Besluitenlijst BenW 09 juni 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/06/20091. Het college stemt in met het concept-ontwerpbestemmingsplan OnderdoorgangBuitenrustbruggen2. het college stemt in met vrijgave van het concept-ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van hetwettelijk vooroverleg conform artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening en de participatie metde wijkraad.3. het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de Commissie Ontwikkeling4. Het besluit heeft geen financiële consequenties5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/06/20091. Het college besluit, de beslissing van 24 maart jl. om een collectieve vrijwilligersverzekeringvia de VNG bij Centraal Beheer af te sluiten, in te trekken2. Het college besluit een collectieve verzekering voor vrijwilligers die via Haarlemse organisatiesactief zijn, bij Raetsheren van Orde af te sluiten3. De kosten van het besluit bedragen € 29.644,--. Het besluit wordt in 2009 gedekt uit demiddelen die hiervoor zijn toegevoegd aan het gemeentefonds (€ 34.090,--) uit het budgetvrijwilligerswerk 2009, kostenplaats 1273 product 04.03.014. Communicatie: informatie wordt op de website van de gemeente Haarlem en in de Stadskrantgeplaatst. De betrokken organisaties worden rechtstreeks geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/06/2009Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp voor deherinrichting van de Kampersingel vast.2. De kosten van het besluit bedragen € 660.000,-. Het besluit wordt gedekt uit de volgendeposten: Vervangen riolering IP 63.19B ad € 9.000,- (2009), Herstel kademuur IP 63.14 ad €241.000,- (2009), Heroriëntatie groen IP 65.07 ad € 30.000,- (2010), Groot Onderhoud geslotenverhardingen ad € 310.000,- (2009) en Openbare verlichting op normniveau brengen en inlopenachterstallig onderhoud ad € 70.000,- (2009).3. Fietsersbond en Wijkraad ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/06/20091. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp voor deherinrichting van de Dr. Schaepmanstraat (gedeeltelijk) vast.2. De totale kosten van dit besluit bedragen € 824.000,-. Er is door de raad reeds € 70.000,- kredietbeschikbaar gesteld (rb. 218/2007 dd. 22 november 2007). Het besluit wordt verder gedekt uitde volgende posten: Openbare verlichting op normniveau brengen en inlopen achterstalligonderhoud ad € 78.000,- (2009/2010) en uit Verbeteren Openbare ruimte 78 woningen Dr.Schaepmanstraat € 676.000,- (IP 61.55).3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.4. De buurtbewoners, het bedrijfsleven en partners (o.a. Fietsersbond en Wijkraad) in de directeomgeving van het projectgebied ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluitaan de hand van het bijgevoegde persbericht.5. Het college stemt in om het resterende gedeelte van de Dr. Schaepmanstraat tot aan de Tedingvan Berkhoutstraat als fietsroute verder uit te werken.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/06/20091. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de eindrapportage van het onderzoek naar een lange tunnelvoor de Zuidtangent en de (deels ondergrondse) maaiveldvarianten die in dat kader zijn onderzocht;2. Het college stelt de raad voor naar aanleiding van het onderzoek vijf maatregelen te nemen die de kwaliteitvan het leefmilieu en de bereikbaarheid van Haarlem en de regio moeten versterken en deze samen met deProvincie Noord-Holland uit te werken in de vorm van concrete besluiten, zo mogelijk met gebruikmakingvan de door de provincie gereserveerde 104 miljoen:a) De regionale autoverbinding tussen de Westelijke Randweg en Schipholweg (bijvoorbeeld via eenzogenaamde Mariatunnel), een en ander overeenkomstig het Haarlemse Structuurplan;b) Vertramming van de regionale HOV-verbinding op basis van het huidige tracé van de Zuidtangent, zosnel mogelijk, gezien de betere mogelijkheden voor inpassing en als voorwaarde voor verdere inpassingin het stedelijk milieu en gezien de verwachte reizigersgroei met deze modaliteit;c) Aansluiting met een HOV-verbinding in twee richtingen richting Schiphol Zuidas, ter ontlasting vanautomobiliteit op de A9;d) Aansluiting met een HOV-verbinding in twee richtingen bij en benoorden van Haarlem-station richtingde IJmond om de ontbrekende schakel in het complete HOV-netwerk MRA-west in te vullen;e) Verbeteren van de huidige verbinding ten behoeve van de Zuidtangent in twee richtingen van Europawegtot en met Haarlem station (waar onder de Spaarnepassage), daarbij uitkomsten en bevindingen van deeindrapportage te betrekken en te kiezen voor maatregelen ter bevordering van alle verkeersstromen.3. Het college stelt de raad voor om, voordat de mogelijke oplossing voor de Spaarnepassage in de vorm van eenmiddellange tunnel volgens tracé A alsmede de mogelijke financiële dekking ter besluitvorming aan degemeenteraad worden voorgelegd, eerst de gemeentelijke, provinciale en rijksbijdrage aan deze oplossinggezamenlijk met de Minister te toetsen op haalbaarheid, gezien de omvang ervan en in concurrentie metandere investeringen in de Metropoolregio en in Nederland.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de portefeuillehouder geeftperstoelichting;5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/06/20091. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de implementatienota beleid huiselijk geweldin de Veiligheidsregio Kennemerland.2. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de uitvoering van de in de implementatienotabeschreven ambities.3. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het vaststellen van de uitgaven 2009 via denota "Tussenstand en bestedingsvoorstellen GSB 2009" (2009/ 110763) en vaststelling van deuitgaven 2010 onder voorbehoud van continuering GSB-gelden en besteding vanrestantmiddelen 2009 Beschermd en weerbaar in 2010.4. Het college gaat akkoord met de reactie aan de Kennemerlandse WMO-raden en stuurt deze aande gemeenten in Kennemerland daags na besluitvorming.5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/06/20091. Het college besluit kennis te nemen van de koers- en discussienota2. Het College is van mening dat de doelstellingen en kaders in hoofdlijnen nog steeds vantoepassing zijn, tenzij anders in de koers- en discussienota aangegeven3. Het college besluit de koers- en discussienota, en dan met name de in hoofdstuk 4 t/m 7aangegeven beleidskeuzes voor te leggen aan de commissie beheer als basis voor dekoersbepaling van het verkeer- en vervoerbeleid voor de rest van de looptijd van het huidigeHVVP tot 20154. Het betreft hier een opiniërende nota die op dit moment geen financiële consequenties heeft.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/06/20091. Het college besluit akkoord te gaan met de evaluatie van het speelruimteplan en de conclusiesop te nemen in het nieuwe speelruimteplan.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/06/20091. Het college acht de ingediende zienswijzen ongegrond;2. Het college verleent vrijstelling als bedoeld in artikel 19, tweede lid WRO van het ter plaatsegeldende bestemmingsplan voor het verbouwen van een bestaande garage tot drie appartementenaan Amsterdamsevaart 174;3. Het college verleent ex artikel 2.5.30, lid 4a HBV ontheffing van artikel 2.5.30, lid 1 van deHaarlemse bouwverordening;4. Het college verleent een reguliere bouwvergunning voor het verbouwen van een bestaande garagetot drie appartementen aan Amsterdamsevaart 174;5. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV daartoe alle benodigde handelingen te verrichten;6. Het besluit heeft geen financiële consequenties;7. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/06/20091. Het college stemt in met het inrichtingsplan openbare ruimte voor het project Deo Neo;2. Het college besluit het inrichtingsplan openbare ruimte voor het project Deo Neo vrij te gevenvoor de inspraak;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de terinzagelegging van het inrichtingsplan wordt aangekondigd in de Stadskrant; tijdens de terinzagelegging wordt over over het inrichtingsplan voor de buurt een informatieavond georganiseerd;5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/06/2009Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan “023”, inclusief de verwerking van deingekomen reacties in het kader van het vooroverleg/participatie;2. Het college zal, na bespreking in de Raadscommissie Ontwikkeling, hetontwerpbestemmingsplan, samen met de daarbij behorende stukken, gedurende 6 weken terinzage leggen, eenieder de gelegenheid bieden om gedurende deze termijn schriftelijk ofmondeling zienswijzen in te dienen en hiervan voorafgaand kennisgeving doen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen (overlegpartners, wijkraden en overige participatiepartners) worden omtrent debesluitvorming geïnformeerd door toezending van de kennisgeving;5. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de RaadscommissieOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/06/20091. Het college besluit in te stemmen met aard en strekking van 'Samen sta je sterker, agenda voorHaarlem en Noord-Holland'.2. de onder 1. genoemde agenda verder uit te werken3. het besluit heeft geen financiele consequenties4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/06/20091. Het college stelt de raad voor een bedrag van maximaal € 500.000,- beschikbaar te stellen vooreen nieuwe toegang voor de Grote of St. Bavokerk aan de Grote Markt en het opheffen vanachterstallig onderhoud aan de Vishal. De kosten hiervoor worden gedekt uit hetInvesteringsplan 2009-2014, nummer BV.012. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de nieuwe splitsing van het eigendom van deVishal en deze notarieel vast te laten leggen3. Het college stelt de raad voor het college van kerkrentmeesters van de Grote of St. Bavokerk inoverleg met de gemeente Haarlem (afdeling Vastgoed) de opdracht te laten verstrekken en dewerkzaamheden te laten begeleiden4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit5. De raad neemt een besluit na advies van de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =