Besluitenlijst BenW 23 juni 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college besluit in te stemmen met het plan huisvesting jongerenwerk Delftwijk City,Flinty’s en Prisma zoals beschreven in de brief van wethouder onder meer jeugdbeleid aan degemeenteraad;2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit3. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het College stelt de raad voor een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van dejaarrekening 2008 van het NHA. De definitieve bijdrage ad € 1.771.800,- leidt tot een extrabijdrage van de gemeente Haarlem ad € 22.800,- ten opzichte van de jaarrekening 2008. Dezemeerkosten zullen worden betrokken bij de samenstelling van de tweede bestuursrapportage2009.2. Het college stelt de raad voor een verklaring van bezwaar af te geven ten aanzien van debegroting 2010 van het NHA. Het college stelt voor de bijdrage van de gemeente Haarlem met€ 6.000,- te verlagen tot € 1.792.377,-. Hiermee wordt aangesloten bij de Haarlemseprijscompensatie van 0,3%3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college stelt de raad voor af te zien van de bouw van een parkeergarage onder de NieuweGracht vanwege de hoge aanlegkosten, de financiële risico’s en het negatieve rendement.2. Het college stelt de raad voor tot uitbreiding van de parkeergarage de Kamp en tervoorbereiding daartoe de vereiste onderzoeken te laten plaatsvinden.3. Het restant van het voorbereidingskrediet dat is verstrekt voor de Nieuwe Gracht garage in tezetten voor de snelle start van de voornoemde onderzoeken, het betreft een bedrag van €150.000,-.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college besluit tot invoering van Centrale Afstandsbediening op de bruggen buiten debinnenstad, zijnde de Schouwbroekerbrug, Waarderbrug, Schoterbrug, (en eventueel deBuitenrustbrug en Prinsenbrug).2. Het college bevestigt de subsidieaanvragen hiertoe, middels bijgevoegde brief aan de ProvincieNoord-Holland.3. Op het moment dat duidelijkheid wordt verkregen over de te verkrijgen subsidie wordt eenkredietvoorstel aan de raad voorgelegd.4. Communicatie paragraaf; de nota wordt daags na besluitvorming openbaar gemaakt.5. Dit besluit wordt ter informatie toegezonden aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Centrale afstandsbediening bruggen CAB
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college stelt de raad voor de gebiedsvisie Brinkmann vast te stellen.2. Het college stelt de raad voor om akkoord te gaan met het faciliteren van de korte termijnvariant A.3. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de in de nota opgenomenontwikkelstrategieën en de huidige marktsituatie.4. Het college stelt de raad voor de gebiedsvisie Brinkmann vrij te geven en te bespreken met dedirect belanghebbenden.5. De kosten van dit besluit bedragen € 10.000,- en zullen worden gedekt uit het budget "Nieuweinitiatieven" van Concern (kostplaatsnummer: 1801.4007.1000)6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.7. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 23/06/20091. Het college stemt in met de voortgangsrapportage Delftwijk 2020, 1e kwartaal 20092. Het college besluit de rapportage Delftwijk 2020, 1e kwartaal 2009 ter info te sturen aan decommissie Ontwikkeling3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 23/06/20091. Het college stemt in met de aanwijzing van vrijwilligers, door de stichting KolksluisSpaarnedam, als brugwachter van de Balkbrug in Spaarnedam en mandateert de uitvoering aanhet hoofd Havendienst.2. Het besluit heeft geen financiële gevolgen.3. Communicatie paragraaf; De nota wordt daags na besluitvorming openbaar gemaakt.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 23/06/20091. Het college besluit tot vaststelling van de reactie op het Rekenkamercommissierapport.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. In overleg metde Rekenkamercommissie wordt de communicatie over het onderzoeksrapport bepaald.4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 23/06/20091. Het college stelt het uitvoeringsbeleid vast ter zake geluidsoverlast als gevolg vanbouwwwerkzaamheden2. het College geeft de hoofdafdeling VVH opdracht het uitvoeringsbeleid verder uit te werken3. Hieronder valt in ieder geval het voorbereiden van een wijziging van de APV en de HaarlemseBouwverordening.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht6. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 23/06/20091. Het college besluit om een krediet beschikbaar te stellen van € 94.580,03 voor diverseactiviteiten voor groot onderhoud die het gevolg zijn van de uitkomst van hetmeerjarenonderhoudsplan en kosten voorbereiding en toezicht. Het totale bedrag van€ 94.580,03 komt ten laste van product 40101 (basisonderwijs) codering 1161.4452.2210 en isopgenomen in de begroting 2009.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 23/06/20091. Het college besluit om een krediet beschikbaar te stellen van € 26.177,-- voor vervangingdakbedekking bitumineus en kosten voorbereiding en toezicht. Het berdrag van € 26.177,-- komt tenlaste van product 40101 (basisonderwijs) codering 1161.4452.2210 en is opgenomen in debegroting 20092. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =