Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 20 november 2007 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
20 nov. 2007, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Algemene informatie

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 20/11/20071. Het college gaat akkoord met de nota "Verbreding doelgroepen Wet Inburgering 2007-2009".2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.Dekking van de beleidswijziging vindt plaats binnen de beschikbare middelen van de Wet Inburgering 2007-2009 op het product 04.03.01 (Educatie aan Volwassenen/Inburgering).3. Het Raadsstuk ten aanzien van de aanvulling van de verordening wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.4. De nota wordt uitgereikt aan de pers .Met betrokken partijen wordt overleg gepleegd over de uitvoering.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 20/11/20071. Het college doet voorstellen in bijgaande brief aan de Raad n.a.v. het initiatiefvoorstel 'Jongerentoerisme' gedaan in de vergadering van 27 september 2007.2. Financiële paragraaf: Aan dit besluit zijn geen financiële gevolgen verbonden.3. De brief van B&W gaat ter besluitvorming naar de raad.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 20/11/20071. Het college stemt in met de prestatieplannen 2006 en 2007 van de Stichting 't Web.2. Het college besluit Stichting 'tWeb een budgetsubsidie te verstrekken van € 65.907,= voor de uitvoering van het prestatieplan 2006. Dit bedrag is reeds in de vorm van voorschotten aan de Stichting 't Web overgemaakt.3. Het college besluit Stichting 't Web een budgetsubsidie te verstrekkenvan € 67.300,= voor de uitvoering van het prestatieplan 2007. Dit bedrag is reeds in de vorm van voorschotten aan de Stichting 't Web overgemaakt.4. De kosten van het besluit bedragen € 65.907,= voor 2006 en € 67.300,= voor 2007. Het besluit wordt gedekt uit programma 4.2 product 030201 Ouderen- en Gehandicaptenbeleid.5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit6. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 20/11/20071. Het college stelt de raad voor om het Delegatiebesluit vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. communicatie: het besluit wordt gepubliceerd in de stadskrant en treedt in werking op 1 januari 20084. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 20/11/20071. Het college stelt de raad voor in te stemmen met:a. het beëindigen van de loonkostensubsidie per 1 juli 2010 voor de groep ID-werknemers met kans op uitstroom naar een reguliere baan;b. het realiseren van een nieuwe vorm van gesubsidieerde arbeid;c. het vastleggen van nadere regels rondom verstrekking en verantwoording van deloonkostensubsidies;d. deze beleidskaders en regels verder uit te werken in een verordening en beleidsregels.2. De loonkostensubsidies bedragen € 4,44 miljoen in 2007 afnemend tot € 1,92 miljoen in 2010. Om dit te realiseren is in genoemde periode een investering in re-integratietrajecten nodig ter hoogte van circa € 730.500,--. Alle kosten worden ten laste gebracht van het voor re-integratie geoormerkte budget Werkdeel WWB.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 20/11/20071. Het College besluit de uitgebrachte adviezen van de adviescommissie CultuurstimuleringsfondsHaarlem over de 42 ingediende subsidieaanvragen voor de derde tranche 2007 over te nemen. 27aanvragen zijn gehonoreerd, 2 aanvragen worden aangehouden en 13 aanvragen zijn afgewezen en/ofdoorverwezen naar andere fondsen2. Financiële paragraaf: de kosten van dit besluit bedragen € 85.255,=. Het besluit wordt gedekt uitprogramma 6 Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie, toerisme en cultuur, product Evenementenen projecten, nr. 06.04.073. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht4. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 20/11/20071. Het college stemt in met het onttrekken van het schoolgebouw Beatrixdreef 6 aan deonderwijsbestemming.2. Bij notariële akte zal het pand door het schoolbestuur worden overgedragen aan de gemeente Haarlem, afdeling Onderwijs, Welzijn en Gezondheid.3. De sector Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vastgoed Beheer zal het pand betrekken bij de herontwikkeling van het gebied Zomerzone.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 20/11/20071. Het college stemt in met de "verordening tot subsidiëring van bewonersondersteuning via wijkraden"2. Aan het besluit zijn geen kosten verbonden3. De wijkraden en de stadsdeelorganisaties ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit 4. Het besluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant5. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebrachtHet college stelt de raad voor:6. de "verordening tot subsidiëring van bewonersondersteuning via wijkraden" vast te stellen.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 20/11/20071. Het college stemt in met de 3e wijziging gemeenschappelijke regeling hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK)2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 20/11/20071. Het college verklaart de zienswijzen die zijn ingediend tegen het bouwen van hetgezondheidscentrum aan de Frieslandlaan 12 ongegrond;2. Het college verleent vrijstelling als bedoeld in artikel 19, tweede lid, WRO van hetbestemmingsplan ‘Schalkwijk wijk c hoofdkaart’ voor het bouwen van een gezondheidscentrum aan de Frieslandlaan 12;3. Het college verleent ontheffing van artikel 2.5.30, lid 1 van de Haarlemse bouwverordening;4. Het college verleent aansluitend bouwvergunning en mandateert het hoofd vanSO/VT/Beschikkingen om bovengenoemde besluiten nader administratief af te handelen;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 20/11/20071. Het college legt het normenkader rechtmatigheid 2007 aan de raad ter vaststelling voor2. Het besluit heeft geen directe financiële consequenties3. Communicatie: het besluit geeft geen aanleiding voor externe communicatie4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 20/11/20071. Het college stemt in met de toetreding van de GGD Haarlemmermeer tot de hulpverleningsdienst Kennemerland onder de daartoe geformuleerde voorwaarden onder punt 1 t/m 82. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 13/11/20071. Het college besluit tot het verzelfstandigen van de Stadsbibliotheek Haarlem.2. Het college besluit, gehoord de raad, tot het oprichten van de stichting Basisbibliotheek Haarlem -Heemstede (werknaam) en het overdragen van activia en passiva, het personeel en de rechten en verplichtingen van het onderdeel Stadsbibliotheek Haarlem.3. Het college stemt in met de fusie van de op te richten stichting met de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Heemstede als onderdeel van het verzelfstandigingsproces.4. Het college gaat akkoord met statuten en profiel Raad van Toezicht, bedrijfsplan Stadsbibliotheek Haarlem, sociaal plan, opdrachtgeversplan, ontvlechtingsdocument en eigendom activa.5. Het college machtigt de portefeuillehouder verzelfstandigingen om alle noodzakelijke (rechts)handelingen te verrichten die uit dit besluit voortvloeien.6. Het College van B&W stelt als voorwaarde dat de voor de bedrijfsvoering benodigde formatie van in totaal 4,42 FTE voor 3,42 FTE vanuit de gemeentelijke formatie moet worden ingevuld.7. De frictiekosten voor ontvlechting van de Stadsbibliotheek bedragen maximaal € 90.000. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de bij de gemeente achterblijvende overhead.8. De eenmalige kosten voor verzelfstandiging van de Stadsbibliotheek bedragen €70.200 ten laste van de bestemmingsreserve verzelfstandigingen. Het college stelt voor het voordeel ad €195.800 (t.o.v. het oorspronkelijk toegekende bedrag van €266.000) ten gunste te brengen van de bestemmingsreserve verzelfstandigingen.9. Het college stelt voor de Stichting een startkapitaal van €350.000 beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve verzelfstandigingen.10. De financiële ontvlechting van de bibliotheek uit de gemeentebegroting zal bij afzonderlijkebegrotingswijziging gebeuren (1ste Berap 2008)11. De externe communicatie gebeurt door middel van een persbericht. Interne communicatie vindt op maat plaats. Het besluit wordt ter instemming voorgelegd aan het GO en de ondernemingsraad van Maatschappelijke Ontwikkeling.12. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 13/11/20071. Het college stemt in met definitieve overdracht van de afdeling Ambulance Hulpverlening aan de HDK per 1 januari 2008;2. Het college stemt in met het voorleggen van het bijgevoegd raadsvoorstel inzake de financiële gevolgen van de overdracht aan de Raad (vergadering van 13 december 2007);3. De kosten van het besluit bedragen € 454.000. Het FLO-gedeelte is € 390.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de gecumuleerde FLO-lasten tot en met heden (RAK-FLO-deel). Voor deze kosten wordt een jaarlijkse voorziening getroffen. Het gedeelte 'overige' is € 64.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan het positieve bedrijfsresultaat uit het verleden (RAK);4. Betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 13/11/20071. Het college stelt de Raad voor om de nota 'De WWB Hoogwaardig Handhaven in Haarlem 2008-2010' vast te stellen.2. De betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd over dit besluit. De media ontvangen een persbericht.3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 13/11/20071. Het college stelt de raad voor om de nota Haarlemse belastingen 2008 met bijbehorende belastingverordeningen en kwijtscheldingsbesluit in overeenstemming met het concept-raadsbesluit vast te stellen.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens