Besluitenlijst BenW 10 februari 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/02/20091. Het college stemt in met het prestatieplan 2009 van de stichting Haarlem Effect .2. Het college stelt voor de uitvoering van het prestatieplan een budgetsubsidie beschikbaar van €777.405,-.3. Het college brengt de budgetsubsidie van € 777.405,- ten laste van de gemeentebegroting 2009,onder het product 040301 kostenplaats 1274-4756.1000 ad. € 610.675,- (afdeling WWGZ) enonder product 040108, kostenplaats 1231.4756-1135 € 166.730 (afdeling JOS voor peuterwerk)Het college stelt in 2009 eveneens een bedrag van € 50.000,- beschikbaar aan Haarlem Effect(afdeling JOS) voor de uitvoering van stedelijk jongerenwerk in Haarlem. Dekking van dezesubsidie komt ten laste van productnummer 040108 kostenplaats 1231 4669 1000. Dit isintegraal opgenomen in de uitvoering van het jongerenwerk van Haarlem Effect. De kosten vanhet prestatieplan 2009 bedragen daarom totaal € 827.4054. Het college stuurt het prestatieplan 2009 ter bespreking aan de commissie Samenleving..
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/02/20091. Het college stemt in met het concept ontwerpbestemmingsplan “Sinnevelt en Planetenwijk”;2. Het college stemt in met vrijgave van het concept ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van hetwettelijk vooroverleg conform art. 3.1.1 (nieuwe) Bro en de participatie met de betreffendewijkraden;3. Het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de Commissie Ontwikkeling.4. De betrokkenen (opstellers bestemmingsplan) ontvangen daags na besluitvorming informatie overdit besluit;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. Het college publiceert het voornemen tot het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan in deStadskrant en op de gemeentelijke website.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/02/20091. De zienswijze gericht tegen het niet aanvragen van een verklaring van geen bezwaar gegrond teverklaren;2. De overige zienswijzen ongegrond te verklaren;3. Een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde Staten;4. Na ontvangst van de verklaring, vrijstelling te verlenen op grond van artikel 19, lid 2 van deWRO van het bestemmingsplan Zuiderhout voor het veranderen van een clandestienkinderdagverblijf en buitenschoolse opvang aan de Hildebrandlaan 2 te Haarlem;5. Aansluitend de bouwvergunning te verlenen;6. Ontheffing te verlenen van artikel 2.5.30, lid 1 van de HBV op grond van artikel 2.5.30, lid 6van de HBV;7. Het hoofd van de afdeling Omgevingsvergunning te mandateren om de verklaring van geenbezwaar aan te vragen en na ontvangst hiervan de bovengenoemde besluiten te verlenen enadministratief verder af te handelen;8. De besluiten hebben geen financiële consequenties;9. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over deze besluiten.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/02/20091. Het college stemt in met de jaarrekening 2007 en besluit subsidie te verlenen aan de StichtingKennemer CIOS-complex voor 2007.De kosten van het besluit bedragen € 13.191,93. Bij de afwikkeling van de jaarrekening 2007 isalsnog te betalen aan SKC een bedrag van € 29.300,- opgenomen (balanspost nr. 28.1953), welkbedrag voldoende ruimte biedt voor het gemeentelijk nadeel van € 13.191,93,-.(voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf in bijgevoegde notitie).2. Het college besluit met het Stichting Kennemer CIOS-complex (c.q. NOVA College) in overlegte treden vanuit de wens de exploitatie van het Kennemersport Center onder te brengen bij SROKennemerland B.V.. Dit ter uitvoering van de afspraken over de omvang van het werkpakketzoals in de aandeelhoudersovereenkomst met de gemeente Amersfoort. De overdracht is in hetkader van genoemde overeenkomst voorzien uiterlijk per 1-1-2010.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/02/20091. Het college besluit als onderdeel van de realisatieovereenkomst de gronduitgifte ten behoevevan het kinderdagverblijf te koppelen aan de "bestemming kinderdagverblijf". Het beheer en deinrichtingskosten van dit stuk grond zullen worden overgedragen aan Bouwfonds MabOntwikkeling.2. Het college besluit dat de grondtransactie wordt meegenomen bij de gronduitgifte van hetgebouw de Veste waarbij de buitenruimte met een oppervlakte van 280 m² zal wordengekoppeld aan de functie kinderdagverblijf. In geval van terug koop van betreffendebuitenruimte wordt een vergoeding gegeven van het symbolische bedrag van € 1,00 (één euro).3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/02/20091. Het college stelt de raad voor het Duurzaamheidsprogramma 2009 vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/02/20091. Het college stelt de raad voor om het krediet voor de restauratie van de Melkbrug terbeschikking te stellen.2. De kosten van het besluit bedragen € 3.250.000,-. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost62.10 Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt aangevraagd bij de Raad door middel vanbijgevoegd raadsbesluit.3. De inwoners van Haarlem, het bedrijfsleven en de partners van de stad ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit aan de hand van een persbericht4. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissieBeheer hierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/02/20091. Het college stemt in met het prestatieplan 2009 van Bureau Jeugdzorg NH.2. De totale (budget)subsidie voor 2009 ad € 603.312,= wordt gefinancierd uit de begroting2009 (product.nr 04.01.08) waarvan 344.577,= uit GSB-middelen (productnr 04.01.05).Specifieke informatie is opgenomen in de financiële paragraaf.3. Betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/02/20091. Het college gaat akkoord met het definitief ontwerp voor de Bernadottelaan 138a totErasmuslaan 2, Jungpark, Braillelaan, W. Sternstraat, Freudstraat en C. Hullstraat;2. De kosten van dit besluit zijn voorzien en opgenomen in de grondexploitatie 043 Meerwijk-Centrum (Raadskrediet WZ/GM 2008/149494). De beheers- en onderdhoudskosten kunnenworden opgevangen binnen het hiervoor beschikbare budget.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/02/20091. Het college neemt kennis van het meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer2009-2012.2. Het college stemt in met de in deze nota benoemde routine-investeringen (IP-stelposten),begrotingsprojecten en projecten in het kader van het inlopen van het achterstallig onderhoud,voor het uitvoeringsjaar 2009, voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet door de raad aanhet college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling; de projectbedragen staan in devertrouwelijke bijlage D vermeld.3. De inwoners van Haarlem, het bedrijfsleven en partners in de stad ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit aan de hand van het bijgevoegde persbericht; deportefeuillehouder geeft een perstoelichting4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordtbijlage D van dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van dit stuk.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/02/20091. Het college stelt de raad voor de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang vast testellen per 1 april 2009.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit door plaatsingvan de verordening op het register Kinderopvang van de gemeente Haarlem.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/02/20091. Het college stelt de Stadsdeeluitvoeringsprogramma's 2009 vast en besluit tot publicatie;2. De kosten van het besluit bedragen circa € 2.000 en worden gedekt uit product 09.01.01Gebiedsregie;3. De bewoners en wijkraden ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; demedia krijgen een persbericht;4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =