Besluitenlijst BenW 24 februari 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/02/20091. Het college besluit zich in te spannen om in overleg met de HJC en het Recreatieschap tot eenvoor partijen redelijk erfpachtvoorstel te komen.2. Het college besluit de overgang door beëindiging huidige contractuele relatie met de HJC tekoppelen aan tot stand komen erfpachtcontract.3. Het college besluit de Overeenkomst op een aantal technische punten tekstueel te wijzigen.4. Het college zal de HJC hierover informeren via bijgevoegde brief.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/02/20091. Het college besluit in te stemmen met de aard en strekking van de subsidieaanvraag.2. Het besluit heeft nu geen financiële consequenties.3. Kennis te nemen van een mogelijk beslag op de ISV en WMO gelden voor het gemeentelijkaandeel van de cofinanciering.4. Machtigen wethouder Hilde van der Molen de aanvraag namens het college van B&W teondertekenen.5. De betrokkenen en de pers ontvangen na besluitvorming een uitnodiging voor de ondertekeningvan de aanvraag.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/02/20091. Het college besluit de aanbevelingen van de scan over te nemen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Er verschijnt een persbericht en de portefeuillehouder geeft een toelichting4. Het besluit van het college wordt ter ter bespreking voorgelegd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/02/20091. In te stemmen met de versnelling van het bestemmingsplanproces, onder voorbehoud vanpunt c, hetgeen o.a. betekent dat:a. voor het halen van de gestelde termijnen maximale inzet is vereist zowel ambtelijk alsvan de zijde van de bouwcombinatie;b. de vaste overlegpartners (o.a. provincie, Rijk, wijkraden en belangengroepen) 2 wekende tijd wordt geboden om te reageren op het concept-ontwerpbestemmingsplan i.p.v. degebruikelijke 6 weken;c. er geen informatiemarkt wordt gehouden (mits daarvoor de instemming is verkregenvan de Raadscommissie);d. dat wordt afgeweken van de gebruikelijke bestuurlijke advies- en aanlevertermijnen(college, raadscie en raad);e. er geen ruimte is om van de geplande agenderingsdata af te wijken. Zo moet het planworden vastgesteld in de laatste vergadering van de raad voor het zomerreces.2. Bekend te maken (conform artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening) dat er een voornemenbestaat tot het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan en vermelden dat er in deze fasegeen gelegenheid wordt geboden voor het indienen van zienswijzen, er geen stukken terinzage worden gelegd en er geen onafhankelijke instantie om advies wordt gevraagd.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit aan betrokkenen bekend zal worden gemaakt.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 24/02/20091. Het college besluit in te stemmen met de concept welstandscriteria Kennemerplein en deze vrijte geven voor inspraak (inspraakperiode is zes weken).2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Kennisgeving van de inspraakperiode vindt plaats in de Stadskrant4. Het besluit van het college wordt gelet op de ingediende raadsmotie 7 februari 2008 "Fietsflatmoet mooier" ter informatie toegestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 24/02/20091. Het college besluit tot vaststelling van de regeling Personeelsgesprekken gemeente Haarlemmet ingang van 1 april 2009 en trekt de Regeling Functioneringsgesprekken 2001 en hetBeoordelingsreglement 2001 in;2. Het besluit zal breed onder de aandacht van de organisatie worden gebracht;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 24/02/20091. Het college stelt de raad voor het jaarverslag 2007 Regionale Meld- en CoordinatiefunctieVoortijdig Schoolverlaten Midden- en Zuid-Kennemerland, het jaarverslag Leerplicht Haarlem2006-2007 en de evaluatie Jongerenloket Zuid-Kennemerland 2006-2008 goed te keuren.2. De besluiten hebben geen financiële consequenties3. De betrokkenen (regiogemeenten en uitvoerders)ontvangen daags na besluitvorming informatieover dit besluit4. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad nadat de commissieSamenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 24/02/20091. In te stemmen met het verlenen van zoekduurverkorting van vier jaar aan huishoudens metkinderen, die al eerder zelfstandig hebben gewoond en die passen binnen de gesteldevoorwaarden.2. In te stemmen met het uitvoeren van zoekduurverkorting als pilotproject voor één jaar gevolgddoor een evaluatie.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. In te stemmen met het informeren van de Commissie Ontwikkeling over dit onderwerp met hetdoel de Raad op de hoogte te houden van de stand van zaken omtrent het ConvenantWoonruimteverdeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 24/02/20091. Het college stemt in met het concept-ontwerpbestemmingsplan "Land in Zicht";2. Het college stemt in met vrijgave van het concept-ontwerpbestemmingsplan ten behoeve vanhet wettelijk vooroverleg conform art. 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening en de participatie metbetrokken wijkraden en belangengroepen;3. Het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de Commissie Ontwikkeling;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 24/02/20091. Het college stelt het Attributie- en Mandateringsbesluit 2009 vast en besluit tot publicatie;2. Het college stelt het Aanwijzingsbesluit Belastingdeurwaarder 2009 vast;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het college neemt kennis van de beschrijving van de taken en bevoegdheden in hetbelastingproces en van het Mandaatbesluit belastingen 2009
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 24/02/20091. Het college besluit het prestatieplan Leren en Werken in Winkelcentrum Cronjé vast te stellen.2. De kosten van het besluit bedragen € 41.650,- Dit besluit wordt gedekt uit programma 04.02.09,PIAS-gelden.3. Winkeliersverenging Cronjé ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 24/02/20091. Het college besluit om de heer P. Duinkerken met ingang van 1 december 2008 te benoemen totlid van de Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen, conform de voordracht terzake vande Stichting Sportsupport Kennemerland.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 24/02/20091. Het college besluit op grond van de door het bestuur ingediende jaarrekening 2007 het subsidieaan deWereld Kindertheater voor 2007 vast te stellen op € 39.200,-2. Het besluit wordt gedekt uit programma 060204 Amateurkunst en cultuureducatie (voorspecifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf in bijgevoegde notitie.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =