Besluitenlijst BenW 30 juni 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college besluit:1. in te stemmen met de aanbevelingen uit de evaluatie pilot uitbreiding gemeentelijkemonumentenlijst;:2. door te gaan met dit aanwijzingsproject;3. deze evaluatie ter informatie aan de Commissie ontwikkeling te sturen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college stemt in met de Nota van Zienswijzen.2 Het besluit heeft geen financiële consequenties.3 De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming de individuele aanwijzingsbesluiten en deNota wordt gepubliceerd op de monumentenpagina van de gemeentelijke website.4 Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college besluit de Delftstraat en Spoorwegstraat aan te wijzen als gebied waarop artikel 9van de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing is.2. Het college besluit de bevoegdheid ex artikel 9 van de Algemene Plaatselijke Verordening temandateren aan de burgemeester.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Communicatieparagraaf: Dit aanwijzingsbesluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere waarden geluid;2. Het ontwerpbesluit (incl. onderzoeken) wordt - na bekendmaking- gelijktijdig met hetontwerpbestemmingsplan ‘023’ ter visie gelegd, waarbij belanghebbenden de gelegenheidwordt geboden om schriftelijk of mondeling zienswijzen in te dienen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het besluit wordt ter informatie aan de raadscommissie Ontwikkeling voorgelegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Voor het gebied Noord (zonder Cronjé) worden voor de periode juli-dec 2009 de volgendekoopzondagen vastgesteld: 6 september, 27 september, 25 oktober, 29 november, 20 december,26 december.2. De volgende koopzondag voor het gebied Zuid-Oost wordt gewijzigd: 22 november wordt 13december 2009.3. Er zijn geen financiële consequenties.4. Het besluit van het college wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling verstuurd.5. De betrokkenen (aanvragers) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.Het besluit wordt gepubliceerd in de stadskrant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college neemt kennis van met het Jaarverslag van de Commissie Welstand en Monumenten/Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit over 2008.2. Het college stemt in met het rapport ‘Evaluatie Welstands- en monumentennota’.3. Het college besluit tot het opstellen van een ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit’.4. Het college gaat akkoord dat de hoofdafdeling Stadszaken, toekomstige afdeling Ruimtelijk Beleid,een projectaanpak opstelt voor de totstandkoming van een nota Ruimtelijke Kwaliteit. Deze aanpakwordt vervolgens aangeboden aan het college.5. De kosten van het besluit worden gedekt uit de bouwleges.6. Het besluit van het college wordt ter informatie verstuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college besluit om de prestatieovereenkomst Drielanden 2009 vast te stellen2. Het college besluit om in te stemmen met de beëindiging van de samenwerking met‘Drielanden’ als enige onderwijsbegeleidingsdienst met ingang van 1 januari 2010.3. De kosten van het besluit bedragen € 173.378,-. Het besluit wordt gedekt uit programma04.01.05 (kostenplaats 1201.4756.1310)4. Stichting ‘Drielanden’ ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college besluit een bedrag van € 290.553,- voor functionele aanpassingen en € 185.303,25voor groot onderhoud beschikbaar te stellen t.b.v. de bijzondere basisschool de Rudolf Steiner.2. De kosten van het besluit bedragen € 475.856,25. Het investeringskrediet van € 290.553,--wordt ten laste gebracht van IP 77.01 en wordt afgeschreven in 40 jaarlijks gelijke termijnen enhet bedrag van € 185.303,25 komt ten laste van product 40104 (basisonderwijs) codering1191.4452.2210 en is opgenomen in de begroting 2009.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college stelt mede op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp voor deherinrichting van de Pijnboomstraat e.o. vast.2. De kosten van het besluit bedragen € 4.981.000,-. Het besluit wordt gedekt uit de volgendeposten: Vervangen riolering IP 63,19B ad € 92.000,- (2009) en € 750.000,-- (2010) en €250.000.- (2011), Verruimen riolering IP 63,19A ad € 184.000,- (2009) en € 2.500.000,- (2010)en € 500.000,-- (2011), Heroriëntatie groen IP 65.07 ad € 30.000,- (2010), Groot Onderhoudgesloten verhardingen ad € 545.000,-- (2010) en Openbare verlichting op normniveau brengenen achterstallig onderhoud ad € 130.000,- (2010). Het hiervoor benodigde raadskrediet isgemandateerd bij de begrotingsvaststelling.3. De buurtbewoners, het bedrijfsleven en partners (o.a. Fietsersbond en Wijkraad) in de directeomgeving van het projectgebied ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college verleent een voormachtiging om de genoemde werkzaamheden voor dekadeverbetering, vooruitlopend op het te nemen raadsbesluit over IP-post 63.04, te mogengunnen, teneinde de werkzaamheden van de zomer van start te kunnen laten gaan.2. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de kredietaanvraag voor de kadeverbetering enbaggeren.3. De totale kosten van het besluit bedragen € 1.679.000,-. Het besluit wordt gedekt uit devolgende posten: Op normniveau brengen van de oevers ad € 589.000,- (2009), het Subbied toteind 2008 (Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied) ad €100.000,- en uit Herstel walmuur Leidsevaart 2e fase - overschot ingezet t.b.v. walmuurwoonschepen Spaarndamseweg ad € 990.000,- IP 63.04. Het voor deze laatstgenoemde IP-postbenodigde raadskrediet wordt aangevraagd bij de Raad door middel van bijgevoegdraadsbesluit.4. De betrokkenen bewoners/eigenaren van de woonarken Spaarndamseweg 101-133 ontvangenna besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college besluit dat met ingang van 1 januari 2010 belanghebbendenparkeren wordtingevoerd in het resterende deel van het Rozenprieel en dat aldus het gebied begrend wordtdoor: Zuider Buiten Spaarne (inclusief), Buitenrustlaan (inclusief), Kamperlaan (inclusief),Kleine Houtweg (exclusief) en Kampersingel (exclusief)2. De initiële kosten van het besluit bedragen circa € 1.200,-. De jaarlijkse exploitatielastenbedragen ongeveer € 53.750,- en de baten bedragen naar schatting € 61.250,- per jaar. Hetbesluit wordt gedekt uit programma 8, product parkeerbeleid;3. De betrokkenen ontvangen spoedig na besluitvorming informatie over dit besluit en eenuitnodiging om parkeervergunningen aan te vragen, de media krijgen een persbericht;4. Het besluit van het college wordt ter informatie gezonden aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college stelt, naar aanleiding van de commissievergadering van 16 oktober 2008 en op basisvan de resultaten uit de inspraak, het definitieve ontwerp (d.d. 4 juni 2009) van de Herensingelvast.2. Besluit heeft geen financiële consequenties; kosten worden gedekt door een projectverschuivingvan 2010 tussen 2009 binnen hetzelfde beleidsveld (groot onderhoud open verharding).Technische verwerking vindt plaats in de eerstvolgende bijstellling van het MJP. Bij toekenningvan de aangevraagde subsidie door de Provincie, zullen de mogelijke financiële consequentiesopnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd.3. De buurtbewoners en partners (o.a. Fietsersbond en Wijkraad) in de directe omgeving van hetprojectgebied ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit aan de hand vaneen persbericht.4. Het besluit van het college wordt ter informatie aangeboden aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/2009Het college besluit:1. Aan de heer S.C.A Schmalgemeijer, onder de in bijlage A. van deze nota genoemdevoorwaarden, een ligplaatsvergunning te verlenen ten behoeve van het schip De Zeehond,maximaal 1 serviceboot en maximaal 5 ribs, lopend tot 31 december 2010.2. Aan de heer S.C.A Schmalgemeijer, onder de in bijlage A. van deze nota genoemdevoorwaarden, een exploitatievergunning te verlenen ten behoeve van de verhuur vanaf DeZeehond van maximaal 5 ribs, lopend tot 31 december 2010.3. Toestemming te verlenen tot het innemen van een ligplaats bij een brug ten behoeve van hetschip De Zeehond, maximaal 1 serviceboot en maximaal 5 ribs, lopend tot 31 december 2010.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.5. De betrokkene ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp voor deHaarlemse straatnaamborden vast.2. Vervanging van de straatnaamborden gebeurt gefaseerd, zo mogelijk per wijk. Waar in de stadsprake is van nieuwe straatnaamgeving of ontbrekende borden zullen de nieuwe borden tijdensde eerstvolgende uitrol worden geplaatst.3. De historische borden in de binnenstad en aangrenzende wijken blijven gehandhaafd.4. Financiële dekking: de kosten van de vervanging bedragen jaarlijks € 88.000,--, voor de periodevan 2009 tot en met 2018. Dit wordt gedekt uit de reguliere begroting van Wijkzaken, productnr090203, Beheer en onderhoud openbaar groen; straatmeubilair 1683.4497.4080.5. Communicatie: de media ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit aan dehand van een persbericht.6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college besluit de uitgebrachte adviezen van de adviescommissie CultuurstimuleringsfondsHaarlem over de 37 ingediende subsidieaanvragen voor de 2e tranche van 2009 over te nemen.29 aanvragen zijn (deels) gehonoreerd en 8 aanvragen zijn afgewezen.2. De kosten van het besluit bedragen €94.433,=. Het budget is opgenomen in de begroting(1401.4791.1140). Het besluit wordt gedekt uit programma 6, Economie, toerisme en cultuur,product 02.06 Evenementen en projecten cultuur3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091) het college besluit met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een standaardachtervangovereenkomst aan te gaan voor een lening van € 5.600.000,= van Woonzorg Nederland;2) Het besluit heeft geen financiële consequenties;3) Het college besluit (zie bijlage 1) de burgemeester te machtigen tot het aangaan met hetWaarborgfonds Sociale Woningbouw van een standaardachtervang-overeenkomst, die deel uitmaaktvan de standaardovereenkomst tot geldlening met standaardborgtochtovereenkomst en algemenebepalingen;4) De betrokkenen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091 Het college stelt de gemeenteraad voor gemeentelijke duurzaamheidsleningen teverstrekken2 Het college stelt de gemeenteraad voor de Verordening Duurzaamheidsleningen vast testellen;3 Het college stelt de gemeenteraad voor het in het ISV gereserveerde budget van €1.400.000,- voor een bedrag van € 1.350.000,-- te storten in een (Haarlems) FondsDuurzaamheidsleningen en een bedrag van € 50.000,-- te gebruiken voor de kosten vanvoorlichting. Begrotingswijziging bijgevoegd4 Het subsidieplafond voor 2009 vast te stellen op € 170.000,005 In een afzonderlijk voorstel projectmatig de aanpak van de particuliere voorraad nader uit tewerken6 Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad nadat de commissie ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht7 Het college informeert de pers middels bijgevoegd persbericht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/06/20091. stemt in met de verkoop van het productie en leveringsbedrijf van n.v. Nuonaan Vattenfall ÄB en biedt daartoe het gemeentelijk aandelenbezit in nv Nuon tenverkoop aan;2. besluit dat de gemeente als uitvoeisel van het besluit sub 1. als aandeelhoudertoetreedt tot de nieuwe vennootschap Nuon Energy NV onder de daarvoorgeldende afspraken, waaronder het afsluiten van de escrow-overeenkomst;3. stelt de nv Nuon uiterlijk vrijdag 26 juni a.s. op de hoogte van dit besluit en laat uiterlijk per gelijkedatum de door de burgemeester getekende volmacht ter uitvoering van dit besluit bezorgen bijnotariskantoor Allen en Overy LLP te Amsterdam;4. zendt uiterlijk op 26 juni a.s. onderhavig besluit ingev. art. 160 lid 3 van de Gemeentewet tergoedkeuring toe aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;5. informeert z.s.m. de raad over het genomen besluit;6. na informering van de raad is het besluit openbaar.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college besluit het Besluit tot wijziging van het Besluit Parkeerregulering 2008 vast testellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het besluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/20091. Het college besluit de waardering van de functie Senior beleidsadviseur bij het Bedrijfsbureauen Subsidies van de hoofdafdeling Stadszaken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008vast te stellen op schaal 11A.2. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties. Aangezien de loonsom van betrokkenfunctionaris (ingeschaald in het maximum van schaal 12) bij de reorganisatie geheel isopgenomen in de loonsom van Stadszaken worden de kosten uit de loonsom van Stadszakengedekt.3. Communicatieparagraaf: Het college informeert betrokkene schriftelijk over het genomenbesluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =