Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 18 december 2007 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
18 dec. 2007, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Algemene informatie

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college stemt in met bijgaande nota en geeft opdracht tot het verder uitwerken van de nota envormgeving van het projectbureau & Werk. Bureau & Werk zal vanaf 1-1-2008 operationeel zijn.2. De kosten van het besluit worden gefinancierd uit het Werkdeel. De kosten van het projectbedragen jaarlijks € 350.000,- De duur van het project loopt van 2008 tot en met juli 2010.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. De voorlopige waardering van de functies wordt onderschreven.2. Het College gaat akkoord met de voorgestelde verscherping van het instrumentarium.3. Het College gaat akkoord om de voorlopige waardering van hoofd bureau programma's van deafdeling Openbare Ruimte, Groen en Verkeer bij Wijkzaken te verhogen van AB 11 naar AB 11A.4. Het College besluit op grond van mogelijke wijzigingen tot een evaluatieronde over een jaar.5. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college stemt in met het starten van een pilot met Mosquito2. De kosten van het besluit bedragen € 9.500,00. Deze kosten zullen uit het budget “Veiligeplekken” / GSB pijler sociaal voor 2007 gedekt worden.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit wordt ter informatie toegestuurd aan de commissie bestuur.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college stemt in met het repressief dekkingsplan veiligheidsregio Kennemerland i.o. (versie 5.1)2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college stemt in met de voorschriften samplingvergunning.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. De commissie Beheer ontvangt het besluit van het college ter informatie.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college neemt kennis van de inhoud van bijgaande voortgangsnotitie 2007-2008 en stelt denotitie vast.2. Dit besluit heeft geen finaciële gevolgen en over dit voorstel wordt niet d.m.v. een persbericht naarbuiten gecommuniceerd.3. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college stemt in met het bespreken van vervolgstappen in het platform verkeer binnenstad2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgeneen persbericht, een samenvatting van het rapport en een mondelinge toelichting door de wethouder4. De commissie Beheer ontvangt het besluit van het college ter bespreking

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college stemt in met de inhoud van de nota Niet invoeren milieuzone voor Vrachtwagens enbesluit op dit moment geen milieuzone voor vrachtwagens in te stellen in de Haarlemse binnenstad.Landelijke initiatieven om te komen tot uitbreiding van milieuzones voor bestelwagens enpersonenwagens blijven we ondersteunen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De media zullen daags na besluitvorming een persbericht ontvangen; de portefeuillehouder geeftperstoelichting.4. De commissie Beheer ontvangt het besluit van het college ter bespreking.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college stelt het Organisatiestatuut van de gemeente Haarlem vast, waarin tevens is opgenomende instructie voor de gemeentesecretaris als bedoeld in artikel 103 tweede lid van de Gemeentewet.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Communicatie: het besluit wordt bekendgemaakt door middel van de besluitenlijst van het collegeen treedt (eventueel met terugwerkende kracht) in werking op 1 januari 2008.4. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie.5. Het Organisatiestatuut wordt ter kennisneming naar het GO gezonden.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college stemt in met de wijziging van het Ambtenarenreglement 1995 (AR) met ingang van 1januari 2006 en 1 juli 2006 conform de CAR-UWO;2. Communicatieparagraaf: de wijzigingen worden verwerkt in de Intranetversie van het AR 1995;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Ter kennisneming wordt dit besluit voorgelegd aan de commissie GO.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college neemt kennis van het eindverslag van het afvalbeleidsproject Haarlem-Emirdag enstemt in met het overboeken van de resterende subsidiegelden voor het eerste kwartaal 2008; om naafrekening door de VNG terug te vorderen gelden terug te kunnen storten.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met voorstellen voor de bestedingenKabelgelden 2008.2. Deze notitie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover eenadvies heeft uitgebracht.3. De kosten van het besluit bedragen € 341.005 en zijn begroot op Programma 4 van de begroting,product Beleidsadvisering Onderwijs, Welzijn en Gezondheid Het college stelt de raad voor deresterende Kabelgelden 2008 ad € 85 te doteren aan de daartoe ingestelde bestemmingsreserveUPC/Kabelgelden.4. Communicatieparagraaf: Nadat zowel het college als de gemeenteraad ingestemd hebben met ditvoorstel, worden de aanvragers op de gebruikelijke wijze geïnformeerd . Daarna wordt eenpersbericht verstuurd en wordt UPC/Nederland geïnformeerd.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. De begrotingswijzing voor 2008 naar aanleiding van de verzelfstandiging van de afdelingaccomodaties van de sector Sport- en recreatie vast te stellen en deze te verwerken in begroting2008 en om deze vast te laten stellen door de raad in de eerste Bestuursrapportage 2008.2. De te reduceren overhead ad € 245.500, in samenhang met de andere taakstellingen op dit terrein, inde eerste helft van 2008 uit te werken in een plan van aanpak.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college stemt in met het treffen van een aantal personele maatregelen bij de RepressieveDienst van de Sector Brandweer & Ambulance van de gemeente Haarlem per 1 januari 2008,onder meer vooruitlopend op de aanstaande regionalisering van de brandweer;2. Het college stemt in met het in mindering brengen van de gerealiseerde besparing van € 200.000op de nog openstaande taakstelling ‘intensivering samenwerking brandweerregio’ zoals deze inde Kadernota 2007 voor 2008 en volgende jaren is opgenomen, en overlegt met de brandweer ofen zo ja, op welke wijze het vanaf 2009 nog resterende deel van de taakstelling kan wordengerealiseerd.3. Betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college stemt in met:a. Het Convenant Tijdelijke Medezeggenschap ingaande 1 januari 2008b. Het voorlopig Huishoudelijk Reglement OR gemeente Haarlemc. Het instellen van een Commissie ter voorbereiding van de OR-verkiezingen op 19 maart 2008;2. De kosten van het besluit zijn voorzien in de begroting 2008;3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het georganiseerd overleg ontvangt het besluit van het college ter informatie;5. De commissie bestuur ontvangt het besluit ter informatie.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering; 11/12/20071. Het college stemt in met het prestatieplan 2007 van het Advies- en steunpunt huiselijk geweld.2. De kosten van het besluit bedragen € 122.000,-. Het subsidie komt ten laste van de Tijdelijkestimuleringsregeling ASHG ad € 73.200,- en van de BDU Sociaal ad € 48.800,-, prod.nr. 030101.3. Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de Commissie Samenleving.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 04/12/20071. Het college stemt in met de voorliggende tekst van de overdrachtsovereenkomst afdelingAmbulance Hulpverlening van de gemeente Haarlem naar de HDK;2. Betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering; 11/12/20071. Het college besluit de rapportage Europawijk Zuid, 3e kwartaal 2007 ter info te sturen aan decommissie Ontwikkeling2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 13/11/2007AkkoordB&W vergadering: 18/12/20071. Het college besluit tot afzonderlijke verkoop van de kavel. 2. Het college besluit tot verkoop van de kavel 3 met verder toebehoren aan de heer R.D.F. Meijer, Clematislaan 6 uit Aerdenhout met een bedrag van € 511.111,11 kosten koper exclusief overdrachtsbelasting.3. Financiële paragraaf: de baten van het besluit bedragen kavel 3 € 511.111,11 en wordt ten gunste van de grondexploitatie Amsterdamse buurt gebracht . De verkoopkosten van kavel 3 van ca. € 10.000,-- komen ten laste van deze grondexploitatie. De kavel is ondergebracht in hoofdstuk 1 grondexploitatie Amsterdamse buurt met een geprognosticeerde waarde voor kavel 3 van € 380.000,- Saldo van hogere opbrengst ad. € 131.000,- ten opzichte van de prognose in de grondexploitatie FUCA Amsterdamse Buurt (MPG-2007)

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 06/11/2007AkkoordB&W vergadering: 18/12/20071. Het college besluit tot verkoop van kavel 'Noord' aan de Zuid Schalkwijkerweg naast nummer 7aan de heer P.J. Wintgens voor een bedrag van € 545.000,-- exclusief belasting en kosten koper.2. Het college besluit de netto-verkoopopbrengst van deze verkoop ad. € 545.000,-- toe te voegen aande reserve boven boekwaarde, ter invulling van de taakstelling.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college wijst genoemde data aan als koopzondagen voor 2008.2. Financiële paragraaf: Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.3. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit. Het besluit wordt gepubliceerd in de stadskrant.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college neemt kennis van het besluit van de enig aandeelhouder van "De gemeente HaarlemCommandite BV" om de heer N. A. Brink als directeur van "De Gemeente HaarlemCommandite"per 1 januari 2008 te ontslaan;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het besluit wordt alleen door middel van een brief medegedeeld aan betrokkene.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 18/12/20071. Het college stemt in met het aangaan van de overeenkomst met de Volksuniversiteit Haarlem omhet convenant uit 1993 op te zeggen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. De Commissie ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 27/11/20071. Het college stemt in met de opzet en uitvoering van het pilotproject ‘ToegankelijkheidsregelingCultuur’.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. De kosten van het pilotproject worden ten lastegebracht van de post Kabelgelden 2006 (€ 12.500,-; MO/OWG 2006/21) en 2008 (€ 5.150,-;2007/186487) product beleidsadvisering onderwijs OWG 04.02.083. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. De Nota wordt ter informatie toegezonden aan de commissies Samenleving en Ontwikkeling

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens