Besluitenlijst BenW 13 oktober 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/10/2009B&W1. Het College besluit in te stemmen met de geactualiseerde toegangsregeling en bijbehorendetabel2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De direct-aanwonenden ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/10/2009B&W1. Het College stelt de formatie van het subsidiebureau vast op 7 fte en stelt het plaatsingsplan vast[incl. waardering van 2 nieuwe functies te weten junior consulent subsidies (AB9) en seniorconsulent subsidies (AB10A)]2. Financiële paragraaf: de toename van de salarissom, wordt opgevangen binnen het totaal van deloonsom van het Bedrijfsbureau Stadszaken.3. Communicatie: de betrokken medewerkers worden per brief geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/10/2009B&W1. Het college neemt kennis van de septembercirculaire 2009 en de gevolgen die de circulaireheeft voor het financiële meerjarenbeeld.2. Het college informeert de raad door middel van de bijgevoegde brief over de financiëleuitkomst van de circulaire, zodat een en ander kan worden betrokken bij de behandeling van debegroting 2010 - 2014 in de commissie Bestuur en de raad.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Ondertekening van het Regionaal Convenant Geïntegreerde Decentrale aanpak GeorganiseerdeMisdaad regio Amsterdam-Amstelland/Kennemerland/Noord-Holland Noord/Zaanstreek-Waterland door de burgemeester te laten plaatsvinden, mede namens het college vanburgemeester en wethouders.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. Besluit zal worden afgestemd met centrale en decentrale projectleiding van het RIEC-NH inAmsterdam, Haarlem, Alkmaar en Zaanstad als het merendeel van de deelnemende gemeentenheeft getekend. Waarna communicatie kan plaats vinden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Het college is bereid vrijstelling van het bestemmingsplan grond van artikel 19, eerste lid,WRO, voor het bouwen van drie woningen aan de Nieuweweg 11 te verlenen, indien en nadatGedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben verklaard hiertegen geen bezwaar te hebben;2. Het college mandateert daarom het hoofd van VVH/OV om na ontvangst van de verklaring vangeen bezwaar de vrijstelling en aansluitend de bouwvergunning te verlenen en daartoe allebenodigde handelingen te verrichten;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De aanvrager ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Het college besluit in te stemmen met het plaatsen van een extra flitspaal metkentekenherkenning aan de westzijde van Spaarndam2. Het college is van mening dat de hiermee gepaard gaande investerings- en exploitatielasten voorrekening komen van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en de dorpsraad Spaarndam ontvangen nabesluitvorming informatie over dit besluit5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Het college stelt de Gemeenteraad voor om:a. in te stemmen met het bestemmingsplan "Haarlem 023" en conform voorstel gewijzigd vastte stellen;b. de zienswijzen nrs. 1 t/m 5 ontvankelijk te verklaren;c. zienswijze nr. 1 (Ontwikkelmaatschappij 023) gegrond te verklaren en de overigezienswijzen ongegrond te verklaren (conform de zienswijzennota);d. te besluiten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De indieners van de zienswijzen ontvangen daags na besluitvorming de zienswijzennota enworden uitgenodigd voor de behandeling van het Voorstel en de zienswijzen in de commissieOntwikkeling; de media krijgen een persbericht.4. Het college stuurt dit voorstel naar de Gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkelinghierover een advies heeft uitgebracht;5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaakt door publicatie in deStadskrant en de Staatscourant alsmede via de gemeentelijke website. Tegelijkertijd wordt dezekennisgeving via elektronische weg aan Rijk, provincie, waterschap en andere betrokkenbestuursorganen gezonden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Het college besluit de Hogere waarden geluid vanwege weg- en industrielawaai ten behoevevan de in het bestemmingsplan 'Haarlem 023' geprojecteerde geluidsgevoelige gebouwen vastte stellen (conform voorstel);2. Het besluit (incl. onderzoeken) wordt - na bekendmaking - gelijktijdig met hetbestemmingsplan 'Haarlem 023' ter visie gelegd en opengesteld voor beroep;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen (ontwikkelcombinatie) ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit;5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.6. De vaststelling van de Hogere waarden wordt gelijktijdig bekend gemaakt met de publicatie vanhet vastgestelde bestemmingsplan 'Haarlem 023'.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W-besluit:1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'De Krim' inclusief deverwerking van de artikel 3.1.1. Bro reacties en de reactie van de wijkraad;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De start van de planprocedure wordt bekend gemaakt via een aankondiging in de Stadskrant, deStaatscourant en publicatie op de gemeentelijke website;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Het college besluit de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren en ontheffing van hetbestemmingsplan te verlenen ten behoeve van het veranderen van gymzalen inkinderopvangruimten aan Tetterodestraat 109;2. Het college besluit aansluitend de bouwvergunning te verlenen;3. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om de ontheffing en de bouwvergunning 1e faseadministratief af te handelen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Het college besluit een projectbesluit te nemen ex artikel 3.10 Wro ten behoeve van hetrealiseren van bergbezinkbassin onder de Spaarndamseweg;2. Het college besluit aansluitend de bouwvergunning te verlenen;3. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om het projectbesluit en de bouwvergunningverder administratief af te handelen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Het college besluit het invaliditeitsrisico van de wethouders voortaan in een verzekering onder tebrengen. Aan te vangen met het huidige college;2. De kosten van het besluit bedragen € 10.000,- aan jaarlijkse premie. Na de collegewisseling kan ditbedrag oplopen tot € 20.000,- aan jaarlijkse premie.Budgettair effect: De kosten van het besluit worden meegenomen in de tweede bestuursrapportage;3. Het B&W-besluit wordt ter bespreking aan de commissie Bestuur voorgelegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Het college besluit een fietspont vanaf najaar 2010 te laten varen tussen Belgielaan enSpaarnelaan, waarbij de gemeente eigenaar is van de pont en de bemensing van de pontuitbesteed wordt als een project Leren en Werken.2. Het college besluit de investeringskosten ad € 200.000 te dekken via subsidie provincie(€ 180.000, excl. BTW) en € 20.000 uit stelpost verkeersvoorzieningen. (IP nr. 67.51)3. Het college besluit de jaarlijkse exploitatielasten ad. € 10.000,= te dekken uit Recreatiebudgetop begroting EC (kostenplaats nr. 1432, budgetnummer 4669) en voor de uitvoering hiervan ditbedrag over te hevelen naar de begroting van de Havendienst (product 090402 Waterwegen enwoonschepen nr. 1732-4497-3810), en in later stadium mogelijk inkomsten te verkrijgen viasponsoring.4. Het college besluit de financiële gevolgen van dit besluit voor 2010 mee te nemen bij de 2eBerap 2009.5. Het college besluit vooruitlopend op de behandeling van de 2e berap 2009 de aanbesteding testarten opdat de subsidie van de Provincie Noord-Holland wordt veilig gesteld.6. Het college besluit dat de betrokkenen (Stichting Fietsvoetveer Zuid-Schalkwijkerweg-Cruquius, de Fietsersbond, vierwijkradenoverleg Verkeer Schalkwijk, WijkraadZuiderhout/Vredenhof, Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem) daags na besluitvorminginformatie over dit besluit ontvangen;de media krijgen een persbericht.7. Het college stuurt het besluit ter informatie naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W:1. Het ontwerp Masterplan Water Schalkwijk dit jaar te actualiseren tot een haalbaarUitvoeringsprogramma Water Schalkwijk dat ter vaststelling aan de raad zal worden voorgelegd.2. Met bijgaande brief:a) Rijnland uit te nodigen te participeren in het opstellen van het Uitvoeringsprogramma WaterSchalkwijk.b) Rijnland te verzoeken om uit het door hen in 2005 voor het Masterplan geoormerkte budget ad€ 5,15 miljoen, alvast € 1,307 miljoen uit te keren voor gerealiseerde waterprojecten inSchalkwijk.c) Rijnland te verzoeken om het resterende budget ad € 3,843 miljoen vast te houden voor deuitvoering van het onder besluitpunt 1) genoemde Uitvoeringsprogramma Water Schalkwijk.3. De door Rijnland uit te keren bijdrage ten gunste van de stelpost water van de verzamelexploitatievan Schalkwijk te brengen.4. De stelpost water te reserveren voor de uitvoering van het onder besluitpunt 1) genoemdeUitvoeringsprogramma Water Schalkwijk.5. De commissie Beheer ontvangt het besluit van het college ter informatie.6. Rijnland en de betrokken gemeentelijke afdelingen ontvangen daags na besluitvorming informatieover dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Het college besluit de volgende straatnaam vast te stellen: Menno Simonszweg.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen (Hulpdiensten, TNT post, gemeentelijke afdelingen, e.a.) ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Het college besluit de volgende straatnaam vast te stellen: Nico Andriessenstraat2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen (Hulpdiensten, TNT post, gemeentelijke afdelingen, e.a.) ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Het college besluit kennis te nemen van het ongevraagd advies van de SoZaWe-raad over deHaarlempas en stemt in met de beantwoording van het advies.2. Er zijn geen financiële gevolgen.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit: het besluit en deantwoordbrief wordt gezonden aan de SoZaWe-raad en gepubliceerd op de pagina van deSoZaWe-raad op de gemeentelijke website.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009Het Colllege besluita. de Raad voor te stellen:1. het geactualiseerd Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs vast te stellen en daarbij de volgendewijzigingen tov de vastgestelde programmering (Investeringsplan 2009) op te nemen:a. verschuiven van de geplande investeringen 'Zuiderpolder' en 'Hannie Schaft' naar het jaar 2012b. aanpassen investeringsramingen voor 'Sancta Maria' en 'de Schakel'c. opnemen aanvullende investering R. Steiner (Raadsbesluit 28.8.2008)d. aanpassen investeringsramingen 2010/2011 voor lokalen bewegingsonderwijse. opnemen investeringskrediet uitbreiding + 1e inrichting 'ter Cleeff'f. opnemen investeringsraming in 2012 tbv Rudolph Steiner LWOOg. in het Uitvoeringsplan SHO op te nemen de investering vervangende nieuwbouw openbare schoolvoor (voortgezet) speciaal onderwijs 'Gunningh' en openbare school voor voortgezet onderwijs'Daaf Geluk'2. het geactualiseerde SHO als uitgangspunt te nemen voor het op te stellen IP 2010.3. het totaal aan het College beschikbaar gestelde krediet (bouw en 1e inrichting) vast te stellen op €15.636.367 voor 2009 en € 47.925.285,= voor 2010Het college te machtigen binnen het totaalkrediet de deelkredieten voor de afzonderlijke voorzieningenonderwijshuisvesting beschikbaar te stellen, waarbij het college wordt opgedragen bij de bestuursrapportagesaan de commissie Samenleving verantwoording af te leggen van de besteding van dit totaalkrediet4. Dekking van de gewijzigde investeringen SHO te betrekken bij de opstelling van het IP 2010, waarbijtenminste de volgende dekkingsmiddelen worden ingezet: geraamde rijksbijdrage stimulering ontwikkeling brede school en duurzaam bouwen (€ 1.000.000) vrijvallende gemeentelijke middelen ingezet tbv OAB/VVE (€ 2.000.000) bijdrage uit VMBOproject: opbrengst vrijkomende schoollokaties (€ 4.113.000, conform uitgangspunten'project VMBO') inzet stelpost prijscompensatie SHO tot een bedrag ad € 1.200.000 opbrengst verhuur lokalen in schoolgebouwen, raming structureel € 100.000 per jaar miv 1.1.2011. uiterlijk vanaf 2013/2014: vrijval binnen begroting als gevolg van vermindering kosten tijdelijkehuisvesting (noodlokalen); voorlopige raming € 230.000 per jaar.b. de nota te bespreken in de cie Samenlevingc. daags na besluitvorming van de Raad de betrokken schoolbesturen te informeren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Het college besluit de Richtlijnen voor onderhoud en restauratie van monumenten en/of pandenbinnen het bescherm stadsgezicht van Haarlem vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het bestemmingsplan Liewegje2. Het college stuurt het bestemmingsplan Liewegje ter vaststelling naar de gemeenteraad, nadatde commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De indieners van de zienswijzen ontvangen daags na besluitvorming de zienswijzenota enworden uitgenodigd voor de behandeling van de zienswijzen in de commissie Ontwikkeling; demedia krijgen een persbericht; de vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaaktdoor publicatie in de Stadskrant en Staatscourant en op de gemeentelijke website
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 13/10/2009B&W1. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het bestemmingsplan Hekslootgebied/Spaarndam;2. Het college stuurt het bestemmingsplan Hekslootgebied/ Spaarndam ter vaststelling naar degemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De indieners van de zienswijzen ontvangen daags na besluitvorming de zienswijzenota enworden uitgenodigd voor de behandeling van de zienswijzen in de commissie Ontwikkeling; demedia krijgen een persbericht; de vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaaktdoor publicatie in de Stadskrant en Staatscourant en op de gemeentelijke website
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =