Besluitenlijst BenW 08 september 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/09/20091. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Verordening werkleeraanbod WIJ gemeenteHaarlem met ingang van 1 oktober 2009;2. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Toeslagen- en verlagingenverordening WIJgemeente Haarlem met ingang van 1 oktober 2009;3. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Maatregelegenverordening WIJ gemeenteHaarlem met ingang van 1 oktober 2009;4. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het van toepassing verklaren van hetHandhavingsbeleid WWB en de Toezichthouder WWB op de WIJ met ingang van 1 oktober2009;5. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de Wijzigingsverordening SoZaWe-raadgemeente Haarlem met ingang van 1 oktober 2009;6. De kosten van het doen van een werkleeraanbod in het kader van de WIJ worden ten lastegebracht van het participatiebudget van de gemeente Haarlem.7. De kosten van het bieden van een inkomensvoorziening in het kader van de WIJ worden tenlaste gebracht van het Inkomensdeel.8. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht.9. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/09/20091. Het college besluit de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren en ontheffing van hetbestemmingsplan te verlenen ten behoeve van het veranderen van de uitbouw aan de achterzijdevan de woning aan Brouwerskade 51zw;2. Het college besluit aansluitend de bouwvergunning te verlenen;3. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om de ontheffing en de bouwvergunning verderadministratief af te handelen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/09/20091. Het college besluit de vragen te beantwoorden conform bijgaande concept-brief.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt de brief naar de vragensteller
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/09/20091. Het College neemt kennis van de voortgang en afwikkeling implementatie nieuweWetruimtelijke ordening2. De commissie Ontwikkeling wordt geïnformeerd over de voortgang implementatie Wro doormiddel van de bijgevoegde brief.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/09/20091. Het college stemt in met de Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder. De regels treden eendag na publicatie van dit besluit in de Stadskrant in werking.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De commissie Beheer ontvangt het besluit van het college ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/09/20091. Het college besluit geen planschadevergoeding toe te kennen aan de aanvrager.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De aanvrager ontvangt binnen een week na besluitvorming een afschrift van het besluit eninformatie over de wijze van indienen van een bezwaarschrift.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/09/20091. Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de standaard achtervangovereenkomstmet het WSW2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/09/20091. Het college benoemt dhr. D. Bol, dhr. M. el Aichi en dhr. P. Meegdes voor een derde termijnals lid van de SAMS voor de periode 1 september 2009 - 1 september 2011.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =