Besluitenlijst BenW 15 december 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/12/20091. Het college besluit de P&C kalender 2010 vast te stellen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking gestuurd aan de commissieBestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/12/20091. Het college besluit om een vergoeding van € 45.588,-- beschikbaar te stellen voorasbestsanering van de school voor voortgezet onderwijs 'Stedelijk Gymnasium' en de lasten tedekken uit egalisatievoorziening onderwijshuisvesting.2. Het betrokken schoolbestuur ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/12/20091. Het college besluit akkoord te gaan met de richtlijnenbrief voor het investeringsplan 2010-20152. Dit besluit ter informatie aan de commissie bestuur te sturen
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/12/20091. Het college besluit om de VAC financieel te blijven ondersteunen in 2010 voor een totaalbedrag van€ 5.000,-.2. De bijdrage voor 2010 wordt ten laste gebracht van de begrotingspost 1294.4756.5000 (subsidieberoeps- en amateurverenigingen, woonconsumenten).3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/12/20091. Het college gaat akkoord met de in deze nota in paragraaf 4 vermelde kaders en in paragraaf 7vermelde uitvoering van de overdracht van het waterbeheer van de Haarlemse polders naar hethoogheemraadschap van Rijnland.2. De kosten van dit besluit (exclusief investering) bedragen 1.355.854. Hiervan is € 1.319.095reeds geraamd op de begroting 2009 en 2010 van de beleidsvelden: Riolering &Grondwaterstanden; Bruggen & Waterewegen; en Oevers & Water op Normniveau Brengen.De kosten van de desinvestering ad € 36.759 zijn niet begroot en zullen betrokken worden bij de1e Bestuursrapportage 2010.3. Voor de afkoop van het achterstallig onderhoud aan de gemalen is een krediet ad € 200.000geraamd als investeringspost 63.19b. Dit krediet is beschikbaar gesteld als routine-investering.4. Het hoogheemraadschap van Rijnland ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/12/2009
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =