Besluitenlijst BenW 03 november 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
  Reacties verbergen
  • Svetka 2018-05-30 19:16:25
  • Guarana heeft ook tonische eigenschappen die ondersteunt een gezonde spijsvertering. Paardenbloem heeft geen klinische bevindingen die het kan echt, vormt om gewicht te verliezen. Echter, meer gezondheid experts suggereert dat de paardenbloem is een geweldige aanvulling op elke formule van het gewichtsverlies te wijten aan haar versterkend effect op de lever en de spijsvertering. Cayenne of beter bekend als capsicum in de meeste producten van het gewichtsverlies, is aangeprezen als een van de beste thermogene agent in het gewichtsverlies industrie. http://svetka.info/eco-slim-in-nederland-en-belgie-lees-beoordelingen-van-klanten-en-ontdek-dit-innovatieve-afslankproduct.html de Mensen die het Eco Slim moeten worden gecontroleerd voor Vitamine D-tekort.” Eco Slim Review. Afslankmiddelen zijn absoluut niet schaars en elke dag komt er weer wat nieuws op de markt. Veel van ze raken in de vergetelheid na verloop van tijd, maar Eco Slim lijkt het tegenovergestelde te doen. Samen met KetoX24 Afslankdruppels is Ecoslim enorm snel is het gegroeid tot één van de populairste afslankformules van het moment. Eco Slim staat bekend als een 100% natuurlijke afslanksupplement . Tevens is hij makkelijk in gebruik, bewust houdt het de drempel laag zodat een ieder zijn of haar doel kan bereiken.
 • B&W vergadering 13/10/2009Het college stelt de raad voor het navolgende te besluiten:1. Teneinde het de HFC Haarlem mogelijk te maken het seizoen 2009-2010 in de Jupiler League te voltooien, denavolgende kredieten ter beschikking te stellen:a. € 60.000 ten behoeve van diverse maatregelen ter bevordering van de veiligheid van spelers en publiek envoor het benodigde onderhoud aan de door de KNVB voorgeschreven installaties in het Stadion van deHFC Haarlem aan de Jan Gijzenkade;b. € 110.000 ten behoeve van de sloop van de staantribunes aan de oost- en westzijde van het hoofdveld vanhet Stadion en de herinrichting en aankleding van dit deel van het terrein.2. De kosten van het onder 1. vermelde besluit bedragen € 170.000; er zijn geen baten. De totale budgettaire lastvan het besluit bedraagt € 42.500. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost SZ80 ("Stadion JanGijzenkade").3. De gemeente neemt van HFC Haarlem het volledige eigendom over van die opstallen op het sportcomplex aande Sportweg/Jan Gijzenkade waarvan het economisch eigendom nu nog in handen is van HFC Haarlem.4. De kosten van het onder 3. vermelde besluit bedragen € 430.000, er zijn geen baten. Van dit bedrag is een deelgroot € 200.000 reeds bij wijze van voorschot verstrekt. Het volledige bedrag ad. € 430.000 zal wordenverantwoord via de 2e Berap.5. De raad stemt in met het expliciet genomen besluit van het college om met het oog op de liquiditeitspositie vande HFC Haarlem ook de, onder 4. hierboven genoemde, resterende € 230.000 al vooruitlopend op ditraadsbesluit aan HFC Haarlem te betalen.6. Op het onder punt 5 hierboven genoemde restant te betalen bedrag van € 230.000 worden de bestaandeachterstallige betalingen van de HFC Haarlem inzake legeskosten en complexhuur in mindering gebracht.7. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de portefeuillehouder geeftperstoelichting8. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een adviesheeft uitgebracht (actiepunten 1093, 1250, 1251 en 1332 zijn hiermee afgedaan)
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college geeft de B&W-nota vrij voor verdere bespreking2. Het college bespreekt de nota met de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college stemt in met de doelstellingen van de subsidieaanvraag preventiebudget 40+;meedoen aan een vertrouwde samenleving, investeren in leren en opvoeden,stimulerenwerktoeleiding en economische activiteiten.2. De kosten van dit besluit bedragen € 4.000.000,=. De baten van dit besluit bedragen €3.000.000,=. Het resterende bedrag zal gedekt worden uit een bijdrage uit ISV 2010 en 2011.3. Het college te mandateren de subsidies te verstrekken in overleg met de corporaties en dewijkraden, vallend binnen de onder 1 genoemde doelstellingen en de begroting zoals verwoordin de subsidieaanvraag.4. Het college stemt in met een monitoring van de resultaten van de aanpak, waarbij op kortetermijn een nulmeting plaatsvindt, jaarlijks een voortgangsrapportage en na drie jaar eenevaluatie met een effectmeting.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college besluit tot vaststelling van de antwoorden op de vragen over deprogrammabegroting 2010-2014 volgens bijlage A.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. De antwoorden van het college worden ter informatie voorgelegd aan de commissie Bestuur5. De antwoorden worden betrokken bij de raadsbehandeling van deprogrammabegroting 2010-2014 van 9 november tot en met 12 november 2009.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 03/11/20091. Het college stelt de raad voor om het communicatie systeem C-2000 te laten aanbrengen in hetgebouw Appelaar en in parkeergarage Cronjé.2. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € € 121.682 te dekken uithet investeringsplan 2009-2014/IP nummer SZ.70 en SZ.71.3. De betrokkenen worden daags na besluitvorming geinformeerd.4. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissieOntwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 03/11/20091. Het college stelt de raad voora. Een bedrag van maximaal € 710.000 beschikbaar te stellen als eerste tranche voor derealisatie van de digitaliseringsinitiatieven.b. Het restantbedrag 2009 (€ 342.500) uit het investeringsplan 2009 doorschuiven naar2010 en daarmee beschikbaar houden voor het project Digitalisering.2. De kosten van het besluit bedragen € 710.000, de baten van het besluit bedragen € 0. Het besluitwordt gedekt uit het IP 2009, programma 10, IP nummer 22.05 (voor specifieke informatiewordt verwezen naar de financiële paragraaf in bijgevoegde notitie)3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 3/11/20091. Het college besluit dat er een proef gaat plaatsvinden met drijvende tuinen voor een periodevan twee jaar in het Spaarne aan de kant van het Rozenprieel.2. Het college besluit dat gedurende deze twee jaar andere verzoeken voor het plaatsen vandrijvende tuinen worden afgewezen.3. Het college besluit dat na deze periode van twee jaar opnieuw zal worden bekeken ofdrijvende tuinen in het Spaarne of de grachten en singels in Haarlem, een optie zijn.4. De kosten van het besluit bedragen € 8625,00. Het besluit wordt gedekt uit het budgetuitvoering wijkcontracten, kostenplaats 1561.4791.400 en werkordernummer 810382.5. De media krijgen een persbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 03/11/20091. Het college besluit met inachtneming van de bepalingen artikel 8.1.6 Haarlemsebouwverordening, de gevraagde sloopvergunning te verlenen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 03/11/20091. De zienswijzen ongegrond te verklaren;2. Tijdelijk ontheffing te verlenen van het vigerende bestemmingsplan Spaarndam BeschermdDorpsgezicht, met gebruikmaking van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 3.22van de Wet ruimtelijke ordening, voor de duur van één jaar ingaande op de dag dat gestartwordt met de bouwwerkzaamheden, voor het plaatsen van tijdelijke verkeersvoorzieningen eneen verkeersbrug bij en over de Grote Sluis, aan de Spaarndammerdijk te Spaarndam;3. Aansluitend de tijdelijke bouwvergunning als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onder d van deWoningwet te verlenen, voor de duur van één jaar ingaande op de dag dat gestart wordt met debouwwerkzaamheden, voor het plaatsen van tijdelijke verkeersvoorzieningen en eenverkeersbrug bij en over de Grote Sluis, aan de Spaarndammerdijk te Spaarndam;4. Het hoofd van de afdeling Omgevingsvergunning te mandateren om de bovengenoemdebesluiten te verlenen en administratief verder af te handelen;5. De besluiten hebben geen financiële consequenties;6. De betrokkenen (aanvrager en indieners zienswijzen) ontvangen daags na besluitvorminginformatie over deze besluiten.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 03/11/20091. Het college besluit de Procesaanpak Wet Milieubeheer en meldingsplicht Activiteitenbesluit vast testellen. Deze bestaat uit de volgende vier stappen.a. Binnengekomen meldingen als volgt af te handelen.Complete meldingen worden geregistreerd. Incomplete meldingen worden beoordeeld of ersprake is van een extra risicovolle of gevaarlijke situatie. Als één van deze situaties aan de ordeis, wordt nadere actie ondernomen.b. Voor de meldingsplichtige bedrijven wordt er een thematische prioritering gekozen. Dezethematische prioritering vormt de basis voor een intensievere toetsing van de meldingen en deinzet van handhavingscapaciteit hetgeen verder is uitgewerkt in het integraalhandhavingsbeleid.c. Het opleggen van maatwerkvoorschriften te beperken tot bedrijven, die een groot risicoopleveren voor veiligheid, milieu of onacceptabele overlast.d. Ondernemers expliciet te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer inzakehet voldoen aan de voor zijn activiteiten geldende algemene regels.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het besluit wordt uitgereikt.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 03/11/20091. Het college neemt kennis van de start van het opstellen van een gebiedsvisie voor hetRozenprieel en stemt in met het daartoe inrichten van de gemeentelijke projectorganisatie;2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;3. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 03/11/20091. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Zomerzone Zuid' inclusiefde verwerking van de artikel 3.1.1. Bro reacties en de reactie van de wijkraad Slachthuisbuurt;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokken wijkraden ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; demedia krijgen een persbericht, de start van de planprocedure wordt bekend gemaakt via eenaankondiging in de Stadskrant, de Staatscourant en publicatie op de gemeentelijke website;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 03/11/20091. Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de standaard achtervangovereenkomstmet het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor twee leningen, elk € 10.000.000,-- vanElan Wonen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het college besluit (zie bijlage 1) de burgemeester te machtigen tot het aangaan van eenstandaard achtervangovereenkomst, die deel uitmaakt van de standaardovereenkomst totgeldlening met standaardborgtochtovereenkomst en algemene bepalingen;4. De betrokkenen, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de Rabobank en Elan Wonen ontvangendaags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/11/29901. Het college besluit tot financiering van het mentorenproject Coach4you in 2009.2. Deze financiering vindt plaats uit de VSV/PIAS-middelen kostenplaats, nr1201-4791-9439)3. Betrokken instelling(Vrijwilligerscentrale) ontvangt daags na besluitvorming informatie over ditbesluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =