Besluitenlijst BenW 24 maart 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht.
  De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/03/20091. Het college besluit het subsidie aan Vereniging de Vishal voor 2007 vast te stellen op € 46.700.2. De subsidies zijn in de gemeenterekening 2007 verantwoord onder programma 6.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/03/20091. Het college stemt in met het prestatieplan 2009 van de Stichting Vrijwilligerscentrale Haarlem.2. Het college besluit aan Stichting Vrijwilligercentrale een budgetsubsidie te verstrekken van €139.500,- en brengt de kosten ten laste van nummer 04.03.01 van de gemeentebegroting 2009(kostenplaats 1273 en hoofdrekening 4756).3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/03/20091. Het college stemt in met het prestatieplan 2009 van de Stichting Unie van Vrijwilligers.2. Het college besluit aan de Stichting Unie van Vrijwilligers een budgetsubsidie te verstrekken van€ 39.895,- voor de uitvoering van het prestatieplan 2009. Het besluit wordt gedekt ten laste vanproductnummer 03.02.01. (Ouderenbeleid), kostenplaats 1141.4756.1040.3. Het college besluit om, conform het voornemen in de gemeentelijke nota minimabeleid 2008-2010,uit de middelen bijzondere bijstand aan de Stichting Unie van Vrijwilligers per maaltijd eenbijdrage van €4,07 te verlenen voor Tafeltje Dekje. Uitgaande van 46.500 maaltijden gaat het omeen totaalbedrag van €189.272,-. Het besluit wordt gedekt ten laste van beleidsveld 7.3(productnummer 70301, bijzondere bijstand, post Armoedebestrijding), kostenplaats 1511,voorzieningen minimabeleid.4. De instelling wordt daags na het besluit geinformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Het college besluit op grond van de door de stichting ingediende jaarrekening 2006/2007 hetsubsidie aan de Volksuniversiteit Haarlem voor 2007 vast te stellen op € 311.600,-2. Het besluit wordt gedekt uit programma 06.02.04 educatie en onderwijs aan volwassenen. (voorspecifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf in bijgevoegde notitie)3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/03/20091. Het college besluit een collectieve verzekering af te sluiten voor vrijwilligers die via Haarlemseorganisaties actief zijn.2. De kosten van het besluit bedragen 36.750,--, de baten van het besluit bedragen. Hetbesluit wordt in 2009 gedekt uit de middelen die hiervoor zijn toegevoegd aan hetgemeentefonds (35.000,--) en uit het budget vrijwilligerswerk 2009 (kostenplaats 1273product 04.03.01). (voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf inbijgevoegde notitie)3. De financiele effecten worden technisch structureel verwerkt bij BERAP 1-2009.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/03/20091. Het college besluit subsidie toe te kennen aana. Zorgcentrum de Molenburgb. Woon/zorgcentrum Reinalda/De Roosc. Zorgbalans/servicepaspoortd. Zorgcentrum Schoterhofe. Ecosol2. De kosten van het besluit bedragen € 90.673,-- de baten van het besluit bedragen € 0 Het besluitwordt gedekt uit programma Flankerend Ouderenbeleid productnummer 03.02.01 (voorspecifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf in bijgevoegde notitie)3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/03/20091. Het college besluit het subsidie aan Nieuwe Vide voor 2007 vast te stellen op € 56.200.2. De subsidies zijn in de gemeenterekening 2007 verantwoord onder programma 63. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/03/20091. Het college stemt in met de brief van de provincie Noord Holland en de Stadsregio Amsterdamaan de Minister van WWI waarin wordt voorgesteld om de extra taakstelling van 6.084woningen terug over te hevelen van Overig Noord-Holland naar de Stadsregio Amsterdam en inte stemmen met de daaruit voortvloeiende wijziging van het Convenant Woningbouwafspraken;2. Het collegebesluit gaat ter informatie naar de commissie Ontwikkeling;3. De overige betrokkenen worden van dit besluit op de hoogte gebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/03/20091. Het college neemt kennis van de maatregelen die worden getroffen bij de knelpunten in devoortgang van de uitvoering 1e ronde wijkcontracten'.2. De nota heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/03/20091. Het college besluit de televisiezender H105 financieel te ondersteunen, onder voorwaarden vanhet overleggen van een degelijk bedrijfsplan en het beschikbaar stellen van zendtijd aan degemeente en de raad. De raadsvergaderingen worden uitgezonden; met de gemeente wordt overde uitzendingen nader overleggevoerd.2. Het hoofd Communicatie wordt gemachtigd nadere afspraken te maken met H105 over hetmaken van programma's en het uitzenden ervan.3. De kosten van het besluit bedragen eenmalig € 50.000,=.De kosten worden gedekt door een verschuiving tussen beleidsvelden 1.2 Communicatie,participatie en inspraak en 10.1 algemene dekkingsmiddelen (stelpost risicovoorziening /onvoorzien).Verwerking vindt plaats in de eerst volgende bestuursrapportage4. Het bestuur van H105 ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/03/20091. Het college stemt in met de concept Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder en brengt ditconcept vervolgens op de gebruikelijke wijze in de inspraak2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De commissie Beheer ontvangt het besluit van het college ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/03/20091. de objecten op de bij dit besluit behorende lijst d.d. 24 maart 2009 als gemeentelijke monumentenaan te wijzen (zie bijlage);2. het besluit heeft geen financiële consequenties;3. de betrokken eigenaren ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht.4. het besluit van het college wordt ter informatie verzonden aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/03/20091. Het college vraagt de Raad om in te stemmen met het bestemmingsplan Oosterduin;2. Het college stuurt het bestemmingsplan Oosterduin ter vaststelling naar de gemeenteraad, nadatde commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het college stelt de Raad voor om géén exploitatieplan vast te stellen;5. De indieners van de zienswijzen ontvangen daags na besluitvorming de zienswijzenota enworden uitgenodigd voor de behandeling van de zienswijzen in de commissie Ontwikkeling; demedia krijgen een persbericht; de vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaaktdoor publicatie in de Stadskrant en Staatscourant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091. Het college stemt in met de jaarrekening 2007 van het Muziekcentrum Zuid- Kennemerland.2. Het college besluit de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland voor 2007 vast te stellen op € 1.103.000,-Dit is 53.200 hoger dan het bedrag van € 1.049.800,- dat is toegekend op basis van de door hetMZK ingediende begroting.Hogere kosten waren voorzien en zijn opgenomen in de (gemeente)begroting 2007.De bijdrage maakt deel uit van programma 06.04.06 Amateurkunst en cultuureducatie (voorspecifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf in bijgevoegde notitie)3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =