Besluitenlijst BenW 26 mei 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/05/20091. Het college stelt aan de gemeenteraad van Haarlem voor in te stemmen met de ontwerpbegroting 2010 VRK2. De kosten van het besluit bedragen € 472.000,- voor regionale brandweerzorg, € 11.987.000,-voor lokale brandweerzorg, € 752.000,- voor alarmering en opschaling, €1.198.000,- vooropenbare gezondheidszorg en € 95.000,- voor het Elektronische Kind Dossier. De baten van hetbesluit bedragen € 0,-. Het besluit wordt gedekt uit programma's 2, 3 en 4.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/05/20091. Het college besluit een agrarische bebruik van het noordelijke gebied in het voorlopig ontwerpvan de Verenigde Polders op te nemen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. (voorlopig ontwerp)3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Overleg te voeren met de betrokken boeren in de Verenigde Polder en met de ILGGebiedscommissie Zuidwest/Rijnland i.v.m. de subsidieverlening.5. De resultaten van de voorgaande besluiten zullen worden verwerkt in het voorlopig ontwerp ensamen met de zienswijzen worden aangeboden aan het college.6. Het besluit van het college ter bespreking voorleggen aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/12/20091. Het college stelt de raad voor om de beheervisie Haarlemmerhout vast te stellen.2. Het college stelt de inspraaknotitie vast.3. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties; kosten van het voorstel vormen al onderdeelvan de begroting 090203 -Beheer en onderhoud Groen.4. De Vrienden van de Haarlemmerhout en de leden van de Klankbordgroe ontvangen nabesluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college besluit op grond van artikel 3 Monumentenwet 1988, de commissie ruimtelijkekwaliteit gehoord hebbend, de minister OC&W negatief te adviseren over aanwijzing alsrijksmonument2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gezonden aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college besluit het Leidseplein aan te wijzen als gebied waarop artikel 9 van de AlgemenePlaatselijke Verordening van toepassing is.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Communicatieparagraaf: Dit besluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college neemt kennis van het verslag van de RKC over de jaarstukken 2008.2. Het college stelt de reactie op het rapport vast.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De reactie van het college wordt aan de raad ter beschikking gesteld met het oog op debehandeling van de jaarstukken 2008 in de commissie Bestuur van 4 juni en de raad van 11 juni2009.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college stemt in met het prestatieplan 2009 van Stichting Kontext ten behoeve van hetAlgemeen Maatschappelijk Werk en Sociaalraadslieden werk.2. Het college besluit aan Stichting Kontext een budgetsubsidie te verstrekken van €1.239.289,- voorde uitvoering van het prestatieplan 2009.3. De kosten van het besluit worden gedekt uit begrotingspost 1272.4756.1000 .4. Communicatieparagraaf: De instelling ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college stemt in met het prestatieplan van het Steunpunt Huiselijk Geweld 2009.2. De kosten van het besluit bedragen € 345.000,- en hebben geen budgettaire consequenties. Hetbesluit wordt gedekt uit programma 3 product 03.01.01 GSB III, Pijler Sociaal voor €122.000,- (kostenplaats 1131.4791.9360), €29.115 uit GSB III, BDU SIV Vrouwenopvang, ende overige € 193.885,- uit de extra middelen (kostenplaats 1131.4791.9361) "Beschermd enweerbaar".3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit..4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college stelt de raad voor krediet voor het ontwerp 2e fase van € 227.000,- beschikbaar te stellenvanuit de reeds geopende grondexploitatie Aziëweg (complexnummer 042).2. De communicatieparagraaf: uitreiken3. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissieontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Er worden in de J. de Breukstaat.h.v. nr. 42, drie parkeerplaatsen voor betaald parkerenaangewezen.2. De kosten van het plaatsen van de parkeermeters bedragen circa € 1000,- en worden gedektuit product 08.03.01 Parkeerbeleid.3. De huisartsenpraktijk wordt van het besluit op de hoogte gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college besluit om het krediet beschikbaar te stellen van € 372.278,-- voor de uitbreidingvan het schoolgebouw voor (voortgezet) speciaal onderwijs prof. Dr. Gunning aan deRijksstraatweg en de lasten hiervan te dekken uit kostenplaats 5410031.2. De betrokken ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college besluit om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van: € 26.195,-- voor deuitbreiding van de openbare school voor basisonderwijs ‘de Dolfijn’ en de lasten hiervan tedekken uit kostenplaats 5410065.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college besluit om een krediet beschikbaar te stellen voor:a. € 12.584,32 twee groepen OLPb. € 5.947,87 één groep meubilair2. Het krediet ten laste te brengen van de kostenplaats 5410075.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college besluit om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van: € 37.500,-- vooreen lokaal bewegingsonderwijs voor de openbare basisschool ‘Beatrix’ en de lasten hiervan tedekken uit kostenplaats 1573176.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college besluit de economische (detailhandel)barometer 2008 vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking voorgelegd aan de commissieOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college besluit in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod de hulpverlening aan deuithuisgeplaatste uit te laten voeren door Reclassering Nederland.2. De kosten van het besluit bedragen maximaal € 90.480. Het besluit wordt gedekt uit de extramiddelen Beschermd en Weerbaar vanuit het Ministerie van VWS zoals opgenomen in debegroting 2009 productnummer 03.01.01 (met kostenplaats 1131.4791.9364 beschermd enweerbaar huisverbod)3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college besluit in te stemmen met het Aanvullend bestuurlijk akkoord Rijk-VNG d.d. 17april 2009 en met de aanvullende opmerkingen zoals deze zijn opgenomen in de schriftelijkereactie.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De schriftelijke reactie wordt kenbaar gemaakt aan de VNG.4. Het besluit wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/05/20091. Het college besluit het subsidie over 2007 aan St. Het Kunkelsorgel vast te stellen op €45.600,=.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. E.e.a is afgehandeld bij de jaarrekening 2007.3. De instelling wordt daags na besluitvorming geïnformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college besluit de waardering van de functie Consulent Schuldhulpverlening ongewijzigdblijft, in schaal 8.2. Financiële paragraaf. nvt.3. Communicatieparagraaf: Het personeel die de functies bekleedt worden schriftelijkgeïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/20091. Het college besluit de waardering van de functie Medewerker Applicatiebeheer metterugwerkende kracht vanaf 01-01-2008 vast te stellen op schaal 9.2. De kosten van het besluit bedragen € 6.000,-- per fte dus € 18.000,-- in totaal op jaarbasis. Dekosten worden gedekt uit de gemeentelijke loonsom.3. Communicatieparagraaf: Het personeel wordt schriftelijk geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =