Besluitenlijst BenW 21 april 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/04/20091. Het college besluit voor de opvang van zwerfjongeren aan Stichting Spaarnezicht in 2009 eensubsidie toe te kennen van € 354.322- Het gemeentedeel ad. € 109.322,- komt t.l.v.kostenplaats 1231.4756.1170 gedekt uit programma 4 product 04.01.08;de GSBIII (OPH2) subsidie ad. € 245.000,- komt t.l.v. kostenplaats 1231.4791.9321, dekkingRijksgeld., product 04.01.082. Stichting Spaarnezicht ontvangt daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 14/04/20091. Het college besluit de uitvoering van het project Duizend en één Kracht onder te brengen bij deVrijwilligerscentrale Haarlem e.o. en de VWC een subsidie van maximaal € 315.000,- beschikbaarte stellen voor de periode 2008 t/m 2011.2. De eventueel door de VWC te ontvangen bijdragen vanuit Sozawe worden in mindering gebracht ophet subsidie zoals vermeld in punt 1.3. De kosten van het besluit bedragen € 315,000,- de baten van het besluit bedragen € 315.000,-.(voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf in bijlage van deze nota).3a. Het besluit wordt enerzijds gedekt uit programma 4 productnr. 040401/ kostenplaats 1281-4756/1421 (Inburgering & Integratie 1001-Kracht). Per jaar is beschikbaar: 16.667,- (2008);50.000,- (2009); 50.000,- (2010); 33.333,- (2011);3b. Anderzijds wordt dit besluit gedekt uit programma 4 productnr. 040401/ kostenplaats 1281-4791/9469 (GSBIII-BDU/SIV-Inburgering& Integratie).Per jaar is beschikbaar: 18.333,- (2008); 55.000,- (2009); 55.000,- (2010); 36.667,- (2011);3c. De financiële effecten van het besluit als technische aanpassing te verwerken in de 1steBestuursrapportage 2009;4. De Vrijwilligerscentrale WMO-raad en de SAMS ontvangen daags na besluitvorming informatieover dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter kennisname gestuurd naar de commissie Samenleving teneinde deze te informeren over het project Duizend en één Kracht;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/04/20091. Het college stelt de raad voor de "eerste wijzigingsverordening belastingen 2009" vast te stellen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. communicatie: de verordening wordt gepubliceerd in de stadskrant en treedt op 1 juli 2009 inwerking.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/04/20091. Het college stelt de raad voor het integraal handhavingbeleid 2009-2013 vast te stellen metinbegrip van de volgende prioriteiten: Leefbaarheid wijken Binnenstad Jeugd Evenementen Criminele samenwerkingsverbanden2. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de onderwerpen waarop een hogerambitieniveau van toepassing is in de handhaving, te weten:I. Vergunningsvrij bouwenII. Licht bouwvergunningplichtigIII. Inrichtingen in de categorie 1 en 2 bij de Wet milieubeheerIV. Handhaving op bestemmingsplannen, strijdig gebruik en illegale bouw (wordt alleenaangepakt als er een melding/klacht komt en de prioriteitenladder is toegepast)a. Westelijk Tuinbouwgebiedb. Woningen / detailhandel Waarderpolderc. Waarderhavend. WoonwagenlocatiesV. Bestaande woningkwaliteit / illegale onderhuur, woonfraudeVI. Annexatie van gemeentegrond3. Het college stelt de raad voor uit te gaan van scenario 1 (het huidige beleid).4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/04/20091. Het college stelt de raad voor het Defintief Ontwerp voor het Reinaldapark vast te stellen2. Het college stemt in met de kosten van het ontwerp, die inclusief de voorbereiding begroot zijnop 12,5 mln.3. Het college stemt in met de stijging van de beheerskosten van € 225.000,- ten laste van deonderhoudsbegroting.4. Het college stemt in met de gevoerde participatie en inspraakprocedure.5. Het besluit heeft financiele consequentie, de uitvoering van fase 1, 2 en delen van 3 passenbinnen het reeds door de raad beschikbaar gestelde krediet (incl IP posten € 5 mln) Voor devolledige uitvoering is het benodigde budget nog niet beschikbaar.6. De betrokkenen (klankbordgroep) ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit; de media krijgen een persbericht7. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de Commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/04/20091. Het college vraagt de raad voor om in te stemmen met het bestemmingsplan Haarlem Zuid;2. Het college stuurt het bestemmingsplan Haarlem Zuid ter vaststelling naar de gemeenteraad,nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De indieners van de zienswijzen ontvangen daags na besluitvorming de zienswijzenota enworden uitgenodigd voor de behandeling van de zienswijzen in de commissie Ontwikkeling; demedia krijgen een persbericht; de vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaaktdoor publicatie in de Stadskrant en Staatscourant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/04/20091. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Van der Aart' inclusief deverwerking van de artikel 3.1.1. Bro reacties en de reactie van de wijkraad;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De wijkraad Vondelkwartier ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit; demedia krijgen een persbericht, de start van de planprocedure wordt bekend gemaakt via eenaankondiging in de Stadskrant, de Staatscourant en publicatie op de gemeentelijke website;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/04/20091. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Sinnevelt en Planetenwijk'inclusief de verwerking van de artikel 3.1.1. Bro reacties en de reactie van de wijkraden;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokken wijkraden ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; demedia krijgen een persbericht, de start van de planprocedure wordt bekend gemaakt via eenaankondiging in de Stadskrant, de Staatscourant en publicatie op de gemeentelijke website;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/04/20091. Het college stelt de raad voor conform raadsvoorstel de compensatie exploitatieverliezentaalaanbieders te vergoeden.2. Doorbetalen van de ontvangen compensatie gelden exploitatieverlies van het Ministerie vanVROM voor de gemeenten regio Zuid Kennemerland ad € 136.584, -, aan het Nova College enhet RBO. De uitgave komt ten laste van het product 4.04.01 "Inburgering en Integratie"kostenplaats 1281-4791-9451. De ontvangen compensatie is verantwoord op rekeningnr 28-1951-534.3. Het vergoeden van gemaakte licentiekosten ad € 117.810, - van het Nova College tercompensatie van het geleden exploitatieverlies.4. Het vergoeden van investeringen in hardware en software ad € 11.379, - van het RBO tercompensatie van het geleden exploitatieverlies.5. Het verrekenen, invorderen, van het aandeel in de compensatie van het exploitatieverlies NovaCollege van de gemeenten in de regio Zuid Kennemerland, € 11.971, -.6. De kosten van het besluit (punt 3 en 4) bedragen in totaal (€ 117.810, -+ € 11.379, -)€ 129.189, -. Het besluit wordt gedekt uit het product 4.04.01 "Inburgering en Integratie";kostenplaats 1281-4791-9451.7. De baten van het besluit (punt 5) bedraagt in totaal € 11.971, -. Het besluit komt ten goede aanhet product 4.04.01 "Inburgering en Integratie"; kostenplaats 1281-8478-9451.8. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.9. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie hierover een adviesheeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/04/20091. Gaat akkoord met de toetreding van de gemeente Hillegom tot de gemeenschappelijke regelingCocensus;2. Stelt de gemeenteraad voor het College toestemming te geven de formele consequenties van detoetreding af te handelen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =