Besluitenlijst BenW 12 mei 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college stelt de raad voor om de kadernota 2009, met de daarin verwoorderaadsvoorstellen, vast te stellen2. De communicatieparagraaf: de kadernota wordt gepubliceerd op donderdag 7 mei 2009 en dewethouder financiën zal de uitkomsten op die dag aan de raad presenteren.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college stelt de raad voor om de bestuursrapportage 2009/1 en de daaruit voortvloeiendewijzigingen in de begroting 2009, zoals deze worden verwerkt in de 2e suppletoirebegrotingswijziging 2009, vast te stellen.2. Publicatie van de bestuursrapportage vindt plaats op 7 mei a.s. (gelijktijdig met de Kadernota2009).3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college stelt de reactie op het rapport van bevindingen van Ernst & Young over dejaarrekening 2008 vast.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. Het college zendt de reactie naar de Rekenkamercommissie ten behoeve van haar onderzoekvan de jaarrekening 20084. Communicatieparagraaf: de reactie op het verslag van bevindingen wordt op 7 mei samen methet accountantsrapport en het jaarverslag gepubliceerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/05/20091. Het college stelt de raad voor ter afronding van haalbaarheidsstudie DSK deelplan II eenaanvullend krediet van € 57.000,- ter beschikking te stellen ten laste van de grondexploitatieDSK deelplan II;2. Het college stelt de raad voor ter realisatie van een SPvE en een financiële haalbaarheidsstudieDSK deelplan III een krediet van €60.000,- ter beschikking te stellen;3. Het college stelt de raad voor ter dekking van het bedrag opgenomen onder besluitpunt 2 degrondexploitatie DSK deelplan III te openen;4. De intern en extern betrokkenen worden definitief na besluitvorming op de hoogte gesteld;5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/05/20091. Het college heeft kennis genomen van het initiatiefvoorstel “Duurzaam omgaan met afval inHaarlem”2. Het college adviseert de voorstellen uit het rapport te betrekken bij de actualisatie van hetafvalstoffen en reinigingsplan van de gemeente Haarlem in 2010.3. Bovendien kondigt het college aan een aparte notitie op te stellen over tarief differentiatie(diftar).4. Het besluit heeft geen financiële consequenties5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit6. Het besluit van het college wordt ter ter bespreking voorgelegd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/05/20091. Het college besluit om de hoofdafdeling Dienstverlening, afdeling Team Personen, Bedrijven enOmgeving in 2009 maximaal € 50.000, - beschikbaar te stellen voor de inhuur van een extrauitzendkracht voor uitvoering van de Wet Inburgering, voor de periode 1 april 2009 tot en met31 december 2009.2. De kosten van het besluit bedragen € 50.000, -. Het besluit wordt gedekt uit programma 4.Maatschappelijke Ontwikkeling product 4.04.01 “Inburgering en Integratie”, kostenplaats 1281-4791-9451. Besluit heeft geen budgettaire consequenties; kosten van het voorstel zijn alincidenteel geraamd in de begroting 2009.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/05/20091. Het college besluit in te stemmen met de jaarrekening 2008 van de GemeenschappelijkeRegeling Cocensus.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking voorgelegd aan de commissieBestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/05/20091. Het college stemt in met het concept ontwerpbestemmingsplan "Indischebuurt Zuid enTransvaalbuurt";2. Het college stemt in met vrijgave van het concept ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van hetwettelijk vooroverleg conform art. 3.1.1 Bro en de participatie met de betreffende wijkraden;3. Het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de Commissie Ontwikkeling;.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/05/20091. Het college besluit tot vaststelling van een gewijzigd Mandateringsbesluit, ingaande 1 april2009. De wijzigingen ten opzichte van het vorige besluit staan vermeld op bijlage A. behorendbij dit besluit.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Publicatie op BIS, vermelding in de Stadskrant met inzagemogelijkheid in de Publiekshal. Ditbesluit treedt in werking een dag na publicatie en werkt terug tot 1 april 2009.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/05/20091. Het college stelt het Programma van eisen vast voor de vernieuwing van het Parkeer RouteInformatie Systeem. (PRIS)2. De kosten van dit besluit bedragen € 500.000,- . Het krediet is geraamd als investeringspost67.42. Dit krediet is beschikbaar gesteld als routine investering.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediaontvangen een persbericht.4. Het besluit van het college wordt ter informatie toegezonden aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/05/20091. Het college besluit de kosten van ordebegeleiding van de recreatieve jeugdactiviteiten inwijkcentrum De Brug in 2009 ad € 12.000 eenmalig voor te financieren uit het budget1134.4791.1000 (Wmo subsidies);2. Zodra het volume van de onderbesteding Wmo-individuele voorzieningen 2008 is vastgesteld,worden de kosten eenmalig definitief gedekt uit deze onderbesteding en vindt verrekening plaats;3. Onderzocht wordt of in de toekomst vrijwilligers in de ordebegeleiding kunnen voorzien;4. De wijkraad, ordebegeleider en Kontext ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/05/20091. Het college besluit de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren en tijdelijk ontheffing vanhet bestemmingsplan te verlenen ten behoeve van het plaatsen van een noodvestiging van eenjongerencentrum en het verplaatsen van een fietsenstalling aan de Jan Gijzenkade 305 voor deduur van twee jaar;2. Het college besluit aansluitend een tijdelijke bouwvergunning te verlenen voor de duur vantwee jaar;3. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om de tijdelijke ontheffing en de tijdelijkebouwvergunning verder administratief af te handelen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/05/20091. Het college besluit om de huisvestings- en organisatiekosten van het jongerenwerk HaarlemEffect/Delftwijk City van mei 2009 tot 1 januari 2011 te financieren voor een bedrag van109.716 euro;2. Verder besluit het college om de uitvoeringskosten 2009 van het jongerenwerk HaarlemEffect/Delftwijk City voor een bedrag van € 107.945 euro te financieren;3. De kosten van de besluiten 1 en 2 bedragen € 217.661,=. Besluit 1 wordt gedekt uit BDU-fysiekgericht op versteviging van sociale cohesie mede in te zetten in het kader van de uitvoering vande wijkcontracten, rek. nr. 1297-4791-9651. Besluit 2 wordt gedekt uit OPH sociaal 2008;4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter informatie verstuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/05/20091. Het college wijst 74 stemlokalen aan, voor ieder stemdistrict één;2. Het college wijst 1 stemlokaal bij het Station in het voormalig VVV kantoor op hetStationsplein 1 aan:3. Het college benoemt de voorzitter en de leden voor ieder stembureau alsmede deplaatsvervangende stembureauleden;4. Het college wijst 24 stemlokalen aan die speciaal geschikt zijn voor minder validen;5. De extra kosten van € 41.000,- voor de "papieren" stemming zijn reeds aangemeld bij Berap 1;6. Communicatieparagraaf:- de stembureauleden worden door bureau Verkiezingen op de hoogte gesteld van hunbenoeming;- de stemlokalen worden op gebruikelijke wijze via de stempas bekend gemaakt;- de stemlokalen die speciaal toegankelijk zijn voor minder validen worden via openbarekennisgeving in de Stadskrant bekend gemaakt.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =