Besluitenlijst BenW 13 januari 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht.
  De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d.23/12/20081. Het college besluit de welzijnsorganisaties Dock, Haarlem Effect en SDO Zuid West teverzoeken met ingang van 2009 het preventief huisbezoek aan 75-plussers, dat zij voorheen opbasis van declaratie uitvoerden, structureel op te nemen in de prestatieplannen.2. Het college besluit hiervoor een bedrag van € 10.000,- toe te voegen aan begrotingspost 040301(Welzijnswerk), kostenplaats 1274 (Wijkgericht welzijnswerk) ten laste van het Wmo-budget.De middelen worden als volgt verdeeld: Dock € 5000,- en Haarlem Effect en SDO Zuid Westbeiden € 2.500,-. Dit besluit wordt gemeld in Berap 1 van 2009.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college stelt de raad voor de verordening “Subsidieverordening vouchers Haarlemsebewonersinitiatieven” vast te stellen2. De kosten van dit besluit bedragen voor 2008 en 2009 € 600.000. Het besluit wordt gedekt uitprogramma 10, taakmutaties bewonersinitiatieven 2008 € 300.000 en 2009 € 300.000.3. Het college verzoekt de raad voor zover de € 300.000,--van 2008 nog niet verplicht is aanderden, een reserve in te stellen, te regelen bij de jaarrekening 2008; bij deze jaarrekening wordteen algemene voorziening/reserve gerealiseerd4. Er zal een persbericht worden opgesteld;5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091t/m 5. Het college besluit de genoemde data als koopzondagen voor 2009 aan te wijzen.6. Het besluit heeft geen financiële consequenties7. Het besluit van het college wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling verstuurd.8. De betrokkenen (aanvragers) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.Het besluit wordt gepubliceerd in de stadskrant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college neemt kennis van de taakstelling Wet Sociale Werkvoorziening 20092. Het college besluit om -net als in 2008 - mensen met een bijstandsuitkering en een Wsw-indicatieal vast te plaatsen bij Paswerk, vooruitlopend op definitieve plaatsing in de Wsw.3. De kosten van dit besluit komen ten laste van het Werkdeel Wet werk en bijstand.4. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking voorgelegd aan de commissieSamenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college besluit de intentieverklaring samenwerking voedselbanken en gemeenten teondertekenen.2. Het college besluit de wethouder Sociale Zaken te mandateren om namens het college deintentieverklaring te ondertekenen.3. Er zijn geen financiële gevolgen.4. De betrokkenen (Voedselbank Haarlem) ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.Samenwerking tussen gemeente en Voedselbank is voor de commissie een belangrijkonderwerp van gesprek.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college besluit om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van:a. € 231.616,- voor de vervangende nieuwbouw van bijzondere school voor basisonderwijs DeArk en de lasten hiervan te dekken uit kostenplaats 5410022b. € 135.665,- voor aanvullende huisvesting van de bijzondere school voor basisonderwijs‘Dreef’ en de lasten hiervan te dekken uit kostenplaats 5410013c. € 135.665,- voor het realiseren van een unielocatie voor de bijzondere school voorbasisonderwijs ‘Koningin Emma’ en de lasten hiervan te dekken uit kostenplaats 5410014 end. € 28.957,- voor de uitbreiding van de bijzondere school voor basisonderwijs ‘Bavinck’ en delasten hiervan te dekken uit kostenplaats 5410027.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college besluit in te stemmen met de huur van tijdelijke huisvesting voor de bijzonderebasisschool ‘de Ark’.2. De kosten van huur bedragen € 45.000,-- voor de periode 2009/2011 en de kosten van plaatsingbedragen € 70.889.,--. De kosten van huur en de éénmalige kosten worden gedekt uitprogramma 4 product 1191.4502.2210.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college verklaart de zienswijzen ongegrond;2. Het college verleent vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de WRO van hetbestemmingsplan Uitbreidingsplan Afronding Haarlem Zuid-Oost gedeelte A en B en hetbestemmingsplan Partiële wijziging nummer 1 van het uitbreidingsplan Afronding HaarlemZuid-Oost gedeelte B en de Aanvullende voorschriften stedenbouwkundige maatregelenWoningwet 1901, voor het bouwen van 12 woonwagenstandplaatsen met bergingen,sanitaire ruimten, terreinafscheidingen en brandschermen, aan de Oorkondelaan;3. Het college verleent aansluitend de bouwvergunning eerste fase;4. Het college verleent ontheffing van artikel 2.5.30, lid 1 van de HBV op grond van artikel2.5.30, lid 6 van de HBV;5. Het college mandateert het hoofd van de afdeling Omgevingsvergunning om debovengenoemde besluiten te verlenen en administratief verder af te handelen;6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling;7. De besluiten hebben geen financiële consequenties;8. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over deze besluiten.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college besluit om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van:€ 23.146,-- voor de uitbreiding van de bijzondere school voor basisonderwijs ‘Liduina’ en de lastenhiervan te dekken uit kostenplaats 5410021.4497.5200.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college besluit om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van:€ 318.263,-- voor de uitbreiding van de voortgezet onderwijs school 'Sancta Maria, en de lastenhiervan te dekken uit kostenplaats 5410033.44.5200.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college stelt de raad voor vast te stellen de verordening ‘Voorzieningenonderwijshuisvesting gemeente Haarlem 2009’.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college besluit akkoord te gaan met de aanwending van de middelen O.G.G.Z 2008.2. De kosten van het besluit bedragen € 857.909,= , de baten van het besluit bedragen €1.099.500,=. Het besluit wordt gedekt uit programma 3, product 3.2 maatschappelijke opvang:kostenplaats 1134.4791.1010 (voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiëleparagraaf in bijgevoegde notitie). Op deze kosten zullen de reeds ontvangen voorschotten aande instellingen in mindering worden gebracht.3. Het college besluit om het resterende bedrag zijnde € 241.591,= te doteren (analoog aan 2007)aan de voorziening Stedelijk Kompas (voor specifieke informatie wordt verwezen naar definanciële paragraaf in bijgevoegde notitie).4. Het college besluit om de subsidieaanvragen genoemd in bijlage B niet te honoreren, daar hethier nieuwe aanvragen betreft en vooralsnog de evaluatie van het Schakelstation af te wachten,alvorens nieuwe aanvragen toe te wijzen.5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college stemt in met bijgaand projectplan Bundeling van Kracht (Leren en Werken Zuid Kennemerland/Haarlem)2. Het college besluit het budgethouderschap te mandateren aan de hoofdafdeling SZW. De hoofdafdeling Stadzaken/JOS is ambtelijk opdrachtgever.3. De door het Rijk vereiste co-financiering bestaat uit reeds bestaande contracten. Dit besluit heeft daarmee geen additionele financiële gevolgen. De uit deze besluitvorming voortvloeiende begrotingswijzigingen, lasten en baten, worden opgenomen in de bestuursrapportage 2009-01.4. De betrokken, externe projectmanager ontvangt daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.5. De commissie Samenleving ontvangt dit besluit ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/1/20091. Het College besluit per 1 januari 2009 de gehanteerde parameters met betrekking tot het innen vande eigen bijdrage door het CAK vast te stellen onder het voorbehoud dat het Besluitmaatschappelijke ondersteuning (AmvB) conform het voorstel door de minister wordt vastgesteld.Over de financiële consequenties van het bijstellen van de parameters is thans nog geen inschattingte geven. De definitieve gevolgen zullen worden gemeld in berap 1 en/of 2 van 2009.2. Het College besluit per 1 januari 2009 een prijsindexering van 2,8% toe te passen op de tarievenvoor de persoonsgebonden budgetten ten aanzien van hulp in het huishouden, de sportrolstoel en deverhuiskostenvergoeding.In de meerjarenraming is met deze indexering rekening gehouden.3. Het college besluit de overige tarieven ongewijzigd voort te zetten in afwachting van debesluitvorming rond de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning. Deze wordt medio2009 verwacht.4. Het College besluit het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2009 vast testellen.5. In het kader van de informatieplicht ontvangt de commissie Samenleving het besluit van het collegeter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college stelt de raad voor de verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wswte wijzigen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college besluit in te stemmen met het prestatieplan 2009 van Stichting MondiaalCentrum Haarlem en besluit voor het jaar 2009 een budgetsubsidie te verstrekken van €74.000,-.2. De kosten van het besluit bedragen € 74.000,-. De kosten van de budgetsubsidie wordenten laste gebracht van begrotingsnummer 1143 4756 3000.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. De Commissie Bestuur ontvangt het collegebesluit ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college besluit de gemeenteraad van Haarlem voor te stellen haar zienswijze te geven over de 1ebegrotingswijziging 2008 Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeenteraad te adviseren in testemmen.2. De begrotingswijziging is voor de regiogemeenten budgettair neutraal en heeft derhalve geenfinanciële consequenties.3. De communicatieparagraaf: over het besluit wordt gecommuniceerd met het dagelijks bestuur vande Veiligheidsregio Kennemerland.4. Het besluit van het college wordt ter advisering voorgelegd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college besluit op grond van artikel 3 Monumentenwet 1988, de commissie ruimtelijkekwaliteit gehoord hebbend, de minister OC&W negatief te adviseren over aanwijzing alsrijksmonument2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college neemt kennis van de evaluatiecriteria Pilot Velsen -Zuid-Kennemerland.2. Het college informeert de Commissie Ontwikkeling over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college neemt kennis van de aangepaste versie van de beleidsregels Pilot woonregio Velsen-Zuid-Kennemerland en stelt deze vast.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college informeert de Commissie Ontwikkeling over dit onderwerp.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college stemt in met het concept ontwerpbestemmingsplan “Van der Aart”;2. Het college stemt in met vrijgave van het concept ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van hetwettelijk vooroverleg conform artikel 3.1.1 (nieuwe) Bro en de participatie met de betreffendewijkraad;3. Het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de Commissie Ontwikkeling;4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 13/01/20091. Het college besluit tot toekenning van de navolgende subsidies op grond van de BijzondereSubsidieverordening Sportaccommodaties en Duurzame Sportvoorzieningen:a. Een verhoging van het bij besluit van 18 juli 2006 aan de Haarlemse Zeilvereniging toegekende subsidievan € 20.888,-- ten behoeve van de nieuwbouw van een starttoren, theorielokaal en opslagruimte, met€2.582,-- tot €22.870,--, zijnde éénderde van de bouwsom ad. €68.611,44. Afschrijftermijn: 30 jaar;b. Aan de Stichting Tennissport Eindenhout 1/3 deel van de werkelijke kosten van de aanleg van eenberegeningsinstallatie op de 8 tennisbanen op het Tennispark Eindenhout. De totale begrote kostenbedragen €23.012,-- incl. btw. Op basis hiervan zal het toe te kennen subsidie (331/3%) €7.670,67bedragen. Afschrijftermijn: 15 jaar;c. Aan de Stichting Tennissport Eindenhout 1/3 deel van de werkelijke kosten van de ombouw van debestaande tennismuur op het Tennispark Eindenhout tot een multifunctionele oefenkooi met minibaan. Detotale begrote kosten bedragen €17.542,-- incl. btw. Op basis hiervan zal het toe te kennen subsidie(331/3%) €5.847,33 bedragen. Afschrijftermijn: 15 jaar;d. €7.489,75 aan de Haarlemse Cricket Club Rood en Wit ten behoeve van de nieuwbouw van deoefenkooi van de vereniging en de aanschaf van vier Nottspitches (drie voor de oefenkooi en één voor het3e cricketveld), zijnde éénderde van de met de bouw en aanschaf gemoeide som van € 22.469,25.Afschrijftermijn: 15 jaar.2. Het college besluit de navolgende subsidieaanvragen niet te honoreren:a. Aanvraag van de HMHC Saxenburg voor een bijdrage in de kosten van de herinrichting van hetclubhuis van de vereniging d.m.v. een sleutelplan;b. Aanvraag van Lawnbowls Vereniging “Ons Kinnehim” voor een bijdrage in de kosten van hetopknappen van het “chalet” van de vereniging op de lawnbowls baan op het sportcomplex Zomerkade;c. Aanvraag van Bridgeclub H.Z.W. voor een bijdrage in de kosten voor de aanschaf van het scoresysteemBridgemated. Aanvraag van Olympia Haarlem voor een bijdrage in de kosten van een stoomreiniger.3. De kosten van het besluit bedragen naar verwachting omstreeks €23.600,--, er zijn geen baten. De jaarlijksemet het besluit gemoeide budgettaire last bedraagt €2,9 duizend. Het besluit wordt gedekt uitinvesteringspost 81.90 “Bijdragen in duurzame sportvoorzieningen”, jaarschijf 2008. Het hiervoor benodigderaadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling. De post biedt de voor de subsidietoekenningbenodigde ruimte.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =