Besluitenlijst BenW 07 april 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht.
  De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/03/20091. Het college stemt in met het prestatieplan 2009 van de stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West.2. Het college stelt voor de uitvoering van het prestatieplan een budgetsubsidie beschikbaar van €€ 642.123,-3. Het college brengt de budgetsubsidie van € 642.123 ten laste van de gemeentebegroting 2009,onder het product 040301 kostenplaats 1274-4756.1000 ad. € 524.202,- (afdeling WWGZ) enonder product 040108, kostenplaats 1231.4756-1130 € 117.921,- (afdeling JOS). Het collegestelt in 2009 eveneens een bedrag van € 5.000,- beschikbaar aan stadsdeelorganisatie HaarlemZuid West voor de uitvoering van stedelijk jongerenwerk in Haarlem. Dekking van dezesubsidie komt ten laste van productnummer 040108 kostenplaats 1231 4756 1000.4. Het college stuurt het prestatieplan 2009 ter bespreking aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/03/20091. Het college stemt in met het prestatieplan 2009 van de stichting DOCK.2. Het college stelt voor de uitvoering van het prestatieplan een budgetsubsidie beschikbaar van €2.063.380,-3. Het college brengt de budgetsubsidie van € 2.063.380 ten laste van de gemeentebegroting 2009,onder het product 040301 kostenplaats 1274-4756.1000 ad. € 2.063.380,- (afdeling WWGZ).Het college stelt in 2009 eveneens een bedrag van € 32.500,- beschikbaar aan stichting DOCKafdeling JOS) voor de uitvoering van stedelijk jongerenwerk in Haarlem. Dekking van dezesubsidie komt ten laste van productnummer 040108 kostenplaats 1231 4756 1000.4. Het college stuurt het prestatieplan 2009 ter bespreking aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 07-04-20091. Het college stemt in met de in de uitgangspuntenbrief gehanteerde percentages en aantallen enverklaart deze van toepassing voor de begroting 2010.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt de uitgangspuntenbrief ter informatie aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 07-04-20091. Het college besluit een budgetsubsidie van € 69.799 aan stichting 't Web toe te kennen voor deuitvoering van het Prestatieplan 20092. Het besluit wordt gedekt uit het budget voor stichting 't Web; kostenplaats 1141.4756.10903. Daags na dit besluit ontvangt stichting 't Web informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 07-04-20091. Het college besluit het beschikbaar gestelde budget voor de Wmo bus (van € 50.000,- per jaarvoor de periode 2009/2010) samen te voegen en de bus voor de duur van één jaar te laten rijden.2. Het besluit heeft tot gevolg dat bedrag van € 50.000,- voor 2010 wordt overgeheveld naar 2009ten laste van de algemene middelen (kostenplaats 1134.4669.1020, zie bijgevoegdebegrotingswijziging in bijlage A). Dit wordt betrokken bij de eerste Berap 2009.3. De eventuele PM kosten die boven het beschikbare budget uitkomen, komen ten laste van hetoverschot Wmo-voorzieningen 2008.4. Stichting Kontext en Paswerk ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 07-04-20091. Het college besluit om de uitvoering van het project van de Taalcoaches onder te brengen bij deVrijwilligerscentrale en voor de periode 2008 t/m 2011 een subsidie van maximaal € 75.000beschikbaar te stellen. Per jaar is beschikbaar: 37.500 (2008); 22.500 (2009); 7.500 (2010);7.500 (2011).2. De kosten van het besluit bedragen € 75.000,- de baten van het besluit bedragen € 75.000,-. Hetbesluit wordt gedekt uit programma 4 product 040401 / kostenplaats 1281-4756-1422 (voorspecifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf in de bijlage van deze nota).3. De financiële effecten van het besluit te verwerken als technische aanpassing in de 1steBestuursrapportage 2009;4. De WMO-raad en SAMS ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter kennisname gestuurd naar de commissie Samenleving teneinde deze te informeren over het project van de Taalcoaches;6. De betrokkenen z.a. de Vrijwilligerscentrale ontvangen daags na besluitvorming informatie overdit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 07-04-20091. Het college besluit in te stemmen met het inzetten van ruimte in het ISV(bodem)budget 2005-2009 voor versnelling van de inhaalslag in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijkebeperkingen (Wkpb).2. De kosten van het besluit bedragen €150.000,- te dekken uit het budget Bodemmodule binnenhet programma ISV 2005-2009 (grootboeknr. 1642.4669.9672). Dit is mogelijk door vrijval vankosten sanering Korte Poellaan 17-23.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/2009Het college besluit:1.a. Het besluit van 12 augustus 2009 (STZ/RP 2009/145064) in te trekken;b. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere waarden geluid (STZ/RP 2009/,182485)conform het bijgevoegde concept (bijlage I);2. Het ontwerpbesluit gezamenlijk met het (nieuwe)ontwerpbestemmingsplan “Land in Zicht ”te publiceren en dit (incl. onderzoeken) gedurende 6 weken ter inzage te leggen, waarbijbelanghebbenden de gelegenheid wordt geboden om schriftelijk of mondeling zienswijzenin te dienen;3. Aan te geven dat het besluit geen financiële consequenties heeft;4. Betrokkenen omtrent de besluitvorming te informeren door toezending van hetontwerpbesluit en middels een persbericht. Voorafgaand aan de onder punt 2 genoemdetermijn worden diegenen die tegen het eerdere ontwerp zienswijzen hebben ingediend,middels afzonderlijk brief van het hoofd afdeling Ruimtelijke Plannen geïnformeerd enuitgenodigd om aan te geven of de eerder ingediende zienswijzen worden gehandhaafd.Tevens zal een persbericht op de gemeentelijke website worden geplaatst;5. Het besluit ter informatie aan raadscommissie Ontwikkeling voor te leggen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 07-04-20091. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het DO ventweg Vondelweg vast.2. De kosten van het besluit bedragen € 1.990.000,-. Het besluit wordt gedekt uit de volgende posten:Openbare verlichting op normniveau brengen en inlopen achterstallig onderhoud ad € 110.000,-(2010), Verruimen riolering IP 63.19A € 500.000,- (2009) en € 181.000,- (2010), Vervangenriolering IP 63.19B ad € 364.000,-, (2009) en € 70.000,- (2010), Groot Onderhoud openverhardingen ad € 400.000,- (2009), € 365.000,- (2010).3. De buurtbewoners, het bedrijfsleven en partners (o.a. Fietsersbond en Wijkraad) in de directeomgeving van het projectgebied ontvangen daags na besluit-vorming informatie over dit besluit aande hand van het bijgevoegde persbericht.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 07-04-20091. Het college besluit de straatnaam Laan van Parijs tussen de Engelandlaan en de Athenestraat tewijzigen in Vilniusstraat.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen (Hulpdiensten, TNT post, gemeentelijke afdelingen, e.a.) ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 07-04-20091. Het college besluit de Milaanstraat door te laten lopen tot aan de Moskoustraat.2. Een gedeelte van de straatnaam Romestraat te wijzigen in Zagrebstraat.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen (Hulpdiensten, TNT post, gemeentelijke afdelingen, e.a.) ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 07-04-20091. Het college besluit de volgende straatnamen vast te stellen: Jan van der Horststraat en WillemKolffplantsoen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen (Hulpdiensten, TNT post, gemeentelijke afdelingen, e.a.) ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Vergadering B&W: 31/03/20091. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de statutenwijziging van de Stichting OPOHwaardoor de naamswijziging Stichting Spaarnesant doorgevoerd kan worden.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Haarlem.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Vergadering B&W: 31/03/20091. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het aftreden van 3 leden van debestuurscommissie OPOH en de benoeming van 3 leden in de rechtsopvolger StichtingSpaarnesant.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen worden daags na dit besluit geinformeerd.4. De commissie samenleving krijgt dit besluit ter kennisneming
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Vergadering B&W: 31/03/20091. Er worden twee parkeerplaatsen in de Stolbergstraat voor betaald parkeren aangewezen.De kosten van het plaatsen van de parkeermeters bedragen circa € 300,- en worden gedektuit product 08.03.01 Parkeerbeleid.2. De huisartsenpraktijk wordt van het besluit op de hoogte gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =