Besluitenlijst BenW 22 december 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/12/20091. Het college besluit om een eenmalige extra subsidie van €15.000,- toe te kennen aan deStichting Topsport Kennemerland als tegemoetkoming extra kosten Kinheim en Ken-AM-JU2. Met het resterende bedrag a €35.800,- worden de kosten van de Harry Potter Tour/Première ende Uitreiking AKO Literatuurprijs opgevangen, hetgeen bij de jaarrekening 2009 tot uitingkomt.3. Met betrokken instellingen worden afspraken gemaakt over de inzet van middelen voorpromotionele activiteiten die de stad ten goede komen.4. Er wordt geen persbericht uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/12/20091. Het college stelt de raad voor het groenstructuurplan vast te stellen.2. Het college stelt de inspraaknotitie vast.3. Mogelijke financiële consequenties worden na verdere uitwerking opnieuw ter besluitvormingvoorgelegd.4. De persnonen die zienswijzen hebben ingediend en op de inspraakbijeenkomst aanwezig waren,ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de nota Maatschappelijke participatie onderkinderen (Kansen voor de jeugd II).2. De kosten van de nota Maatschappelijke participatie onder kinderen (Kansen voor de jeugd II)bedragen € 500.000: € 100.000 in 2009, € 200.000 in 2010 en € 200.000 in 2011. In debegroting 2009 is voor 2009 € 590.000 beschikbaar voor Maatschappelijke participatie vankinderen, waarvoor deels reeds maatregelen zijn getroffen. Daarnaast is eenbestemmingsreserve Minimabeleid gevormd voor dit doel van € 200.000. Het college stelt deraad voor de kosten van de nota Maatschappelijke participatie onder kinderen (Kansen voor dejeugd II) ten laste te brengen van de resterende beschikbare middelen, circa € 600.000, voorMaatschappelijke participatie van kinderen.3. Ultimo 2009 resteert, na uitvoering van de maatregelen uit dit besluit en eerder afgesprokenmaatregelen, op het budget van € 590.000 voor Maatschappelijke participatie van kinderen naarverwachting ruim € 300.000. Het college stelt de raad voor dit restant ultimo 2009 toe te voegenaan de bestemmingsreserve Minimabeleid, zodat deze circa € 500.000 wordt.4. Het college stelt de raad voor de kosten van de nota Maatschappelijke participatie onderkinderen (Kansen voor de jeugd II) in 2010 en 2011 (€ 200.000 per jaar) ten laste te brengenvan de bestemmingsreserve Minimabeleid.5. Het college stelt de raad voor de na uitvoering van de maatregelen uit de nota Maatschappelijkeparticipatie onder kinderen (Kansen voor de jeugd II) resterende bestemmingsreserveMinimabeleid van circa € 100.000 aan te houden in afwachting van nieuw beleid voor dezedoelgroep.6. Het college stelt de raad voor om hiermee de volgende actiepunten als afgedaan te beschouwen:de volgnummers 1328 en 1335.7. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.8. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/2009Het college stelt de raad voor:1. de bijgevoegde lijst van woningbezit als 'niet-strategisch' te bestempelen.2. alle zittende huurders deze woningen aan te bieden met een korting van 15% ten opzichte vande getaxeerde waarde op basis van leegstaat.3. het college te mandateren individuele verkopen op basis van deze aanbiedingen zelfstandig af tehandelen.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.5. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad nadat de commissieOntwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college stelt de raad voor:a. De nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst vast te stellen.b. DeWelzijnsfocus 2010 voor de stadsdelen Noord 1, Noord 2, Centrum, Oost, West,Zuid en Schalkwijk, vast te stellen als opdracht aan de welzijnsorganisaties voor 2010.2. Voor dekking van de kosten van de nota wordt in de financiële paragraaf verwezen naar anderenota's.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving en deWmo-raad hierover een advies hebben uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college stelt de raad voor de notitie 'Uitvoering motieWmo 'Wie wat bewaart heeftiets' vast te stellen en daartoe € 2.770.000,- te onttrekken aan deWmo-reserve.2. De kosten van het besluit bedragen € 2.770.000,- de baten van het besluit bedragen €2.770.000,-. Het besluit wordt gedekt uit programma 3.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgeneen persbericht4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenlevinghierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college neemt kennis van het overzicht van mogelijke financiële risico’s die door hetfusiebestuur is opgesteld.2. Het College besluit dat de risico’s voor de afrekening HZW 2009 geen onderdeel van de nieuweorganisatie zijn en dat mogelijk negatieve effecten van de bedrijfsvoering van HZW t/m eind2009 geen gevolgen mogen hebben voor het vermogen van Haarlem Effect.3. Het College spreekt vertrouwen uit in het probleemoplossend vermogen van de nieuwe stichtingHaarlem Effect om andere dan de in besluitpunt 2. genoemde risico’s binnen de eigenbedrijfsvoering op te lossen.4. Het college spreekt de intentie uit met Haarlem Effect, na vaststelling van de jaarrekening 2009en op basis van dan feitelijke omstandigheden, in overleg te treden over de financiële situatievan Haarlem Effect en de rol die de gemeente daar in zou kunnen spelen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college besluit akkoord te gaan met de ontvangst van de door WWI uitbetaaldesubsidiebedragen voor totaal 401 woningen (1e tranche);2. Het college besluit akkoord te gaan met de aanvragen voor de tweede tranche;3. Het besluit de toegekende bedragen voor de betreffende projecten in te zetten;4. Het college besluit deze bedragen per project uit te betalen, dan wel te verrekenen, zodra binnende gestelde termijn de uitvoering ervan is gestart of hervat. Hierbij worden de staatssteunregelsin acht genomen.5. Het besluit heeft geen financiële consequenties6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.7. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college besluit akkoord te gaan met de uittreding en overdracht van het commanditairaandeel en contractsovername borgtochtovereenkomst van Uitvaartverzekering en -VerzorgingHaarlem B.V. en Omstreken door Yarden B.V..2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/2009Het college besluit:1.a. Het besluit van 12 augustus 2009 (STZ/RP 2009/145064) in te trekken;b. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere waarden geluid (STZ/RP 2009/,182485)conform het bijgevoegde concept (bijlage I);2. Het ontwerpbesluit gezamenlijk met het (nieuwe)ontwerpbestemmingsplan “Land in Zicht ”te publiceren en dit (incl. onderzoeken) gedurende 6 weken ter inzage te leggen, waarbijbelanghebbenden de gelegenheid wordt geboden om schriftelijk of mondeling zienswijzenin te dienen;3. Aan te geven dat het besluit geen financiële consequenties heeft;4. Betrokkenen omtrent de besluitvorming te informeren door toezending van hetontwerpbesluit en middels een persbericht. Voorafgaand aan de onder punt 2 genoemdetermijn worden diegenen die tegen het eerdere ontwerp zienswijzen hebben ingediend,middels afzonderlijk brief van het hoofd afdeling Ruimtelijke Plannen geïnformeerd enuitgenodigd om aan te geven of de eerder ingediende zienswijzen worden gehandhaafd.Tevens zal een persbericht op de gemeentelijke website worden geplaatst;5. Het besluit ter informatie aan raadscommissie Ontwikkeling voor te leggen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit vaststelling Hogere waarden Wet Geluidhinder ( t.b.v. bestemmingsplan Land in Zicht)
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college stemt in met:a. Het ontwerpbestemmingsplan "Land in Zicht", inclusief de verwerking van deingekomen reacties in het kader van het vooroverleg/participatie (conform bijlage 1)b. De wijzigingen - ten opzichte van het eerdere ontwerpbestemmingsplan - genoemd inbijlage 2;2. Het college zal dit besluit ter bespreking aan de Raadscommissie Ontwikkeling voorleggen.3. Het college zal, na bespreking in de Raadscommissie Ontwikkeling, hetontwerpbestemmingsplan, samen met de daarbij behorende stukken, gedurende 6 weken terinzage leggen, eenieder de gelegenheid bieden om gedurende deze termijn schriftelijk ofmondeling zienswijzen in te dienen en hiervan voorafgaand kennisgeving doen;4. Het college geeft aan dat het besluit geen financiële consequenties heeft;5. De betrokkenen (overlegpartners, wijkraden en belangengroepen) worden omtrent debesluitvorming geïnformeerd door toezending van de kennisgeving. Voorafgaand aan de onderpunt 3 genoemde termijn worden diegenen die tegen het eerder ter inzage gelegde ontwerpzienswijzen hebben ingediend, middels afzonderlijk brief van het hoofd afdeling RuimtelijkePlannen geïnformeerd en uitgenodigd om aan te geven of de eerder ingediende zienswijzenworden gehandhaafd. Tevens zal een persbericht op de gemeentelijke website worden geplaatst.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college stelt de raad voor om de beheervisie Haarlemmerhout vast te stellen.2. Het college stelt de inspraaknotitie vast.3. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties; kosten van het voorstel vormen al onderdeelvan de begroting 090203 -Beheer en onderhoud Groen.4. De Vrienden van de Haarlemmerhout en de leden van de Klankbordgroe ontvangen nabesluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de zienswijzennota over het ActieplanOmgevingslawaai Haarlem 2009-2013 en onze daarin opgenomen reactie op de inspraak2. Het college stelt de raad voor het Actieplan Omgevingslawaai als bijgevoegd vast te stellen3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college neemt kennis van de inhoud van bijgaande voortgangsnotitie en stelt deze vast.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht4. Het besluit van het college wordt ter informatie en bespreking gestuurd aan de commissieSamenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college neemt kennis van de uitkomst van de novembercirculaire 2009.2. De financiële mutaties zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2009 en de 1ebestuursrapportage 2010.3. De betrokkenen worden daags na de besluitvorming geïnformeerd.4. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/2009Het college besluit:1. Het college benoemt per 1 januari 2010 de heren Evert IJsselmuiden enBen Bakker als lid van de Programmaraad voor de periode van twee jaar, 1 januari 2010tot 1 januari 2012.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college verleent, onder toepassing van artikel 2 van de Verordening gunning opdrachtendoor toekenning van een exclusief recht, het alleenrecht aan Paswerk om in 2010 hetgroenwerk in Haarlem-oost, Waarderpolder en Schalkwijk uit te voeren op dezelfde wijze alsdoor Paswerk is uitgevoerd in 2007, 2008 en 2009.2. Optioneel wordt dit recht verlengd tot en met het jaar 2012.3. Het college beziet in 2010 of het totale groenonderhoud in Haarlem aan Paswerk viaSpaarnelanden kan worden aanbesteed.4. Dit Besluit heeft geen budgettaire consequenties; kosten van het voorstel zijn al geraamd in debegroting.5. Dit besluit wordt nadat de commissie Beheer in de gelegenheid is gesteld haar zienswijzekenbaar te maken, bij de eertvolgende gelegenheid gepubliceerd in de Stadskrant en vermeldop de website van de gemeente Haarlem. Tevens wordt een afschrift ter inzage gelegd in dePubliekshal.6. De commissie Beheer ontvangt het besluit van het college ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college besluit tot vaststelling van de in deze nota opgenomen subsidies voor het jaar 2008onder voorbehoud dat de accountantsverklaring over de ontbrekende gegevens in januari 2010wordt afgegeven en daaruit geen afwijkingen blijken.2. Het College stemt in met latere indiening van ontbrekende gegevens 2008 inzake Voor- enVroegschoolse Educatie (VVE) van schoolbestuur Stichting Spaarnesant en schakelklas DeWadden van schoolbestuur Salomo bij verantwoording 2009.3. Financiële paragraaf: dit besluit past binnen de in de begroting opgenomen subsidiebedragen(kostenplaats 1201, hoofdrekening 4791, subrekening 9412 en 9413).4. De betrokken instellingen worden middels vaststellingsbeschikkingen geïnformeerd.5. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college besluit de beschikbaar gestelde gelden ad. € 200.000,- ook in 2010 aan te wendenvoor het project Inburgering & ondernemerschap, conform de bijgevoegde begroting2. De kosten van het besluit zijn € 200.000,- de baten van het besluit bedragen€ 200.000,-. Het besluit wordt gedekt uit programma 4. product 04.013. Het college besluit tot een uitbreiding van dit project in 2010 door 50 gevestigde allochtoneondernemers uit het Midden- en kleinbedrijf een duaal inburgeringstraject aan te bieden4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht5. Het besluit van het college wordt ter kennisname gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college besluit akkoord te gaan met de besteding van het BLS-budget.2. Het besluit wordt gedekt uit programma Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling, productWonen.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college besluit de verklaring dat de activiteiten zoals omschreven in de samenvatting vanhet activiteitenverslag volledig zijn uitgevoerd te ondertekenen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen, te weten SportSupport, ontvangen na besluitvorming informatie over ditbesluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college neemt kennis van de voorliggende informatienota en de achterliggende, uitgewerktenotitie.2. De betrokkenen organisaties en instellingen in de stad ontvangen na de besluitvorming van hetcollege de notitie via een speciaal vormgegeven brochure.3. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college besluit:a. Middelen die met ingang van 2009 ter compensatie van de Pakketmaatregel AWBZ naar de gemeenteworden overgeheveld in de 1e BERAP 2010 te oormerken voor besteding binnen de kaders van degemeentelijke visie op maatschappelijke ondersteuning, zoals verwoord in hoofdstuk 3 van hetBeleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011.b. De onder a. genoemde middelen (2009 en 2010) in te zetten voor het Plan van aanpak 2010Pakketmaatregel AWBZ om te verwachten knelpunten te voorkomen.c. In 2010 een beleidskader'begeleiding' voor te bereiden waarin bestedingsvoorstellen worden opgenomenvoor de middelen onder a. die met ingang van 2011 structureel voor de Pakketmaatregel beschikbaar zijn.d. Voor 2010 een bedrag van € 22.000,- toe te voegen aan Stadszaken / WWGZ voor de uitvoeringskostenvan deze nieuwe gemeentelijke taak. Voor 2011 e.v. wordt dit structurele bedrag meegenomen in een opte stellen nota inzake formatieWWGZ.2. De kosten van het besluit bedragen € 1.017.000,-, de baten van het besluit bedragen € 1.017.000,-(2009+2010). Het besluit wordt gedekt uit programma 3, product 30201, kostenplaats 2343.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/2009Het college besluit:1. het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2010 vast te stellen, inclusief de toelichting en de bijlagen.2. de Uitvoeringsregels individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2010 en debijlagen vast te stellen.3. Beleidsregels Wmo 2007 in te trekken, inclusief bijlagen4. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2009 in te trekken, inclusief bijlagen5. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2010 en de uitvoeringsregels individuele voorzieningen Wetmaatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2010 te publiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college besluit de ontwerpgebiedsvisie Schouwbroekerplas vrij te geven voor inspraak2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over het besluit; de media krijgen eenpersbericht4. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie ontwikkeling gezonden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/2009Het college besluit1. Vast te stellen de eindrapportage Opstalexploitatie BredeschoolMeerwijk-Centrum2. In te stemmen met het voorstel voor minnelijke afwikkeling met HEVO voor eenbedrag van € 395.000 excl BTW, ten gunste van gemeente Haarlem, kostenplaats5710013. Mandatering tot afhandeling van de afspraken met HEVO en Hoofdvereniging vaneigenaren Meerwijk Centrum aan Hoofd VG4. Ter informatie te sturen naar de Commissie ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college stelt de Nota van Antwoord "Inspraakreacties voorlopig ontwerp herinrichtingopenbare ruimte Europawijk Zuid" en het Definitief Ontwerp voor het "Integrale vernieuwingopenbare ruimte Europawijk Zuid" (IVOREZ) fase I en II vast.2. De kosten van het besluit bedragen € 4.605.000,-. Het besluit wordt gedekt uit diverse posten uithet investeringsplan en de begroting, zoals aangegeven in de financiële paragraaf van hetbijgevoegde raadsstuk. Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt aangevraagd bij de Raaddoor middel van bijgevoegd raadsbesluit.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college besluit tot toekenning van een subsidie op grond van de Bijzondere SubsidieverordeningSportaccommodaties en Duurzame Sportvoorzieningen aan de SportverenigingOlympia. Het subsidie bedraagt 1/3 deel van de werkelijke kosten (ad. € 18.649,--) vanaanschaf en plaatsing van een elektronisch scorebord op softbalveld I op het Nol HoutkampSportpark.2. Het college besluit om een verzoek van de Sportvereniging Olympia betreffende de toekenningvan subsidie voor de aanschaf en plaatsing van vlaggenmasten op het Nol Houtkamp Sportparkaf te wijzen.3. De kosten van het besluit bedragen (1/3 van € 18.649,-- =) € 6.216,33, er zijn geen baten. Hetbesluit wordt gedekt uit begrotingspost nr. 1247.4913.1000 "Bijdragen in duurzamesportvoorzieningen". De post biedt de voor de subsidietoekenning benodigde ruimte.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/12/20091. Het college besluit om een vergoeding beschikbaar te stellen van € 153.761,-- voor grootonderhoud vervanging en herstel hekwerk en kosten voorbereiding en toezicht. Het bedrag van€ 153.761,-- komt ten laste van product 40101 (basisonderwijs) codering 1161.4452.2210 en isopgenomen in de begroting 2009.2. Het betrokken schoolbestuur ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =