Besluitenlijst BenW 11 augustus 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/08/20091. Het college stelt het definitief ontwerp vast.2. De kosten van de uitvoering van het aanpassen van de bushalten van lijn 3 bedragen naarverwachting € 589.000. De kosten van de uitvoering van het aanpassen van de bushalten vanlijn 2-oost worden geraamd op € 460.000. De totale projectkosten zijn derhalve € 1.049.000In het Investeringsplan is in post 67.36a voor het toegankelijk maken van bushalten € 900.000opgenomen. Hiervan is bij raadsbesluit 169/2007 reeds € 311.000 beschikbaar gesteld voor lijn2-noord. Deze lijn is al gerealiseerd. Het resterende bedrag ad. € 589.000 wenden we nu aanvoor lijn 3. Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt aangevraagd bij de Raad door middelvan bijgevoegd raadsstuk. De provincie heeft voor lijn 3 een maximale subsidie van € 586.080toegezegd. De kosten die niet worden gesubsidieerd worden gedekt uit de stelpostVerkeersvoorzieningen 2009. Daarvoor is een bedrag van € 2.920 in de stelpost gereserveerd.De kosten van lijn 2 worden gedekt uit de voorziening "Fonds jaarlijkse verrekeningConnexxion", kostenplaats nr. 28.1951.703.3. Degenen die hebben gereageerd tijdens de inspraak ontvangen na besluitvorming informatieover dit besluit en de verdere procedure4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:11/08/20091. Het college stelt mede op basis van de resultaten uit de inspraak het DO Garenkokerskwartier vast.2. De kosten van het besluit bedragen € 4.223.650,- .Het besluit wordt gedekt uit investeringspost Openbare verlichting op normniveau brengen en inlopen achterstallig onderhoud ad € 212.000,- (2010), Groot Onderhoud Open Verharding ad € 400.000,- (2009) en € 600.000,- (2010), Oevers op Normniveau brengen ad € 90.000,- (2009), Vervangen riolering IP 63.19 ad € 500.000,- (2009) en € 2.114.350,- (2010), Herorientatie groen IP 65.07 ad € 160.000,- (2010), Verkeersvoorzieningen aanleg IP 67.51 ad € 20.000,- (2009), Woonomgeving/30km gebieden IP 67.52 ad € 67.000,- (2009) en subsidie Provincie ad € 60.300,-3. Voor de dekking van de aanbesteding besluit de Raad het geld van 2010, zijnde € 3.086.350,- nu ter beschikking te stellen.4. De buurtbewoners, het bedrijfsleven en partners (o.a. Fietsersbond en wijkraad) in de directe omgeving van het projectgebied ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:11/08/20091. het college besluit akkoord te gaan met de aanwending van de middelen MO-VB 2009 en metde overeengekomen prestaties (bijlage B).2. De kosten van het besluit bedragen mbt. GSB-uitgaven € 3.077.793,= en € 449.677,= ten lastevan gemeentemiddelen en een bedrag van € 294.506,= ten laste van de voorziening Kompas.Het besluit wordt gedekt uit programma 3, product 3.1 volksgezondheid: voor verderekostenplaats 1131.4791.9300 (voor verdere kostenplaatsen : zie bijlage A).3. De betrokken instellingen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:11/08/20091. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de "Rapportage Onderzoek bouwleges";2. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de wijze waarop het college deaanbevelingen uit de rapportage gaat uitvoeren;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:11/08/20091. Het college stemt in met de jaarrekening en jaarverslag 2008 (inclusief subsidieFOB).2. Het college stelt de subsidie 2008 definitief vast op € 629.062,- en de subsidie FOB op€ 33.403,-.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Stichting Haarlem Zuid West ontvangt een beschikking vaststelling subsidie 2008.5. Het college legt dit besluit ter informatie voor aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:11/08/20091. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de tarieven 2010 van de StadsbibliotheekHaarlem en Omstreken, het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:11/08/20091. Het college besluit vast te stellen het rooster voor het schooljaar 2009/2010 voor de scholenvoor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs conform de brief van SROKennemerland d.d. 8 juli 2009.2. Instemmen met het inroosteren van meer klokuren dan volgens de verordening is toegestaanonder de voorwaarde dat binnen de lokalen bewegingsonderwijs voldoende capaciteitbeschikbaar is en dat het schoolbestuur hiervoor een vergoeding betaalt.3. De schoolbesturen worden van dit besluit in kennis gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:11/08/20091. Het college besluit een bedrag van € 157.000,-- voor functionele aanpassingen beschikbaar testellen t.b.v. de bijzondere basisschool 'Koningin Emma'.2. De kosten van het besluit bedragen € 157.000,-- en wordt ten laste gebracht van IP 77.01product 040104 (bijz. basisonderwijs huisvesting) en wordt afgeschreven in 40 jaarlijks gelijketermijnen.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:11/08/20091. Besluit:a. Het college stelt voor het jaar 2010 de in de nota beschreven procedure voor strategischbudgetteren vast.b. Het college besluit in 2009 niet te starten met strategisch budgetteren. In de tweedebestuursrapportage 2009 wordt gerapporteerd over de invulling van de voor 2009 geraamdebesparing van € 0,4 mln.c. Het college besluit na het eerste kwartaal 2010 strategisch budgetteren te evalueren, zodatde procedure en criteria ten behoeve van de begroting 2011 zonodig kunnen wordenaangepast.2. In de Kadernota 2009 is een besparing door middel van strategisch budgetteren opgenomen.Deze besparing loopt op van € 0,4 mln in 2009 tot € 1,15 mln in 2014.3. De nota wordt ter informatie aangeboden aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:11/08/20091. Het college besluit:a. de Hogere waarden geluid vanwege weg- en industrielawaai ten behoeve van de in hetbestemmingsplan 'Land in Zicht' geprojecteerde geluidsgevoelige gebouwen vast te stellen(conform voorstel);b. de zienswijzen nrs. 1 t/m 4 ontvankelijk te verklaren;c. de zienswijzen nrs 1 t/m 4 ongegrond te verklaren (b en c conform de zienswijzennota).2. Het besluit (incl. onderzoeken en zienswijzennota) wordt - na bekendmaking - gelijktijdig methet bestemmingsplan 'Land in Zicht' ter visie gelegd en opengesteld voor beroep;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.6. De vaststelling van de Hogere waarden wordt gelijktijdig bekend gemaakt met de publicatie vanhet vastgestelde bestemmingsplan 'Land in Zicht'.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:11/08/20091. Het college stelt de gemeenteraad voor om een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor hetgebied zoals aangegeven op de tekening met nr VB3080001 dd. 30 juli 2009, globaal begrensddoor de Pladellastraat, Slachthuisstraat, Gouwwetering en Hannie Schaftstraat;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het college besluit het voorbereidingsbesluit na vaststelling door de gemeenteraad bekend temaken door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant;4. het besluit heeft geen financiele consequenties;5. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissieOntwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:11/08/20091. Het college besluit haar eerder genoemde B&W-besluit d.d. 12 februari 2008 te herzien zodatde woonplaatsbenaming van de binnen de gemeente Haarlem gelegen woonplaats 'Spaarndam'wordt vastgesteld op 'Spaarndam gem. Haarlem'2. Het besluit heeft zeer geringe financiële consequenties. Deze worden opgevangen binnen debegroting3. Het besluit wordt verzonden naar ministerie van VROM en TNT Post4. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie Bestuur gestuurd
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =