Besluitenlijst BenW 19 mei 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/05/20091. Het college besluit het gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2008 vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie verstuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/05/20091. Het college is in principe geen voorstander van de verkoop van het Productie- en leveringsbedrijf van n.v.Nuon aan Vattenfall ÄB en de verkoop van het gemeentelijk aandelenbezit in n.v. Nuon.2. Desalniettemin is het college voornemens om in hierna te noemen, bijzondere, situatie wél met de verkoopvan het Productie- en leveringsbedrijf van n.v. Nuon aan Vattenfall ÄB in te stemmen en daartoe hetgemeentelijk aandelenbezit in n.v. Nuon ten verkoop aan te bieden.De hier bedoelde situatie betreft de situatie dat aan Vattenfall ÄB 80% van de aandelen n.v. Nuonworden aangeboden én ook de provincie Noord-Holland tot verkoop van zijn aandelenbezitNuon besluit;3. In de situatie onder 2. aangegeven is het college voornemens:a. de provincie te volgen om als aandeelhouder in n.v. Nuon onder de huidige afspraken in te stemmen met deverkoop van het Productie- en leveringsbedrijf van n.v. Nuon aan Vattenfall ÄB en daartoe hetaandelenbezit van de gemeente in n.v. Nuon ten verkoop aan te bieden;b. om de gemeente als aandeelhouder te laten toetreden tot de nieuwe vennootschap Nuon Energy NV;4. Het college stelt de raad voor:a. zijn zienswijze te geven over de voorgenomen besluiten als hiervoor vermeld onder 1. t/m 3.;b. bij de begroting 2010 op voorstel van het college een besluit te nemen over de bestemming van deopbrengst van de verkoop van het aandelenbezit in nv Nuon indien door burgemeester en wethouders totde verkoop van dat aandelenbezit wordt besloten.5. Financiële paragraaf: in geval van verkoop als bedoeld bij 2. en 3. zullen de consequenties voor definanciële situatie van de gemeente neutraal zijn, afhankelijk van de bestemming bestemming van deopbrengst door de raad volgens besluit onder 4 sub b..6. Communicatieparagraaf: het ontwerp-raadstuk wordt via de griffie direct ter behandeling aan de raadgezonden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/05/20091. Het college stelt het concept Actieplan Omgevingslawaai Haarlem vast en geeft dit vrij voorinspraak.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgeneen persbericht4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/05/20091. Het college besluit dat met ingang van 1 oktober 2009:a. Belanghebbendenparkeren wordt ingevoerd in de Jan van Zurenstraat, CornelisSchoonstraat, Adriaan de Jongestraat en de van Oosten de Bruijnstraat tot aan deAdriaan de Jongestraat;b. Het Emmaplein met uitzondering van de parallelweg daarvan en de westelijke zijde vande van Oosten de Bruijnstraat tegenover en tussen nummer 3 en nummer 79, wordtaangewezen voor betaald parkeren;c. Parkeren door touringcars is toegestaan op het Bottemanneplein, langs het westelijketrottoir tussen de Jan Stuytstraat en de Jos Cuypersstraat;d. Het betaald parkeren in het gebied dat wordt begrensd door de parallelweg van deWestergracht, de Leidsevaart, de Adriaan de Jongestraat en de van Oosten deBruijnstraat inclusief deze grenzen, geldt tussen 09:00 en 18:00 uur;2. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het tarief voor het betaald parkeren in het gebied datwordt begrensd door de parallelweg van de Westergracht, de Leidsevaart, de Adriaan deJongestraat en de van Oosten de Bruijnstraat, inclusief deze grenzen, vast te stellen op € 1,00per uur in de eerste vier opvolgende uren en op € 2,00 per uur voor de daarop volgende uren. Deverordening Parkeerregulering 2009 en het Besluit Parkeerregulering 2009 wordendienovereenkomstig gewijzigd;3. De initiële kosten van het besluit bedragen circa € 3000,-. De jaarlijkse exploitatielastenbedragen ongeveer € 65.750,- en de baten bedragen naar schatting € 74.000,- per jaar. Hetbesluit wordt gedekt uit programma 8, product parkeerbeleid;4. De betrokkenen ontvangen spoedig na besluitvorming informatie over dit besluit en eenuitnodiging om parkeervergunningen aan te vragen, de media krijgen een persbericht;5. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/05/20091. Het college besluit een bedrag beschikbaar te stellen ad € 925.000, -- voor de bouw van eenlokaal bewegingsonderwijs t.b.v. basisschool de Zuidwester2. Het bedrag ad. € 925.000,-- wordt ten laste gebracht van het door de raad beschikbaar gesteldekrediet "Uitvoeringsplan Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs"investeringspost IP 77.01vervanging/nieuwbouw gymn.lok.3. Schoolbestuur Spaarnesant en SRO Amersfoort ontvangen daags na besluitvorming informatieover dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/05/20091. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Leidsebuurt' inclusief deverwerking van de artikel 3.1.1. Bro reacties;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokken wijkraden ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; demedia krijgen een persbericht, de start van de planprocedure wordt bekend gemaakt via eenaankondiging in de Stadskrant, de Staatscourant en publicatie op de gemeentelijke website;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/05/20091. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Hekslootgebied/Spaarndam-West' inclusief de verwerking van de artikel 3.1.1. Bro reacties en de reactie van dewijkraden en de belangenvereniging 'Behoud de Hekslootpolder';2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokken wijkraden en belangenvereniging 'Behoud de Hekslootpolder' ontvangen daagsna besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht, de start van deplanprocedure wordt bekend gemaakt via een aankondiging in de Stadskrant, de Staatscouranten publicatie op de gemeentelijke website;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/05/20091. Het college besluit het subsidie over 2007 aan St. ABC Architectuurcentrum vast te stellen op€21.600,=.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De instelling wordt daags na besluitvorming geïnformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/05/20091. kennis te nemen van de door Amsterdam voorgestelde aanpassing van de AmsterdamseVerordening op de Adviescommissie voor het Afvalverwerkingsbedrijf Amsterdam en deachtergrond van die aanpassing;2. in te stemmen met de unanieme voordracht van de drie betrokken gemeenten tot invullingvan de vertegenwoordiging van het samenwerkingsgebied Haarlem e.o. in deAdviescommissie Afvalverwerkingsbedrijf Amsterdam (na aanpassing van de verordeningdoor Amsterdam);3. het besluit heeft geen financiële consequenties;4. het besluit wordt eerst actief openbaar gemaakt nadat de drie betrokken colleges hununanieme besluit hebben genomen;5. burgemeester en wethouders van Haarlem dragen zorg dat de unanieme besluiten vanHaarlem, Zandvoort en Bloemendaal ter kennis van het college van Amsterdam wordengebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/05/20091. het geactualiseerde Normenkader financiële rechtmatigheid 2009 met positief advies vanhet college ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden;2. het normenkader wordt voor advies voorgelegd aan de accountant en de Auditcommissie uitde raad;3. het besluit heeft geen financiële consequenties;4. de betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =