Besluitenlijst BenW 22 september 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college besluit de in de 1986 voor de duur van 99 jaar met het Nederlands Foto- en GrafischCentrum gesloten overeenkomst m.i.v. 1 januari 2011 te ontbinden.2. Het college besluit, mede gelet op het vanaf 2011 gefaseerd oplopende financiële voordeel voorde gemeente, aan Spaarnestad Photo (handelsnaam van St. NFGC) een afkoopsom te betalenvan maximaal €335.000,=. De afkoopsom zal in twee termijnen worden uitbetaald; in 2009 en2010.3. De kosten van het besluit bedragen maximaal €335.000,=. De kosten worden meegenomen inde berap-2 2009 en worden verwerkt bij de jaarrekening 2009. De baten van het besluit wordenmeegenomen in de meerjarenbegroting.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college besluit in te stemmen met het regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid 2009 zoals hetis ingediend namens de regio Kennemerland aan het Ministerie van Sociale Zaken enWerkgelegenheid.2. De kosten van het besluit bedragen circa € 1,4 miljoen. Het besluit wordt gedekt uit de extramiddelen ad € 1,2 miljoen die door het Rijk in het kader van het Landelijk ActieplanJeugdwerkloosheid voor 2009 beschikbaar zijn gesteld. Het restant wordt gedekt uit de reintegratiemiddelenvan de gemeenten Kennemerland.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht4. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Samenleving gezonden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college stelt de raad voor het Plan van aanpak Gebiedsvisies vast te stellen2. Het meerjarenprogramma Gebiedsvisies jaarlijks opnieuw vast te stellen zodat een actueleafstemming op initiatieven vanuit de markt kan plaatsvinden3. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties. De raming van 250.000 euro is opgenomen inde begroting 20104. Media ontvangt een persbericht5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college stemt in met de voortgangsrapportage Delftwijk 2020, 2e kwartaal 20092. Het college besluit de rapportage Delftwijk 2020, 2e kwartaal 2009 ter info te sturen aan decommissie Ontwikkeling3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp voor deherinrichting Oranjeplein vast.2. De kosten van het besluit bedragen € 3.162.000,-. Het besluit wordt gedekt uit diverse posten uithet investeringsplan en de begroting, zoals aangegeven in de financiële paragraaf van hetbijgevoegde raadstuk. Van het totaal benodigde krediet van € 3.162.000,- is reeds € 1.069.000,-in 2009 beschikbaar gesteld.3. Voor de dekking van de aanbesteding besluit de Raad het geld van 2010, zijnde € 2.093.000,-nu ter beschikking te stellen.4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer een adviesheeft uitgebracht.5. De buurtbewoners en de Wijkraad ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college stelt mede op basis van de resultaten uit de inspraak, het definitieve ontwerp (d.d. 2september 2009) van de M.L. King- en Erasmuslaan vast.2. De kosten van het besluit bedragen € 600.000,-. Het besluit wordt gedekt uit hetinvesteringsplan, zoals aangegeven in de financiële paragraaf in de collegenota. Het hiervoorbenodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.3. De buurtbewoners en de wijkraad ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college besluit het Stedenbouwkundig Programma van Eisen DSK II en DSK III vrij tegeven voor inspraak2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college voegt de Klachtencommissie zoals genoemd onder art. 4 van de KlachtenregelingOngewenste Omgangsvormen toe aan de bij artikel 26 van de Verordening geldelijkevoorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties behorende lijst vancommissies.2. Het college besluit voor de externe leden en plaatsvervangende leden van deKlachtencommissie zoals genoemd onder art. 4 van de Klachtenregeling OngewensteOmgangsvormen een van de verordening afwijkende vacatievergoeding toe te passen ter hoogtevan € 142,- per uur, minimaal € 355,- per dagdeel alsmede kilometervergoeding: € 0,28 perkilometer.3. Financiële paragraaf: de financiële consequenties vloeien reeds uit het besluit van 28 juli 2009.Voor voornoemde vacatiegelden is het door de afdeling Juridische Zaken beheerde BudgetPresentie / Vacatiegelden beschikbaar.4. Communicatieparagraaf: het besluit wordt verwerkt en gecommuniceerd aan betrokkenafdelingen met de uitvoering van het besluit belast.5. Het besluit van het college wordt ter kennisneming gestuurd naar de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college trekt het voorstel aan de raad d.d. 1 september 2009 met betrekking tot hetprojectbesluit aan de Zuid-Schalkwijkerweg 45B in;2. Het college neemt het projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro voor het projectgebied zoalsaangegeven op bijlage 1 bij dit besluit;3. Het college verklaart de voorschriften zoals opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit vantoepassing;4. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om het besluit verder af te handelen en daartoealle benodigde handelingen te verrichten;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.7. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant en langselektronische weg.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage Meerjarenplan Bestemmingsplannen2. Het college neemt kennis van de geraamde uitgaven voor taskforce tot en met eind 2009 enaanvaard het risico van kosten in 2010 als gevolg van te volgen juridische procedures van detaskforce plannen (eventueel mee te nemen in bestuursrapportages 2010).3. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college besluit de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren en vrijstelling van hetbestemmingsplan te verlenen ten behoeve van het gevraagde bouwplan aanSpaarnwouderstraat 66;2. Het college besluit aansluitend de bouwvergunning te verlenen;3. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om de vrijstelling en de bouwvergunningverder administratief af te handelen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college neemt kennis van het rapport van de Nationale Ombudsman over de klacht van deheer D. en stemt in met dit oordeel;2. het college besluit dat de medische informatie die aan de klantmanager overgelegd dient teworden, beperkt moet zijn tot een bewijs van behandeling.3. Het college verzoekt hoofd Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dit besluit uitvoering tegeven.4. Het college verzoekt hoofd Juridische Zaken aandacht te schenken aan de het vereiste van hooren wederhoor.5. Financiële paragraaf: het besluit heeft geen budgettaire consequenties.6. Communicatieparagraaf: betrokkene wordt geïnformeerd en persbericht wordt aan de mediagestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college neemt kennis van het rapport van de Nationale Ombudsman over de klacht vande heer S.2. De media krijgt een persbericht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college stemt in met de uitvoering van het Prestatieplan JGZ-Kennemerland 2009, zoalsbeschreven (bijlage Prestatieplan 2009)2. De kosten worden onder het product 04.01.08 het Basistakenpakket JGZ Kennemerland (voorheenuniform deel) van € 1.772.141,- gedekt uit de gemeentebegroting 2009, kostenplaats1233.4791.1100, de Prenatale zorg ad. € 54.097,- ten laste van kostenplaats 1233.4791.1100, deMaatwerk afspraken Haarlem (o.a. preventie) ad. € 150.960,- en Stevig ouderschap ad. € 48.450,-ten laste van kostenplaats 1233.4791.1120, het EKD en verwijsindex ad. € 48.183,- ten laste vankostenplaats 1231.4756.1185 (gemeentedeel) en € 50.136,- ten laste van kostenplaats1233.4791.1100 (rijksdeel), de kosten voor Centra voor Jeugd en Gezin ontwikkeling ad. €125.470,- en de kosten voor Opvoedwinkel (nu onderdeel CJG) ad. € 24.000,- ten laste vankostenplaats 1234.4791.11653. De Commissie Samenleving ontvangt de stukken ter kennisgeving4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. In te stemmen met het Bestuurlijk Akkoord Verwijsindex Risicojongeren2. In te stemmen met de ondertekening van het Contract-Service Level Agreement (SLA) metMultisignaal (functioneel en technisch beheer van de verwijsindex) voor een termijn 6 jaar doorwethouder M. Divendal.De kosten voor het functioneel en technisch beheer van in totaal € 0,21 per inwoner te dekkenuit de Bdu CJG, kostenplaats 1234-4791-1100.In 2009 en 2010 betreft dit € 1.852,75 10 en € 13.339,80 (i.v.m. een eenmalige provincialebijdrage), de jaren erna € 31.126,20 (onder voorbehoud van het inwonersaantal op de teldatum).3. In principe in te stemmen met de aanstelling van een regionale functionaris (1 fte voor MiddenenZuid-Kennemerland) belast met de uitvoering van de wettelijke taken voortvloeiend uit deverwijsindex (procesmanagement, convenantbeheer en account MultiSignaal), onder regie vanStadszaken/ afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport, waarvoor de nadere uitwerking nog plaatsvindt(bijvoorbeeld door aan te sluiten bij Carel/ RMC-convenant).De kosten voor Haarlem voor de regionale functionaris bedragen in 2010 € 36.016,00.Dekking uit Bdu CJG kostenplaats 1234-4791-11004. In te stemmen met de ondertekening van het Convenant Verwijsindex Jeugd door wethouderM. Divendal op 7 oktober 2009.5. Bovenstaande besluiten worden genomen op voorwaarde van deelname en cofinanciering vanalle regio-gemeenten uit Midden- en Zuid-Kennemerland, resulterend in gezamenlijkeconvenantsondertekening op 7 oktober.6. De commissie Samenleving wordt van het besluit in kennisgesteld. De betrokkenconvenantspartners ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. De media wordt innovember benaderd als de aansluiting van de organisaties op de Verwijsindex Jeugdgerealiseerd is.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =