Besluitenlijst BenW 31 maart 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d. 24/02/20091. in de jaarrekening 2008 rekening te houden met een bedrag van € 338.860(waarvan structureel € 193.860 en incidenteel € 145.000) i.v.m.aanpassing van hetsubsidie SRO Kennemerland 2008;2. genoemd bedrag bij de subsidieverlening aan SRO Kennemerland in 2009 tebetrekken3. het subsidie 2009 voor SRO Kennemerland BV te verhogen met € 383.126 tot€ 4.773.4404. het dekkingstekort van € 118.260 over 2008 en € 117.390 over 2009 wordt ten laste van devoorziening Exploitatietekorten zwembaden gebracht. Voor 2009 e.v. zal nog nader onderzoek plaatsvinden naar de noodzakelijke overhead.5. de commissie samenleving van dit besluit in kennis te stellen
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091. Het college besluit het advies van de projectgroep informatiewaarde over te nemen, metinbegrip van de uitgangspunten die de projectgroep heeft gedefinieerd2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. De nota wordt ter bespreking toegestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/03/20091. Het college besluit een borgstellingsovereenkomst voor saneringskredieten af te sluiten met deKredietbank Noordwest Nederland en de manager van de Hoofdafdeling Sociale Zaken enWerkgelegenheid te machtigen deze namens de gemeente Haarlem te ondertekenen.2. Het college besluit tevens de resterende kredietportefeuille over te dragen aan de KredietbankNoordwest Nederland.3. Het college besluit voor de verstrekking van de saneringskredieten een opslag op hetrentepercentage van 3 % te hanteren waarmee een risicofonds bij de Kredietbank NW wordtgevormd om de eerste risico's van incasso en wanbetaling op te vangen.4. De kosten van het besluit bedragen maximaal € 100.000,- per jaar, de baten van het besluitbedragen € 0,-. Het besluit wordt gedekt uit programma 7 product 70303 Schuldhulpverlening5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit6. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking voorgelegd aan de commissieSamenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/03/2009Het college stelt de Raad voor om in te stemmen met de Haarlemse huisafspraken voor gemeentelijkedienstverlening inclusief Kwaliteitshandvest:1. De huisafspraken bestaan uit de vijf principes van Antwoord©:a. keuzevrijheid van de klant bij het klantcontactkanaal (balie, telefoon, digitaal loket,email, post);b. klanten van de gemeente hebben één duidelijke ingang voor hun vragen aan degemeente en (in latere jaren) aan de overheid: het zogenaamde klantcontactcentrum(KCC);c. gemakkelijke dienstverlening, dat wil zeggen klanten krijgen zoveel mogelijk directantwoord op hun vragen, en producten worden zoveel mogelijk "klaar terwijl u wacht"verstrekt;d. klanten krijgen inzicht in onze dienstverlening middels een openbaarkwaliteitshandvest. Er wordt gestuurd op wachttijd en behandelingstijd van producten.e. informatie wordt specifiek gemaakt voor doelgroepen. Er worden digitale klantdossiersontwikkeld met overzicht van klantcontacthistorie, aangevraagde producten enstatusinformatie (binnen de Wet van privacy). Die zijn zowel voor de klant alsmedewerkers inzichtelijk.Naast de uitgangspunten van Antwoord© wordt toegevoegd:f. De dienstverlening en de achterliggende processen worden ingericht op basis vanvertrouwen in de klant.g. De huisafspraken gelden als toetsingskader voor alle klantcontacten met de gemeenteh. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis uit landelijke initiatieveni. Het streven is erop gericht om onze huisafspraken te delen met derde contractpartijenvan de gemeente.2. Er zijn geen financiële consequenties. Als bij de uitwerking blijkt dat er afwijkingen optreden t.o.v.de budgettaire kaders dan zal dit ter nadere besluitvorming worden voorgelegd3. Als nadere ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijke dienstverlening en Antwoord aanleidinggeven tot bijstelling van de vastgestelde huisafspraken dan zal dit ter nadere besluitvorming wordenvoorgelegd.4. Communicatie vindt plaats daags na besluitvorming. De media krijgen een persbericht. Er wordt eencommunicatieplan opgesteld voor zowel de interne als externe communicatie.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover adviesheeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/03/20091. Het college neemt kennis van de 2e bestuursrapportage 2008 van de VeiligheidsregioKennemerland;2. Het college verzoekt de VRK om hun rapportages af te stemmen op de P&C-cyclus van degemeente Haarlem;3. Het college verzoekt de VRK om de inflatieramingen voor 2009 en volgende jaren af testemmen op de ramingen in het meest recente Centraal Economisch Plan en de bijdrage opgrond daarvan neerwaarts aan te passen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/03/20091. Het college stemt in met het betalen van een schadevergoeding aan Scan Laser met het oog opbeëindiging van het lopende contract met deze firma. De schadevergoeding bedraagt € 26.010,waarvan de helft voor rekening van de gemeente Haarlem en de andere helft voor degemeenschappelijke regeling Cocensus.2. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties: de nog niet geraamde kosten (€ 13.005)worden gedekt door een verschuiving tussen beleidsvelden 10.2 Lokale heffingen enbelastingen en 10.1 Algemene dekkingsmiddelen. Verwerking vindt plaats in de eerstvolgendebestuursrapportage.3. De betrokkenen (Scan Laser en Cocensus) ontvangen daags na besluitvorming informatie overdit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/03/20091. Het college acht de ingediende zienswijzen ongegrond;2. Het college verleent vrijstelling als bedoeld in artikel 19, tweede lid WRO van het ter plaatsegeldende bestemmingsplan voor het verbouwen van een bestaande woning tot twee appartementenaan Spaarne 10;3. Het college verleent ex artikel 2.5.30, lid 5 HBV ontheffing van artikel 2.5.30, lid 1 van deHaarlemse Bouwverordening;4. Het college verleent een reguliere bouwvergunning voor het verbouwen van een bestaande woningtot twee appartementen aan Spaarne 10;5. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV daartoe alle benodigde handelingen te verrichten;6. Het besluit heeft geen financiële consequenties;7. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/03/20091. Teneinde aan de wettelijk vereisten rond digitaal beschikbaar stellen van Bestemmingsplannen tevoldoen, besluit het college de hiervoor benodigde € 150.000 beschikbaar te stellen. Vanwege deurgentie en de risico's voor het wegvallen van legesinkomsten worden deze kosten ten lastegebracht van de begrotingspost 1801 4007 1000 (zie format begrotingswijziging).2. De structurele ICT kosten € 15.000 gaan deel uitmaken van de totaalaanpak digitalisering.3. Het College stelt € 45.000 beschikbaar voor inhuur van externe deskundigheid alsimplementatiekosten Wro. Deze kosten worden eveneens ten laste gebracht van de begrotingspost1801 4007 1000 (zie format begrotingswijziging).4. Het besluit van het College wordt samen met de rapportage ter informatie toegezonden aan deCommissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/03/20091. Het college stemt in met het door Stichting Spaarne Peuters ingediende prestatieplan 2008-2009 voorde uitvoering van het peuterspeelzaalwerk.2. Voor het jaar 2008 bedragen de kosten van het besluit € 1.517.7043. Voor het jaar 2009 bedragen de kosten van het besluit € 1.541.9884. Het besluit wordt gedekt uit produkt 04.01.08, kostenplaats 1231.4756.11255. De Stichting Spaarne Peuters ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/03/20091. Het college stelt de raad voor de Uitwerking deelnota's Regionaal Kompas, Maatschappelijkeopvang 2008-2014 Veiligheidsregio Kennemerland vast te stellen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De gemeente voert een communicatieplan Maatschappelijke opvang uit.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/03/20091. Het college besluit in te stemmen met het Plan van Aanpak Unilocatie voor daklozen enverslaafdenzorg2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/03/20091. Het college stelt de antwoordnota inspraak ontwerp Gebiedsvisie Schalkwijk Midden vast.2. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de antwoordnota inspraak ontwerpGebiedsvisie Schalkwijk Midden.3. Het college stelt de raad voor de Gebiedsvisie Schalkwijk Midden vast te stellen, met in achtneming van de wijzigingen zoals opgenomen in de antwoordnota.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.5. De betrokkenen (insprekers, eigenaren) ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit; de media krijgen een persbericht.6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/03/20091. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan "Land in Zicht 2009", inclusief deverwerking van de ingekomen reacties in het kader van het vooroverleg/participatie;2. Het college zal, na bespreking in de Raadscommissie Ontwikkeling, hetontwerpbestemmingsplan, samen met de daarbij behorende stukken, gedurende 6 weken terinzage leggen, eenieder de gelegenheid bieden om gedurende deze termijn schriftelijk ofmondeling zienswijzen in te dienen en hiervan voorafgaand kennisgeving doen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen (overlegpartners, wijkraden en belangengroepen) worden omtrent debesluitvorming geïnformeerd door toezending van de kennisgeving;5. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de RaadscommissieOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =