (totaal 2 fte).2. De kosten van het besluit bedragen € 99.298 (2008) en € 121.590 (2009). Het besluit wordt gedektuit programma 4 maatschappelijke ontwikkeling, product 04.02.06 proces ondersteunendevoorzieningen.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college stemt in met de jaarrekening 2006 van de stichting Kennemer CIOS-Complex en stelt hetpositieve resultaat vast op € 4.700,-2. De baten van het besluit bedragen € 33.400,- De financiële consequenties van dit besluit zullen betrokkenworden bij de jaarrekening 2007 van de gemeente Haarlem, programma 4 product 04.06.03 Beheergemeentelijke binnensportaccommodaties.3. Het college stelt vast dat er met deze vaststelling geen directe relatie is met de afwikkeling vordering van degemeente op het Rijk/NOVA zoals gemeldt in de 2e Bestuursrapportage4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college stemt in met de jaarrekening 2006 van de Stichting Sportaccommodaties Haarlem. De subsidievoor de prestaties 2006 wordt vastgesteld op € 874.000,- Het nadeel van € 313.150,- is beschikbaar gesteld bijde 2e Bestuursrapportage 2006 (€ 200.000,-) en de 1e Bestuursrapportage 2007 (€ 130.000,-).2. De baten van het besluit bedragen € 16.850,- dit bedrag valt vrij ten gunste van de algemene middelen.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college stemt in met de jaarrekening 2006 van de Stichting SportSupport Kennemerland. De subsidie voorde prestaties 2006 wordt vastgesteld op € 310.000,-.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. het college neemt kennis van het rapport van de Nationale Ombudsman over de klacht van H.enstemt in met dit oordeel;2. het college besluit het door de NO aanbevolen overleg met de klager te voeren en een oplossingvoor dit probleem te vinden en verzoekt hoofd SB/bor dit te doen;3. Financiële paragraaf : het besluit heeft geen financiële consequenties,4. Communicatieparagraaf: de klager wordt mededeling gedaan van dit besluit en de B&W-nota wordtuitgereikt aan de media.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college stemt in met de toekenning van een aanvullende bijdrage van € 255.500,- aan deHockey Club Haarlem ten behoeve van de vernieuwbouw van het club-/kleedgebouw van devereniging op het sportcomplex Vergierdeweg.2. De kosten van het besluit bedragen € 255.500,-. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 81.27(€ 100.000,- ten laste van jaarschijf 2007; € 155.500,- ten laste van jaarschijf 2008; afschrijvingstermijn:30 jaar). Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt aangevraagd bij de Raad door middelvan bijgevoegd raadsbesluit (voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiëleparagraaf in het raadsvoorstel)3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. De heer G. Ligtenberg wordt -op voordracht van de Stichting Sportsupport Kennemerland -benoemd tot lid van de Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen.2. Communicatieparagraaf: Het hoofd van de afdeling OWG/Sport zal de heer Ligtenberg, de StichtingSportsupport Kennemerland en de Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen schriftelijkinformeren inzake de benoeming
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/11/20071. Het college besluit tot verkoop van het gebouw met verder toebehoren aan de Linschotenstraat 21 teHaarlem aan Valckenhoef BV, Dreefplantsoen 1, 2071 TH Santpoort-Noord voor de koopsom van€903.566,-- exclusief kosten koper en exclusief 6 % overdrachtsbelasting.2. De meeropbrengst van deze verkoop van ca. € 415.000,-- zal worden toegevoegd aan de reservesboven boekwaarde van waaruit wordt bijgedragen aan de bezuinigingstaakstelling.3. Alle inschrijvers ontvangen een exemplaar van het proces-verbaal van de inschrijving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college stemt in met de benoeming van mw. M.C.A. den Haan, A. Borst, J. Popering en deheren G.A. Boon, A. van der Ake als voorzitter en leden van de plaatsingscommissie;2. Het college stemt in met de benoeming van de heren P. Tuinman, D. de Boer en C.A. Tromp alsvoorzitter en leden van de toetsingscommissie;3. Het besluit treedt in werking met ingang van 12 januari 2007;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;.5. Communicatie: Het besluit wordt opgenomen als bijlage bij het Sociaal Statuut 2006.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college stemt in met beschikbaarstelling van een bouwvoorbereidingskrediet van 5% op hettotale investingsbedrag voor de openbare basisscholen: Beatrix € 67.251,25 en Bos en Vaart €95.898,252. Het krediet voor beide scholen ad € 163.149,50 ten laste te brengen van het krediet UitvoeringsplanSHO conform raadsbesluit 2007/73.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =