Besluitenlijst BenW 15 september 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college besluit tot het verlenen van "vrijstelling" leerplicht onder voorwaarden en inuitzonderlijke gevallen voor topsport- en cultuurtalenten.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Na overleg met de betrokken schoolbesturen wordt het besluit gepubliceerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college stelt de raad voor de Verordening tot wijziging van de Monumentenverordening2006 vast te stellen;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in de stadskrant en treedt een dag na publicatie in werking;4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college besluit:1.de procedure tot aanwijzing als gemeentelijk monument voor de tweede cluster vanobjecten/complexen in gang te zetten;2. het pand Zijlstraat 53 vooruitlopend op het tweede aanwijzingscluster aan te wijzen alsgemeentelijk monument;3. de objecten Anna van Burenlaan 66, de grenspaal aan de Noord Schalkwijkerweg en deNagtzaambrug van de lijst van potentiële monumenten af te voeren.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college besluit de gemeenteraad van Haarlem voor te stellen in te stemmen met debestuursrapportage 2009 nr. 1 en de 1e begrotingswijziging 2009 van de VeiligheidsregioKennemerland.2. De begrotingswijziging is voor de regiogemeenten budgettair neutraal en heeft derhalve geenfinanciële consequenties.3. De communicatieparagraaf: over het besluit wordt gecommuniceerd met het dagelijks bestuur vande Veiligheidsregio Kennemerland.4. Het besluit van het college wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Haarlemna een positief advies van de commissie Bestuur gegeven in de vergadering van 20 augustus 2009.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/2009Het college stelt de raad voor om:1. De zienswijzen nrs. 1 t/m 15 ontvankelijk te verklaren;2. De zienswijzen nrs. 16 t/m 20 buiten beschouwing te laten wegens het niet tijdig indienen;3. De zienswijzen nrs. 11 en 13 (PWN en Rijnland) gegrond te verklaren en de overigezienswijzen ongegrond te verklaren (conform bijlage A, de zienswijzennota);4. Het bestemmingsplan Delftwijk-Waterbuurt gewijzigd vast te stellen conform paragraaf 4 enbijlage A(zienswijzennota)van het raadsstuk;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties.6. De indieners van de zienswijzen ontvangen daags na besluitvorming de zienswijzennota enworden uitgenodigd voor de behandeling van het Voorstel en de zienswijzen in de commissieOntwikkeling; de media krijgen een persbericht.7. Het college stuurt dit voorstel naar de Gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkelinghierover een advies heeft uitgebracht;8. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaakt door publicatie in deStadskrant en de Staatscourant alsmede via de gemeentelijke website. Tegelijkertijd wordt dezekennisgeving via elektronische weg aan Rijk, provincie, waterschap en andere betrokkenbestuursorganen gezonden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college besluit:de Hogere waarden geluid vanwege weglawaai ten behoeve van de in het bestemmingsplan‘Delftwijk-Waterbuurt’ geprojecteerde geluidsgevoelige gebouwen vast te stellen (conformvoorstel);2. Het besluit wordt - na bekendmaking - gelijktijdig met het bestemmingsplan ‘Delftwijk-Waterbuurt’ ter visie gelegd en opengesteld voor beroep;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.6. De vaststelling van de Hogere waarden wordt gelijktijdig bekend gemaakt met de publicatie vanhet vastgestelde bestemmingsplan ‘Delftwijk-Waterbuurt’.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college besluit in principe accoord te gaan met het verlenen van een sloopvergunning voorde inpandige sloopwerkzaamheden aan de Zijlstraat 53;2. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om de sloopvergunning na de behandeling in decommissie Ontwikkeling te verlenen, tenzij de commissie niet instemt met het verlenen van desloopvergunning;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college besluit de organisatie van de stadsorgelconcerten m.i.v. 2009 over te dragen aan deStichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem2. De kosten van dit besluit zijn opgenomen in de begroting, programma 6 Economie, Cultuur enToerisme, kostenplaats 1371 (4171.1300; 4669.1300 en 8478.1300)3. De Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem en het kerkbestuur van de Grote of St.Bavokerk worden over het besluit geïnformeerd4. Het besluit van het college wordt ter informatie verstuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Van Tubergen' inclusiefde verwerking van de artikel 3.1.1. Bro reacties;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokken wijkraden ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; demedia krijgen een persbericht, de start van de planprocedure wordt bekend gemaakt via eenaankondiging in de Stadskrant, de Staatscourant en publicatie op de gemeentelijke website;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college stemt in stichting DOCK in 2009 een extra subsidie te verlenen voor dekking vanhuisvestingslasten van € 150.000.2. De kosten van dit subsidie worden voor een bedrag ad € 134.000 betaald ten laste van de in2008 gevormde voorziening beheer welzijnsaccommodaties DOCK (kostenplaats 28.150762)en voor € 16.000 uit de stelpost verhoging budget welzijnswerk (kostenplaats 1801.4007.1012).De begrotingswijziging wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage .3. Het college legt dit besluit ter informatie voor aan de commissie Samenleving.4. Betrokkenen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college besluit Het college van B&W besluit de BreedNet-overeenkomst per 15 mei 2007aan te gaan. De burgemeester verleent op grond van art. 171, lid 2 van de Gemeentewet eenmachtiging tot ondertekening van de BreedNet-overeenkomst met terugwerkende kracht aan deheer Berent Daan (wethouder gemeente Purmerend), de heer Jaap Bond (gedeputeerdeprovincie Noord-Holland) en de heer Jan Rensen (wethouder gemeente Hilversum), c.q. degezamenlijk door de heer Berent Daan en de heer Jaap Bond uitgeoefende volmacht om namensde gemeente Haarlem de Breednet overeenkomsten met KPN, UNET, Ziggo, Eurofiber, Priorityte ondertekenen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =