Besluitenlijst BenW 11 december 2007 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering; 11/12/20071. Het college stemt in met het antwoord aan de Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (SAMS) ophet Advies over Dialoog en Binding.2. Het college neemt het idee van de SAMS over voor een prijsvraag Samen Wonen Samen Leven enlaat dit (voorlopig eenmalig) organiseren.3. Het college verzoekt de SAMS te adviseren hoe de participatie van allochtonen op wijkniveauverbeterd kan worden gerelateerd aan de praktijksituatie in Schalkwijk en Oost.4. Het college verzoekt de SAMS te onderzoeken hoe allochtone burgers in Schalkwijk aankijkentegen de jeugdproblematiek en vervolgens te adviseren over de inspanningen die nodig zijn om deachterstand van allochtone jongeren te verminderen.5. Het college verzoekt de SAMS een ronde tafelgesprek te houden over het verloop van integratie inHaarlem.6. Het college stuurt aan de SAMS in de loop van 2008 een nieuw overzicht van onderwerpenwaarover advies aan de SAMS wordt gevraagd.7. De kosten voor de organisatie van de prijsvraag ad €3.000,- kunnen ten laste worden gebracht vanproductnummer 040501/2007. De kosten van de prijsvraag ad € 5.000,- kunnen ten laste wordengebracht van productnummer 04.02.07/kabelgelden 2008 m.b.t. onderbesteding 2006 / 2007 met dekanttekening dat de raad nog wel moet instemmen met de besteding van de kabelgelden.8. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit9. Het college stuurt het besluit ter bespreking aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering; 11/12/20071. Het college gaat akkoord met aanwijzing van een medisch adviseur van de GGD/HDK in het kadervan de Wet Inburgering 2007-2009.2. Er zijn voor de gemeente geen kosten verbonden aan dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering; 11/12/20071. Het college gaat akkoord met indiening van de aanvraag/prognose voor de inburgering van”pardonners” bij het ministerie van VROM.2. Er zijn voor de gemeente geen kosten verbonden aan .indiening van de aanvraag.3. De commissie Samenleving wordt geinformeerd over dit besluit.4. Betrokken partijen zijn geinformeerd over indiening van de aanvraag.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering; 11/12/20071. Het college stelt de Raad voor accoord te gaan met een afsluitend krediet woonrijpmaken ad€ 813.810,-- voor het project Monacopad.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering; 11/12/20071. Het college is bereid om vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, WRO en aansluitendbouwvergunning voor het bouwen van een regionaal kinderdienstencentrum aan de Vondelweg/Vander Aartweg te verlenen;2. Het college mandateert het hoofd van SO/VT/ST om een verklaring van geen bezwaar aan te vragenbij Gedeputeerde Staten;3. Het college mandateert het hoofd van SO/VT/Beschikkingen om na ontvangst van de verklaring vangeen bezwaar de vrijstelling en aansluitend de bouwvergunning, eerste fase, te verlenen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.6. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering; 11/12/20071. Het College stemt in met de nota uitvoering hulp bij het huishouden 20082. Het College besluit voor 2008 een aansluitovereenkomst met de Sociale Verzekeringsbank aante gaan voor de PGB budgethouders voor 1 jaar en mandateert het Hoofd van de afdelingDienstverlening voor alle handelingen die samenhangen met het aangaan van dezeovereenkomst. De kosten bedragen € 70.9203. Het College besluit t.b.v. het heffen van de eigen bijdrage voor hulp in het huishouden in 2008de standaard parameterset van het Ministerie van VWS te hanteren.4. Het College besluit per 1 januari 2008 een verhoging met 1,6 % toe te passen op de tarievenvoor de persoonsgebonden budgetten voor hulp bij het huishouden.5. Het College besluit het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2008 vast testellen.6. De financiële gevolgen van deze nota uitvoering hulp bij het huishouden bedragen € 253.920.Ter dekking van deze uitvoeringskosten wordt in 2008 de post andere ov.Inkomensoverdrachten van € 1.182.620 binnen het budget voor Wmo voorzieningenaangewend.7. Separaat zal begin 2008 een B&W-nota worden opgesteld over de integrale kosten van degemeentelijke uitvoeringsorganisatie en de inzet van het Loket.8. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit9. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering; 11/12/20071. Het college neemt de de notitie “Run en Haarlem” voor kennisgeving aan.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering; 11/12/20071. Het college besluit:1. de kosten van verzekering van de opstal en inboedel van de schoolgebouwen volledig voorrekening van de gemeente te nemen;2. met ingang van 1 januari 2008 aan de schoolbesturen geen vergoeding in de kosten vanabonnementen et cetera te verstrekken3. vast te stellen de procedure ‘schadeafwikkeling’ zoals beschreven in bijlage 1 van de notitie.2. De financiële gevolgen van het besluit worden betrokken bij de herinrichting van het onderdeel‘onderwijshuisvesting’ in de paragraaf onderwijs van de programmabegroting.3. De betrokkenen worden van het standpunt van het college in kennis gesteld in het bestuurlijkoverleg onderwijs.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering; 11/12/20071. Het college besluit in te stemmen met het voorstel tot overdracht van 11 lokalenbewegingsonderwijs (bijlage 3 notitie) met ingang van 1 januari 2008 van de schoolbesturen naar degemeente.2. De financiële gevolgen van het besluit worden betrokken bij de herinrichting van het onderdeel‘onderwijshuisvesting’ in de paragraaf onderwijs van de progammabegroting.3. De betrokkenen worden van het standpunt van het college in kennis gesteld in het bestuurlijkoverleg onderwijs.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/11/20071. Het college stemt in met de wijzigingen in de portefeuilleverdeling2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college stemt in met de jaarrekening 2006 van de St. ABC ArchitectuurcentrumHaarlem. Het subsidie wordt vastgesteld op €28.800,=. Het subsidie is overeenkomstig dedoelstelling besteed.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college stelt de Bomenverordening Haarlem 2007 (bijlage A) definitief vast.2. Het college stelt de verwerking van de zienswijzen op de voor inspraak vrijgegevenBomenverordening Haarlem 2007 vast (Bijlage B).3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Dit besluit van het college zal ter advisering aan de commissie Beheer worden gezonden.5. Het college legt de Bomenverordening Haarlem 2007 ter vaststelling voor aan de raad.6. De betrokkenen zullen daags na de besluitvorming geïnformeerd worden over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =