Besluitenlijst BenW 27 oktober 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/10/20091. Het college besluit de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren;2. Het college verleent een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel3.22 Wro voor het plaatsen van tijdelijke schoollokalen in het Frederikspark voor de duur vandrie jaar;3. Het college verleent aansluitend een tijdelijke bouwvergunning voor het plaatsen van tijdelijkeschoollokalen in het Frederikspark voor de duur van drie jaar;4. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om bovengenoemde besluiten verderadministratief af te handelen en te ondertekenen;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. De betrokkenen ontvangen binnen een week na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college stelt de raad voor om de APV conform bijlage C te wijzigen en deze wijziging nietopen te stellen voor inspraak.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het Raadsbesluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant na vaststelling door de raad.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college neemt de evaluatie startersregeling gemeente Haarlem voor kennisgeving aan.2. Het college besluit de gehanteerde aankoopkostengrens in de Verordening VROMstartersleningen van € 195.000,- te verhogen naar € 230.000,- incl. bijkomende kosten.3. Het college besluit het toekenningsplafond van de Verordening VROM startersleningen teverhogen, door overheveling van incidenteel € 1 miljoen euro uit de rekening-courant bij hetStimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) naar de startersrekeningvan de SVn. Vanwege het uitblijven van rente- en aflossingsinkomsten vanuit destartersleningen gedurende de eerste drie jaar bedragen de gederfde rente-inkomsten van ditbesluit circa € 50.000,-. De gelden drukken niet op de gemeentebegroting in de zin vanzichtbare lasten, maar wel op de gemeenterekening (neutraal op de balans).4. Het college besluit te onderzoeken in hoeverre ontwikkelaars bereid zijn gelden op destartersrekening van de SVn te storten ten behoeve van startersleningen voor specifiekenieuwbouwprojecten.5. De makelaars en intermediairs ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; demedia krijgen een persbericht.6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het College stelt de onderwerpen van het Omnibusonderzoek 2009 vast.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college stemt in met het bodemprogramma onderzoeken najaar 2009.2. De kosten van het besluit bedragen € 60.000,- en worden gedekt uit begrotingspost1642.4669.9672.3. De betrokkenen (grondeigenaren en provincie Noord-Holland) ontvangen na besluitvorminginformatie over dit besluit.4. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Beheer gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college stelt de raad voor om de nieuwe verordening gemeentelijke BasisadministratiePersoonsgegevens vast te stellen en de oude verordening gelijktijdig in te trekken.2. Het college stelt de nota Invoering Basisregistratie Personen vast en zal hiermee uitvoeringgeven aan artikel 1 van de verordening GBA volgens de in die nota beschreven uitgangspunten(paragraaf 6).3. Het college besluit de geraamde kosten van in totaal € 365.000,- voor de invoering van fase 1van de Basisregistratie personen, inclusief zelfbedieningsbalie en impactanalyse te dekken uitde investeringen voor modernisering van de GBA, jaarschijf 2009 en 2010 (post 13.01 en 13.02IP 2009-2014).4. Het besluit van het college wordt ter advisering voorgelegd aan de commissieBestuur5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college besluit de subsidie aan SSH voor 2008 vast te stellen.2. De kosten van het besluit bedragen € 1.284.379,-. Het besluit wordt gedekt uit programma04.02.01, kostenplaats 1243.4756.1000 en uit de voorziening Subsidie zwembaden (28.1953,kostenplaats 1243). Voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf inbijgevoegde notitie.3. Stichting Sportaccommodaties Haarlem ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college besluit de knelpunten in de exploitatie van de welzijnsaccommodaties op te lossen en desturings- en verantwoordingssystematiek voor welzijnsorganisaties aan te passen.2. Het college stemt in met de geformuleerde actiepunten.3. Het besluit is per saldo budgettair neutraal. De kosten van het besluit bedragen structureel€ 589.000 en incidenteel € 91.000. Het besluit wordt gedekt uit:€ 175.000 stelpost verhoging budget welzijn(kostenplaats 1801.4007.1012)€ 300.000 stelpost welzijn (kostenplaats 1801.4007.1000).€ 114.000 verhoging huurinkomsten Fjord en Prisma (kostenplaats 1321.8161.6150)€ 91.000 (incidenteel) uit de voorziening welzijnsaccommodaties (kostenplaats 28.150762).De begrotingswijziging wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2009.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college stelt de raad voor het RMC jaarverslag 2008 en het jaarverslag leerplicht Haarlem2007-2008 goed te keuren.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt het voorstel naar de gemeenteraad nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college besluit de uitgebrachte adviezen van de adviescommissie CultuurstimuleringsfondsHaarlem over de 34 ingediende subsidieaanvragen voor de 3e tranche van 2009 over te nemen.23 aanvragen zijn (deels) gehonoreerd en 11 aanvragen zijn afgewezen.2. De kosten van het besluit bedragen €69.813,=. Het budget is opgenomen in de begroting(1401.4791.1140 en 1401.4756.1140). Het besluit wordt gedekt uit programma 6, Economie,toerisme en cultuur, product 02.06 Evenementen en projecten cultuur3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het College besluit tot vaststelling van de in deze nota opgenomen subsidies voor het jaar 20082. Financiële paragraaf: dit besluit past binnen de in de begroting opgenomen subsidiebedragen.Totaal nog na te betalen subsidies 2008: € 11.498,91Totaal nog terug te ontvangen subsidies 2008: € 210.7713. Communicatie: de betrokken instellingen worden middels vaststellingbeschikkingengeinformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college besluit de heer Franciscus van Voorst Vader per 1 november 2009 te benoemen totcommissaris van Spaarnelanden NV2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Betrokkenen worden daags na de besluitvorming geïnformeerd4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur en decommissie Verbonden partijen
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college besluit in te stemmen met aanstelling van twee teamleiders binnen team DV/PBO;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De formatie binnen DV/PBO wordt hiertoe conform het voorstel met 0,17 fte verminderd;4. De betrokken medewerkers worden per brief van het besluit op de hoogte gebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college stelt het uitvoeringsbesluit behorende bij de afvalstoffenverordening 2009 vast,onder intrekking van het uitvoeringsbesluit behorende bij de afvalstoffenverordening 2006.2. Het college stelt de raad voor de afvalstoffenverordening 2009 vast te stellen, onder intrekkingvan de geldende afvalstoffenverordening 2006.3. Het vastgestelde uitvoeringsbesluit (lid 1) zal ingaan op de datum waarop de bijbehorendeafvalstoffenverordening 2009 (lid 2) door de raad zal zijn vastgesteld.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.5. Een samenvatting van het uitvoeringsbesluit zal gepubliceerd worden in de Stadskrant. Deintegrale tekst zal opvraagbaar zijn via het bestuurlijk informatie systeem (BIS). De bekendmakingzal plaatsvinden gelijktijdig met de publicatie van de afvalstoffenverordening 2009.6. De voorgestelde afvalstoffenverordening 2009 zal ter bespreking naar de commissie Beheergezonden worden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college besluit het basisproject zwerfafval vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; de gelden zijn in 2008 ontvangen en betrokkenbij de rekening.3. Voorts besluit het college de toegezegde vervolgsubsidie van € 240.000,- als "plusproject" tebestemmen voor de doorvoering van structurele verbeteringen ten aanzien van de aanpak vanzwerfafval.4. Dit besluit (lid 3) heeft financiële consequenties; de kosten (€ 480.000,-) worden gedektmiddels subsidie ten bedrage van € 240.000 en de reguliere begroting voor afvalbeleid van degemeente en Spaarnelanden.5. De subsidiegever, SenterNovem, ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit; demedia krijgen een persbericht6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Het college besluit om het kunststof verpakkingsafval in te gaan zamelen middelsbronscheiding.2. Zij besluit dat bronscheiding doorgevoerd zal worden tot het moment waarop eenmilieutechnisch hoogwaardige en exploiteerbare nascheiding met betrekking tot kunststoffen uitHaarlem gerealiseerd kan worden.3. Het besluit heeft financiële consequenties. De gecalculeerde kosten oplopend tot circa€ 97.000,- worden gedekt door de te ontvangen vergoedingen en besparingen oplopend totcirca € 167.000,- en wordt betrokken bij de afvalstoffenheffing4. Dit besluit zal ter informatie aan de Commissie Beheer worden gezonden.5. Bewoners zullen na de besluitvorming apart geïnformeerd worden over de invoering van deinzameling van kunststoffen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Raadsbesluit 391/1991 d.d. 30 oktober 1991 in te trekken;2. Het beheer van de perceelaansluitingen in het openbaar gebied per 1 januari 2010 overte nemen van de eigenaren, inclusief de daarbij behorende kosten.3. Kosten op de gebruiker te verhalen indien problemen met een lozing een gevolg zijnvan oneigenlijk gebruik en/of grove nalatigheid van de gebruiker (lozen van o.a. vastestoffen, chemicaliën en/of vetten).4. Het besluit heeft geen financiële consequenties, de exploitatiekosten worden gedekt uitde begroting (€ 350.000,-). De hogere investeringskosten zijn gereserveerd in het GRP5. de nota gaat ter advisering naar de commissie Beheer6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit middelsopenbare kennisgeving; de media krijgen een persbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/10/20091. Akkoord te gaan met het aanbieden van de Stedelijke Vernieuwing in Haarlem. Ontwikkelingenen afspraken 2010 t/m 2014 (ISV3) aan de minister van WWI2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De organisatie opdracht te geven verder invulling te geven aan de concretisering van deuitvoeringsmaatregelen4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =