Besluitenlijst BenW 10 november 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B en W vergadering 03/11/20091. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de asbestsanering van het Frans Hals Museum,Groot Heiligland 62 te Haarlem;2. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.519.263,-- voor deasbestsanering Frans Hals Museum;3. Het college stelt de raad voor hiervan € 1.869.263,-- te dekken uit het investeringsplan 2009-2014 / IP-nummer FH.11;4. Het college stelt de raad voor de reeds gevormde voorziening van € 650.000,-- zoals isopgenomen in de jaarrekening 2007 in te zetten voor het resterende deel van de saneringskostenen de bijkomende kosten van het Frans Halsmuseum;5. Frans Hals Museum ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit;6. De raad neemt een besluit na advies van de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/11/20091. Het College van B&W besluit om het project 'Slachthuisbuurt Werkt' te integreren in de teontwikkelen en meer integrale wijkaanpak in de Parkwijk.2. Het College van B&W besluit om de afdeling SZW opdracht te geven hiertoe een plan vanaanpak op te stellen inclusief financiële gevolgen.3. Het college beantwoordt hiermee toezegging 1336 'Evaluatie voorposten Sociale Dienst' aan decommissie Samenleving.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/11/20091. Het college besluit in te stemmen met de nota Preventiemiddelen schuldhulpverlening 2009.2. De kosten van het besluit bedragen € 255.000,-; de baten van het besluit bedragen € 255.000,-Het besluit wordt gedekt uit de extra middelen voor schuldhulpverlening voor 2009 die via deseptembercirculaire 2009 via het gemeentefonds beschikbaar zijn gesteld.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Samenleving gezonden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/11/2009Het college besluit ...1 gezien de adviezen van Klankbordgroep en OR in te stemmen met de uitwerking van dereorganisatie van de Hoofdafdeling Stadsbedrijven zoals beschreven in deel I en deel II vanbijlage 1;2 in te stemmen met de in de uitwerkingsnota genoemde organisatieopzet, formatie, functies enfunctiebeschrijvingen;3 in te stemmen met de adviezen van Leeuwendaal over de functiewaarderingen zoals beschrevenparagraaf 3.1 van deel II van de uitwerkingsnota;4 De communicatie in deze fase te laten organiseren door de manager HoofdafdelingStadsbedrijven;5 De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging die onderdeel uitmaakt van hetop korte termijn op te stellen reorganisatiebesluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/11/20091. Het college stelt de antwoorden op de advisering van de Wmo raad en de inspraakreacties vast2. Het college stemt in met de voorstellen tot wijziging van het beleid Wmo individuelevoorzieningen met ingang van 1 januari 2010 zoals verwoord in de beleidsnotitie3. Het college stemt in met de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuninggemeente Haarlem 2010 (Vvmo 2010), zoals deze na de inspraak is gewijzigd4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht5. Het college stelt de raad voor de voorstellen tot wijziging van beleid en de Verordeningvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2010 (Vvmo 2010) vast testellen6. De kosten (€ 260.000,00) en de baten ( € 164.000,00) van het besluit te dekken uit programma3.2 product Wmo-voorzieningen (03.02.01) conform bijgevoegde begrotingswijziging7. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit8. Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant na vaststelling door de Raad
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/11/20091. Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de standaard achtervangovereenkomstmet het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor twee leningen, elk € 5.000.000,-- vanPré Wonen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het college besluit (zie bijlage 1) de burgemeester te machtigen tot het aangaan van eenstandaard achtervangovereenkomst, die deel uitmaakt van de standaardovereenkomst totgeldlening met standaardborgtochtovereenkomst en algemene bepalingen;4. De betrokkenen, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de Bank Nederlandse Gemeenten, drstichting Waarborgfonds voor de Zorgsector en Pré Wonen ontvangen daags na besluitvorminginformatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/11/20091. Het college stemt in met de brief over de voortgang van de Integrale Dienstverlening.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/11/20091. Het College van B&W neemt kennis van het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van CityStewards 'Stadstewards in Haarlem: Goed idee?!'.2. Het college geeft Paswerk opdracht om het project City Stewards uit te werken als één van devarianten van werksoorten binnen het Work First programma.3. Het college beantwoordt hiermee toezegging 992 en 1337 'City Stewards' aan de commissieSamenleving.4. De kosten van het Work First programma staan opgenomen in het Werkdeel Wwb. Deeventuele implementatiekosten maken onderdeel uit van de uitwerking door Paswerk en kunneneveneens ten laste worden gebracht van het Werkdeel Wwb.5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/11/2009Het college stelt de raad voor:1. De Verordening Openbaar Water en de bijhorende toelichting vrij te geven voor inspraak.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/11/20091. Het college neemt kennis van de landelijke beleidsuitgangspunten met betrekking tot hetdierenwelzijn.2. Het college stemt in met de in de nota genoemde actiepunten voor de gemeente.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Communicatie: de nota wordt uitgereikt aan de betrokken instanties.5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/11/20091. Het college besluit tot het instellen van een gemengde externe commissie voor de behandelingvan de bezwaarschriften Wet werk en bijstand.2. Financiële paragraaf: het besluit heeft budgettaire consequenties. In de begroting 2010 is hierinvoorzien, begrotingsnummer 271.4602.4103. Communicatieparagraaf: ter informatie naar commissie samenleving; publicatie Bis;communicatie aan afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uitreiking aan de pers.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/11/20091. Het college is bevoegd te besluiten over de bijzondere opbrengst van € 14.487,53 (kostenplaats1134.8478.1000) als gevolg van de provinciale afrekening van het Regionaal Initiatief en besluitdeze te bestemmen aan:- het ontwikkelen en lanceren van een regionale website met informatie over dementie(€ 10.792,53)- een kwaliteitsverbeteringstraject bij Tandem (mantelzorgondersteuning) (€ 3.695,-)2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =