Besluitenlijst BenW 24 november 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/20091. Het college gaat akkoord met de afhandeling van de zondagavondopenstelling conform hetvoorstel zoals vermeld in bijlage 1.2. Het college gaat akkoord dat de supermarkten die een ontheffing pas later verkrijgen, dezealleen voor de resterende periode krijgen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; nadat de betrokkenenzijn geïnformeerd wordt een persbericht verstuurd. De verleende ontheffingen wordengepubliceerd in de stadskrant5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/20091. Het college stelt de raad voor om de bestuursrapportage 2009/2 en de daaruit voortvloeiendewijzigingen in de begroting 2009 en 2010, zoals deze worden verwerkt in de 3e suppletoirebegrotingswijziging 2009 en 1e suppletoire begrotingswijziging 2010, vast te stellen.2. De 2e bestuursrapportage 2009 wordt op 17 december 2009 voorgelegd aan de gemeenteraad,nadat de commissies op 10 december 2009 in de gelegenheid zijn gesteld om hierover teadviseren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/20091. Het college besluit overeenkomstig de realisatieovereenkomst sociale woningbouw Ripperda totverkoop de ondergrond voor de realisering van 12 grondgebonden woningen aan de rand vanhet Ripperda terrein gelegen tussen de Ripperdasingel en de Saenredamstraat te Haarlem, vooreen berekende koopsom van € € 210.360,- (12 x € 17.530,- grondprijsnota 2009) en ondervoorbehoud dat het overleg met de commissie geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigenof in te trekken.2. Het college zendt dit besluit ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling.3. Financiële paragraaf: de opbrengsten uit de verkoop bedragen € 210.360,- en komen ten gunstevan de grondexploitatie Ripperda..4. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de verkoop van het 50% belang inCrematorium Haarlem BV aan Yarden voor een bedrag van € 642.5002. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met een aflossing ineens van de restant lening ad.€ 3.528.150 zonder dat hierbij een boete of strafrente in rekening wordt gebracht.3. Het college stelt de raad voor de lagere rente-inkomsten te betrekken bij het bijstellen van derente-omslag in de eerste bestuursrapportage 2010.4. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de verkoop van de onder het crematoriumliggende grond, sectie a-2554, voor € 696.900.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091. Het college besluit het convenant Zorg Advies Team Nova College Midden-Kennemerland vastte stellen.2. Het college besluit wethouder Onderwijs te machtigen voor leerplicht Haarlem/Zandvoort envoor RMC het convenant te ondertekenen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het Nova College ontvangt direct na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091. Het college stelt de raad voor om de Haarlemse belastingvoorstellen 2009 met bijbehorendebelastingverordeningen en kwijtscheldingsbeleid in overeenstemming met het conceptraadsbesluitvast te stellen.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091. Het college besluit met terugwerkende kracht per 1 januari 2009 tot de verhuur vanhet pandLeidsevaart 220 t.b.v. de Stichting Volksuniversiteit Haarlem. De kostprijsdekkende huurprijszal € 450.000,-- per jaar bedragen.2. Het college besluit een huursubsidie toe te kennen aan de Stichting Volksuniversiteit Haarlemvan € 350.000,-- per jaar t.b.v. de huur van het pand Leidsevaart 220.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/2009Het college besluit:1. De vergunningverlenende taken in het kader van de DHW, de daaraan gerelateerdetaken en de vergunningen uit de APV omtrent sexinrichtingen en escortbedrijven, doorde gemeente te laten uitvoeren.2. De officiële overdracht per 1 januari 2010 te laten plaatsvinden en hiertoe:per 1 december 2009 te starten met de werving van een vaste medewerker en in detussentijd een inhuurkracht aan te nemen om de overdracht en uitvoering verder voor tebereiden.3. a. Te bepalen dat horecabedrijven na het indienen van de aanvraag devergunningsprocedure moeten afwachten en niet eerder mogen starten;b. Als overgangssituatie de ondernemers tot 1 juli 2010 de mogelijkheid te bieden omschriftelijk toestemming te vragen om vooruitlopend op de definitieve (positieve)beschikking alvast te starten met de onderneming.4. Het mandaat voor de vergunningverlening van de politie in te trekken en hetmandaatbesluit aan te passen.5. Het besluit heeft financiële consequenties zoals genoemd in het Besluit6. De communicatie met de ondernemers vindt plaats via de stadskrant en Horeca Nederlandafdeling Haarlem, City Haarlem en de Kamer van Koophandel. De website van gemeenteHaarlem wordt aangepast. Verder wordt een informatie brief verstuurd naar alle bekende horecaondernemers. Een persbericht is bijgevoegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091. Het college neemt kennis van de voortgang van de ontwikkeling van het VeiligheidshuisKennemerland.2. Het college informeert de commissie Bestuur en commissie Samenleving over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091. Het college besluit de nieuwe indeling van losloopgebieden voor honden in Haarlem vast testellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; dekking uit het reguliere onderhoudsbudget.3. Dit besluit van het college zal ter informatie aan de commissie Beheer worden toegezonden.4. De betrokkenen (hondenbezitters en kynologische verenigingen ) zullen na de besluitvorminggeïnformeerd worden over dit besluit; de media krijgen een persbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp voor dewaterverbinding Meerwijkcentrum - Amerikavaart vast.2. De kosten van het besluit bedragen € 2.524.000,-. Het besluit wordt gedekt uit diverse posten uithet investeringsplan en de begroting, zoals aangegeven in de financiële paragraaf van hetbijgevoegde raadsstuk. Het benodigde raadskrediet in verband met het vastleggen van de OPH2subsidie van € 750.000,- wordt aangevraagd bij de Raad door middel van bijgevoegdraadsbesluit .3. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer een adviesheeft uitgebracht.4. De betrokkenen, klankbordgroep bestaande uit bewoners, vertegenwoordigers van dewoningcoöperatie, wijkraad en vertegenwoordigers van het aangrenzende verzorgingshuisontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091) het college besluit een aanvullende overeenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds SocialeWoningbouw inzake een standaard achtervangovereenkomst betreffende een lening van€ 2.268.901,= van Pré Wonen;2) Het besluit heeft geen financiële consequenties;3) Het college besluit (zie bijlage 1) de burgemeester te machtigen tot het aangaan van de aanvullendeovereenkomst inzake een standaardachtervang-overeenkomst, die deel uitmaakt van destandaardovereenkomst tot geldlening met standaardborgtochtovereenkomst en algemenebepalingen;4) De betrokkenen, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de Bank Nederlandse Gemeenten en PréWonen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091. Het college stelt de raad voor om vast te stellen de Nota Grondprijzen 2009 en 20102. Het besluit heeft geen financiële consequenties voor de begroting3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het integreren van de 12e serie wijzigingen, dewijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit en de opname van eenspecifieke bepaling voor het vastleggen van afwegingskaders van bouwlawaai in de HaarlemseBouwverordening,2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Publicatie van het besluit vindt plaats in de stadskrant4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkelinghierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091. Het college stelt de raad voor een bedrag van € 80.000.-beschikbaar te stellen vooraudiovisuele voorzieningen in de raadzaal, ten behoeve van uitzenden van deraadsvergaderingen via lokale televisie en het creëren van projectiemogelijkheden in deraadzaal2. De kosten van het besluit worden gedekt uit investeringspost CS.01
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091. Het college neemt een projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro voor het gebied zoalsaangegeven in bijlage 1;2. Het college verbindt aan het projectbesluit de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage 2;3. Het college mandateert de verdere administratieve afhandeling van het projectbesluit aan hethoofd van VVH/OV;4. Het college besluit met de aanvrager van de bouwvergunning een anterieure overeenkomst opgrond van artikel 6.24 Wro aan te gaan;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties, dan welke voortvloeien uit de anterieureovereenkomst;6. Het projectbesluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscouranten langs elektronische weg;7. Het projectbesluit van het college wordt ter informatie vestuurd aan de commissieOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091. Het college heeft het voornemen te besluiten tot verkoop van Bakenesserkerk aan deVrouwestraat 12 te Haarlem aan Stadsherstel Amsterdam N.V. voor een bedrag van € 850.000,-onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft omhet besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college heeft het voornemen de Bakenesserkerk te huren van Stadherstel Amsterdam N.V.voor een huursom welke niet hoger is dan de huursom gebaseerd op onze eigen exploitatiekostenen het hoofd van de afdeling Vastgoed te mandateren deze huurovereenkomst aan tegaan.3. Het college verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze te geven op de onder 1 en 2genoemde voorgenomen besluiten.4. Het college zendt het voorgenomen besluiten ter advisering aan de raad naar de commissieOntwikkeling.5. Financiële paragraaf: het bedrag van de verkoop is gelijk aan de aankoopprijs € 850.000,-6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de portefeuillehoudergeeft perstoelichting.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091. Het college besluit de genoemde data als koopzondagen voor 2010 aan te wijzen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen (aanvragers) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.Het besluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/20091. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) voor deherinrichting Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan vast.2. De kosten van het besluit bedragen € 6.100.000,-. Het besluit wordt gedekt uit diverse posten uithet investeringsplan en de begroting, zoals aangegeven in de financiële paragraaf van hetbijgevoegde raadsstuk. Van het totaal benodigde budget van € 6.100.000,- is reeds € 150.000,-in 2009 beschikbaar gesteld. Het benodigde raadskrediet ad. € 5.950.000,- wordt aangevraagdbij de Raad door middel van bijgevoegd raadsbesluit.3. De buurtbewoners en de Wijkraad ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/2009Het college besluit:1. De ontwerp gebiedsvisie Oostradiaal vrij te geven voor inspraak.2. De ontwerp gebiedsvisie Oostradiaal ter informatie te sturen aan de commissie Ontwikkeling.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =