Besluitenlijst BenW 17 maart 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college stemt in met het concept-ontwerpbestemmingsplan “023”;2. Het college stemt in met vrijgave van het concept-ontwerpbestemmingsplan ten behoeve vanhet wettelijk vooroverleg conform art. 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening en de participatie metbetrokken wijkraden;3. Het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de Commissie Ontwikkeling;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/03/20091. Het college besluit het definitief ontwerp vast te stellen.2. De kosten van het besluit bedragen € 625.000,--. Het besluit wordt gedekt uit investeringspostIP 63.19 a, verruimen riolering ad € 133.000,--, (2009) investeringspost IP 63.19 b, . vervangenriolering ad € 300.000,--, (2009) Investeringspost IP 62.51 a/b, vervangen openbare verlichtingad. € 65.000,--, (2009) de post Groot onderhoud Open verhardingen ad. € 100.000,-- (2009) ende post Intensivering openbare ruimte (m62/a63) ad. € 40.000,--. (2009) Het hiervoor benodigderaadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling3. Fietsersbond en Wijkraad ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter bespreking verstuurd aan de commissie Beheer (i.v.m.afwijken van motie 173 uit de raadsvergadering van 6 maart 2008)
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/03/20091. Het college besluit het Definitief Ontwerp vast te stellen.2. De kosten van het besluit bedragen € 1.054.000,-. Het besluit wordt gedekt uit investeringspostIP 62.51 a/b, Vervangen Openbare Verlichting, ad € 26.000,- (2009), IP 63.19 b, vervangenriolering € 200.000,- (2009) en 648.000,-- (2010), de post Groot Onderhoud OpenVerhardingen a € 90.000,- (2009) en de post Intensivering openbare ruimte (m62/a63) ad €90.000,- (2009).(Het hiervoor benodigde krediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling).3. Fietsersbond en Wijkraad ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie verstuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/03/20091. vast te stellen de Beleidsregels Terug- en Invordering en Verhaal Wet werk en bijstand. Debeleidsregels treden in werking met ingang van 1 maart 2009.2. vast te stellen de reactie op het advies van de Beleidsadviescommissie.3. een bedrag van € 925.000,- buiten invordering te stellen en deze ten laste te brengen van devoorziening debiteuren.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/03/20091. Het college besluit de door de Gasunie gevraagde vrijstelling van het bestemmingsplan ten behoevevan de wijziging van het tracé van de aardgasleiding aan de Zuid-Schalkwijkerweg te verlenen;2. Het college besluit het hoofd van de afdeling Omgevingsvergunning te mandateren om het besluitverder af te handelen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen binnen een week na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/03/20091. Het college verklaart de ingediende zienswijzen, voor zover er niet aan tegemoet is gekomen,ongegrond;2. Het college verleent vrijstelling als bedoeld in artikel 19, tweede lid WRO van het ter plaatsegeldende bestemmingsplan voor het bouwen van 210 woningen, een winkelruimte en eenparkeerkelder aan Slauerhoffstraat e.o. te Haarlem;3. Het college verleent ex artikel 2.5.30, lid 4 onder a HBV ontheffing van artikel 2.5.30 van deHaarlemse Bouwverordening;4. Het college verleent een reguliere bouwvergunning voor 210 woningen, een ruimte voor sociaalmaatschappelijkedoeleinden, een winkelruimte en een parkeerkelder aan de Slauerhoffstraat e.o.,op voorwaarde dat er gebouwd wordt volgens het Bouwbesluit en de HBV en volgens degewaarmerkte stukken en voorwaarden die bij dit besluit horen;5. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV daartoe alle benodigde handelingen te verrichten;6. Het besluit heeft geen financiële consequenties;7. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;8. Het besluit van het college wordt ter informatie toegezonden aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/03/20091. Het College besluit de maandagmarkt op de volgende data te verplaatsen naar de Raamvest en hetProveniersplein: 20 april 2009 en 27 april 2009.2. Het College besluit de zaterdagmarkt op de volgende data te verplaatsen naar de Krocht, NieuweGroenmarkt, Zijlstraat en de stoep voor het Stadhuis: 18 april 2009, 25 april 2009, 8 augustus 2009,22 augustus 2009, 12 september 2009.3. Het College besluit dat hiertoe op genoemde zaterdagen een alternatieve route of verkeersomleidingvan kracht is in de binnenstad.4. Financiële consequenties: de kosten van de alternatieve omleiding zullen worden betaald uit de potonvoorzien van het project van Riool tot Rode Loper.5. Communicatieparagraaf: De verplaatste markten worden gepubliceerd in de Stadskrant; de directbetrokken marktkooplieden ontvangen informatie via de marktcommissie en de nieuwsbriefHaarlemse Markten, de betrokken ondernemers binnenstad worden geïnformeerd middelsbewonersbrieven.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/03/20091. Het College besluit tot vaststelling van de in deze nota opgenomen subsidies voor het jaar 20072. Financiële paragraaf: dit besluit past binnen de in de begroting opgenomen subsidiebedragen3. Communicatie: de betrokken instellingen worden middels vaststellingbeschikkingengeinformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/03/20091. Het college neemt kennis van de invoering van de Wet verbetering arbeidsmarktpositiealleenstaande ouders per 1 januari 2009.2. Er zijn geen financiële consequenties.3. Het college stuurt de nota ter informatie aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =