Besluitenlijst BenW 17 februari 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 16/12/20081. Het college besluit de volgende straatnamen op het voormalig terrein van St. Johannes de Deovast te stellen: Johannes de Deoplein, Torrentiusstraat, Jozef Israëlsstraat, Weissenbruchstraat,Floris Arntzeniusstraat, Mauveplein, Jacob Marisstraat, W.B. Tholenstraat, Mesdagstraat, LizzyAnsinghstraat, Breitnerstraat, WillemWitsenstraat en Leo Gestelstraat2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/02/2009Het college besluit:1. De zienswijze ongegrond te verklaren voor zover deze is gericht tegen het voorgenomenvrijstellingsbesluit;2. De zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren voor zover deze is gericht tegen de voorgenomenvaststelling voor de hoogst toelaatbare geluidsbelasting;3. Het hoofd van de afdeling Omgevingsvergunning te mandateren om de hogere waarde voor deten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen voor de te realiseren geluidsgevoeligebestemmingen aan Berlagelaan conform bijgevoegd concept-besluit;4. Het hoofd van de afdeling Omgevingsvergunning te mandateren een verklaring van geenbezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;5. Het hoofd van de afdeling Omgevingsvergunning te mandateren om na ontvangst van deverklaring van geen bezwaar vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen voor het bouwenvan 26 eengezinswoningen, 18 maisonettes, 93 appartementen en kantoorruimten inclusiefterrein en parkeerplaatsen aan de Berlagelaan 1-3 conform bijgevoegd concept-besluit;6. Het hoofd van de afdeling Omgevingsvergunning te mandateren om aansluitend aan devrijstelling bouwvergunning, eerste fase te verlenen voor het bouwen van 26eengezinswoningen, 18 maisonettes, 93 appartementen en kantoorruimten aan de Berlagelaan 1-3 conform bijgevoegd concept-besluit;7. Het besluit heeft geen financiële consequenties.8. De betrokkenen ontvangen binnen een week na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/02/20091. Het college stemt in met de circulaire "Tijdelijke vergoedingsregeling regionaal piket".2. De circulaire treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2008 in werking en duurt voorttotdat een nieuwe regionale piketregeling in werking is getreden.3. Communicatieparagraaf: de wijzigingen worden verwerkt en gecommuniceerd via Insite. Directbelanghebbenden worden door HRM schriftelijk geïnformeerd.4. Financiële consequenties: de piketvergoedingen maken deel uit van de algemene loonsom.5. Dit besluit wordt ter kennisneming gestuurd aan het GO.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/02/20091. Het college stelt de raad voor te- besluiten tot de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling VeiligheidsregioKennemerland, zoals aangegeven in bijgevoegd raadsbesluit, mits er op 1 april 2009 geennadelige gevolgen zijn in de vorm van wijzigingen in de BTW-compensatie2. De financiële paragraaf: het voorgestelde raadsbesluit heeft geen financiële consequenties.3. De communicatieparagraaf: na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregiohierover geïnformeerd.4. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuurhierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/02/20091. Het college neemt kennis van de inhoud van bijgaande voortgangsnotie jeugdbeleid 2008-2009en stelt de notitie vast, inclusief de acties 2009;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/02/2009Het college stelt de raad voor:1. De realisatieovereenkomst te beëindigen en Fortress daartoe formeel in gebreke testellen middels bijgevoegde brief.2. Het stadion aan de Jan Gijzenkade vooralsnog te handhaven ten behoeve van HFCHaarlem. Op korte termijn de consequenties daarvan te inventariseren en naderebesluitvorming te laten plaatsvinden. HFC Haarlem zal bij de uitwerking uitdrukkelijkworden betrokken, waarbij de financiele situatie van de club in ogenschouw dient teworden genomen.3. Het gebied waar Stadion Oostpoort (en overige functies) zou komen te betrekken bij deontwikkeling van de gebiedsvisie van de gehele Oostradiaal.4. Het voorstel van het college wordt aan de gemeenteraad gestuurd nadat de commissieOntwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =