Besluitenlijst BenW 13 november 2007 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/11/20071. Het college stemt in met de extra inspanning voor de restauratie van de Scheepshellingen op de Scheepmakersdijk.2. De kosten van het besluit bedragen € 30.000, Het besluit wordt gedekt uit programma 06.01.01 product 185017.5510043. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/11/20071. Het college gaat akkoord met nota “ Beleidsregels Handhaving Wet Inburgering 2007-2009”;2. De kosten van dit besluit worden gedekt binnen het product 04.03.01 (EducatieVolwassenen/Inburgering)3. Betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;4. De commissie Samenleving wordt geïnformeerd over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/11/20071. Het college neemt kennis van het visiedocument 'Vereniging voor lokale natuur- enmilieucommunicatie'. Tevens neemt het college kennis van de bijgevoegde statuten.2. Het college meldt de gemeente Haarlem aan als lid van de 'Vereniging voor lokale natuur- en milieucommunicatie'.3. Het college besluit portefeuillehouder M. Divendal te benoemen tot vertegenwoordiger van de gemeente bij de 'Vereniging voor lokale natuur- en milieucommunicatie'.4. Het besluit heeft voor 2007 geen financiële consequenties. Voor 2008 e.v. worden deze voornamelijk bepaald door de afname van de producten c.q. diensten.5. De media ontvangen een persbericht over dit besluit.6. De commissie Beheer ontvangt het besluit van het college ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/11/20071. Het college besluit om conform voorgenomen wijziging ASV 2008 in te stemmen met hetovermaken van het toegekende subsidie aan BV Slam inzake de AmsterdamHaarlemBasketballWeek 2007.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/10/20071.Het college besluit om met betrekking tot de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het besluit van de raad tot aanwijzing van gronden op grond van deWet voorkeursrecht gemeenten met het oog op de ontwikkeling van het “Stadsdeelhart Schalkwijk” en de “Spoorzone” de raad voor te stellen:.A. met betrekking tot de bezwaarschriften die betrekking hebben op het “Stadsdeelhart Schalwijk”1. de bezwaren ongegrond te verklaren,2. het bestreden besluit te handhaven,3. geen vergoeding toe te kennen voor de kosten die in verband met de behandeling van het bezwaar zijn gemaakt;B. met betrekking tot de bezwaarschriften die betrekking hebben op de “Spoorzone”1. de bezwaren van E. Terol en N. Smit gegrond te verklaren,2. de bezwaren van R. Schooneman ongegrond te verklaren,3. het bestreden besluit in die zin te wijzigen dat de vestiging van het voorkeursrecht op de percelen Harmenjansweg 23 tot en met 43 (oneven nummers) komt te vervallen en het besluit voor het overige te handhaven.2.Financiële paragraaf: het besluit heeft geen financiële gevolgen,3.Communicatieparagraaf: De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit van de raad; de B&Wnota wordt uitgereikt aan de media.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college stemt in met de ontwikkeling naar een integrale gemeentelijke handhavingsorganisatie zoals geformuleerd in de nota ‘Integrale Handhaving’.2. De kosten voor de verdergaande professionalisering van de gemeentelijke handhavingsorganisatie bedragen € 320.800,= éénmalig en € 20.000 structureel . De éénmalige kosten kunnen worden gedekt uit het resultaat 2007 waarover in de tweede Berap verantwoording wordt afgelegd. De structurele kosten worden gedekt door in de begroting de opbrengsten van naheffingen structureel met € 20.000 te verhogen. Dit is verwerkt in de begroting 2008.3. Voor de financiering van de kosten van de structureel verplichte opleidingen wordt een bedrag van ad € 60.000,- toegevoegd aan het opleidingsbudget voor de afdeling Handhaving Openbare Omgeving. Deze structurele toevoeging is verwerkt in de begroting 2008.4. De betrokkenen worden geïnformeerd over dit besluit.5. Het college stuurt het besluit ter informatie aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/11/20071. Het college stemt in met bijgevoegd raadsvoorstel inzake een kredietaanvraag voor de kosten van het programmamanagement Waarderpolder.2. Financiële paragraaf: De kosten ad € 847.000,- worden gedekt binnen de grondexploitatie Waarderpolder.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/11/20071. Het college stemt in met het vervangen van de ketel van het kleedgebouw van het sportcomplex aan de Prins Bernardlaan (DSK)2. Het college besluit de kosten ad € 6.000,- exclusief BTW ten laste te brengen van de stelpost "Vervangen cv-installaties" -kolomjaar 2007 (IP rubriek 55.90)3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/11/20071. Het college stelt het subsidie aan de vereniging De Vishal voor de jaren 2004, 2005 en 2006 vast op respectievelijk € 43.800, € 44.400 en € 45.700.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. (De subsidies zijn in de gemeenterekeningen 2004, 2005 en 2006 verantwoord onder programma 4 Maatschappelijke Ontwikkeling.)3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =