Besluitenlijst BenW 01 maart 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/20111. Het college gaat akkoord met de nota "De jeugd van Schalkwijk" (zie bijlage);2. Het college gaat akkoord met de actiepunten 2.1 tot en met 2.5;3. Het besluit is budgettair neutraal;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties; de actiepunten worden bekostigd uit devastgestelde budgetten.6. Het college stuurt dit besluit en de nota "De jeugd van Schalkwijk" naar de raadscommissieSamenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/20111. Het college besluit dat er binnen de gemeente Haarlem vier ICT-werkplekken zijn. Te weten 1)de standaard ICT werkplek, 2) de zware ICT werkplek, 3) de mobiele werkplek 4) de vergaderwerkplek.2. Het college besluit tot de aanschaf van 560 computers voor Raakspoort.3. De kosten van het besluit bedragen € 713.859,- (inclusief btw) Het besluit wordt gedekt uitprogramma 10, Masterplan ICT, product werkplekken nr. 26100032000.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur5. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordtde bijlage niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewettot na het moment van aanbesteding.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/2011Het college besluit vast te stellen:1. het totaal van de personele- en materiële uitgaven in 2008 ten behoeve van het openbaarspeciaal onderwijs ad € 1.011.311,-.2. het totaal van de personele- en materiële ontvangsten in 2008 ten behoeve van het openbaarspeciaal onderwijs ad € 956.287,-.3. het overschrijdingsbedrag ad € 28.842,- (inkomsten € 956.287,- verminderd met de uitgaven€ 1.011.311,- en aangevuld met een onttrekking aan de reserve van het openbaar schoolbestuur€ 26.182,-).4. het overschrijdingspercentage op 3,02%.5. de staat van de voorzieningen op € 10.236.341,-.6. De kosten van het besluit bedragen € 53.250,-,. Het besluit wordt gedekt uit de balanspost28.1953.c2464. De financiële ruimte die in de begroting ontstaat kan pas worden afgeraamdnadat besluitvorming onherroepelijk is geworden. In de eerste BERAP van 2011 zal hiervanmelding worden gemaakt.7. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/2011Het college besluit vast te stellen:1. het totaal van de personele- en materiële uitgaven 2008 ten behoeve van de openbarespeciale scholen voor basisonderwijs ad € 2.192.938,-.2. het totaal van de personele- en materiële ontvangsten in 2008 ten behoeve van de openbarespeciale scholen voor basisonderwijs ad € 2.262.769,-.3. het onderschrijdingsbedrag ad € 25.413,- (inkomsten € 2.262.769,- verminderd met deuitgaven € 2.192.938 en de toevoeging aan de reserve van het openbaar schoolbestuur €44.418,-).4. het overschrijdingspercentage op 0%.5. de staat van de voorzieningen op € 10.236.341,-.6. De kosten van het besluit bedragen € 0,. De financiële ruimte die in de begroting ontstaatkan pas worden afgeraamd nadat besluitvorming onherroepelijk is geworden. In de eersteBERAP van 2011 zal hiervan melding worden gemaakt.7. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/20111. het totaal van de personele- en materiële uitgaven in de periode 2006 tot en met 2008 tenbehoeve van het openbaar basisonderwijs ad € 78.224.290,-.2. het totaal van de personele- en materiële ontvangsten in de periode 2006 tot en met 2008 tenbehoeve van het openbaar basisonderwijs ad € 79.193.278,-.3. het onderschrijdingsbedrag ad € 132,- (inkomsten € 79.193.278,- verminderd met uitgaven€ 78.224.290 en de toevoeging aan de reserve van het openbaar schoolbestuur € 968.856,-).4. het overschrijdingspercentage op 0%.5. de staat van de voorzieningen op € 10.236.341,-.6. De kosten van het besluit bedragen € 0,. De financiële ruimte die in de begroting ontstaat kanpas worden afgeraamd nadat besluitvorming onherroepelijk is geworden. In de eerste BERAPvan 2011 zal hiervan melding worden gemaakt.7. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/20111. Het college besluit een recht van opstal te vestigen voor een lift met de eigenaar van de AlbertHeijn winkel waarbij de realisatie- en exploitatiekosten voor de eigenaar zijn.2. De eenmalige vergoeding van €180.000 komt ten gunste van het krediet Raaks.3. Het college besluit de € 180.000 incidentele baat in de 1e bestuursrapportage te verwerken.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/20111. Het college besluit het wijzigingsplan Houtvaartpad 14a vast te stellen;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit wordt ter informatie aan de raadscommissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/20111. Het college besluit op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast testellen voor de westgevel van Houtvaartpad 14a ten gevolge van het wegverkeerlawaai van deWestelijke Randweg van ten hoogste 53 dB op de begane grond en van ten hoogste 55 dB op de1ste en 2de verdieping;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/2011B&W1. Het College stelt de Raad voor aan artikel 19 van de Verordening Geldelijke Voorzieningen Raadsleden,Wethouders, Commissieleden en Fracties een vijfde lid toe te voegen, luidende als volgt: Indien eenWethouder voor het uitoefenen van het Wethouderschap geen gebruik maakt van een door de gemeenteHaarlem beschikbaar gestelde computer, bijbehorende apparatuur en software, kan deze gedurende deCollegeperiode éénmalig een vergoeding aanvragen van ten hoogste € 1000,-- netto voor de aanschaf vaneen computer voor flexibel werken, de bijbehorende apparatuur en software. Slechts voor één apparaatkan aanspraak op de vergoedingsregeling worden gedaan, ook als hiermee onder het maximalevergoedingsbedrag wordt gebleven. Voor de uitvoering van voornoemde vergoedingsregeling kunnennadere regels worden gesteld2. Het College besluit ten aanzien van de computervergoeding voor de Burgemeester als volgt: Indien deBurgemeester voor het uitoefenen van het Burgemeesterschap geen gebruik maakt van een door degemeente Haarlem beschikbaar gestelde computer, bijbehorende apparatuur en software, kan dezegedurende de Collegeperiode éénmalig een vergoeding aanvragen van ten hoogste € 1000,-- netto voorde aanschaf van een computer voor flexibel werken, de bijbehorende apparatuur en software. Slechtsvoor één apparaat kan aanspraak op de vergoedingsregeling worden gedaan, ook als hiermee onder hetmaximale vergoedingsbedrag wordt gebleven. Voor de uitvoering van voornoemde vergoedingsregelingkunnen nadere regels worden gesteld3. Financiële consequenties: de computervergoeding van € 1000,00 netto per Collegelid per Collegetermijnte bekostigen uit budget van de afdeling M&S/ICT. Bij 6 Collegeleden derhalve een bedrag vanmaximaal € 6.000,- euro per 4 jaar.4. Informeren betrokkenen na besluitvorming; publicatie verordeningstekst op Overheid.nl5. Het College stuurt dit voorstel naar de Raad, na advies door de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/20111. Het college besluit in te stemmen met de actualisatie.2. De actualisatie van de reserves integraal op te nemen in het jaarverslag 2010 en voorgenomenonttrekkingen en toevoegingen als expliciete besluitpunten bij in het jaarverslag op te nemen.3. Aan de raad voor te stellen aan de reserves kapitaallasten culturele gebouwen, strategischhuisvestingsplan onderwijs en reserve VMBO-scholen met ingang van het begrotingsjaar 2011de rekenrente toe te voegen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/20111. Het college besluit aan de commissie Samenleving voor te leggen akkoord te gaan met hetzoeken van alternatieve locatie(s), op basis van een ruimer zoekgebied en waar mogelijk meerflexibiliteit in het benodigde ruimtebeslag. Dit naast het lopende huidigehaalbaarheidsonderzoek naar realisatie op de deGedempte Oudegracht 138.2. De kosten van het besluit bedragen maximaal € 20.000 ten behoeve van de uitvoering van hetproject door het Project Management Bureau. De kosten komen ten laste van de doeluitkeringmaatschappelijke opvang 2011.3. Het besluit van het college wordt ter advisering voorgelegd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/20111. Het college geeft hierbij haar standpunten weer over het burgerinitiatief unilocatie teHaarlem.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Communicatieparagraaf: de brief wordt daags na de besluitvorming verzonden naar deopsteller van het burgerinitiatief en op de lijst ingekomen stukken gezet van de eerstvolgendevergadering van de commissies Samenleving en Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/20111. Het college stemt in met het prestatieplan 2011 van de Stichting Stedenband Haarlem - Mutarevoor het jaar 2011.2. Het college besluit aan de Stichting Stedenband Haarlem - Mutare een budget subsidie teverstrekken van € 77.670,47 (organisatiekosten € 54.288,47 en salaris coördinator Mutare €23.382,00). Daarnaast ontvangt de stichting € 5733,- voor het project Digitale Schoolplein.3. Het college besluit om de kosten van het besluit te financieren uit de post 'Stichting StedenbandHaarlem -Mutare' kostenplaats 1041.4756.5000, productnummer 01.02.01. DigitaleSchoolplein wordt gefinancierd uit de kostenpost 2311-4756-2000.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/20111. Het college stelt de raad voor de evaluatie gebiedsvisie vast te stellen2. De voorgestelde meerjarenplanning 2011 en verder vast te stellen3. Gezien de huidige marktsituatie en het beperkt aantal projecten dat wordt opgestart, in 2011eenmalig 250.000 euro beschikbaar stellen van het initiatievenbudget programma 10, voorprogramma 94. Dit bedrag in te zetten voor het maken van gebiedsvisies5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/2011Het college besluit per 1 oktober 20101. Akkoord te gaan met de kleine reorganisatie binnen het klantcontactcentrum vanDienstverlening met de daarbij behorende formatiereductie van 1,14 fte, de structuur en deformatie zoals weergegeven in punt 6 (was-wordt) en in te stemmen met de aanstelling van eenteamleider telefonie bij het team DTF en een tweetal proceseigenaren bij het balieteam;2. Akkoord te gaan met de status en de waardering van de verschillende functies van teamleidertelefonie schaal 10, proceseigenaren schaal 9, flexfuncties binnen het balieteam schaal 7,routeerders meldpunt schaal 7 en eindredacteur digitaal loket schaal 10;3. Akkoord te gaan met de financiële en formatieve consequenties van deze kleine reorganisatie.De financiële consequenties worden gedekt door een verschuiving vanuit hetuitzendkrachtenbudget KCC zoals aangegeven in de financiële onderbouwing in punt 5; voorhet overige heeft dit besluit geen budgettaire consequenties;4. De communicatie naar de medewerkers en andere betrokkenen vindt plaats conform decommunicatieparagraaf;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/03/20111. Het college besluit (voorgenomen besluit) de formatie van hoofdafdelingDienstverlening te verlagen met 7,82 fte in 2011 oplopend tot 9,15 fte in 2012e.v. volgens de in de bijlage opgenomen tabel;2. Het college besluit (voorgenomen besluit) de inhuurbudgetten van hoofdafdelingDienstverlening te verlagen volgens de in de bijlage opgenomen tabel;3. Het college besluit de taakstelling voor Dienstverlening met € 56.360 te verlagen.Dit nadeel komt ten laste van de algemene middelen.4. Het voorgenomen besluit van het college wordt voor advies toegestuurd aan deOR.5. De betrokkenen (intern) ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/02/20111. Het College besluit de intentieverklaring ontwikkelstrategie Rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem te ondertekenen (bijlage 1).2. Het College besluit de verantwoordelijk wethouder R. van Doorn te machtigen deintentieverklaring te ondertekenen namens de gemeente Haarlem. Wethouder Cassee zal medeondertekenen.3. Het besluit is budgettair neutraal De uitgaven zijn begroot binnen programma 6.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit5. Communicatie: de nota wordt pas gepubliceerd nadat de ondertekening heeft plaatsgevonden.6. Het College besluit de intentieverklaring ter bespreking aan te bieden aan de commissieOntwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/02/20111. Het College besluit Stichting Spaarne Peuters voor de uitvoering van hetreguliere peuterspeelzaalwerk in 2010, conform de aanvraag, een subsidietoe te kennen van € 1.508.187 (overzicht in financiële paragraaf). De kostenvan dit besluitpunt is gedekt binnen programma 4.2. Het college stemt ten behoeve van de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk 2010in met het bedrag van totaal € 220.000 (€ 186.768,=, voor Stichting Spaarne Peuters en hetbedrag van € 33.232 voor Stichting Haarlem Effect). De kosten van dit besluitpunt zijn gedektbinnen programma 4.3. De Stichting Spaarne Peuters dient een goede verleningsbeschikking te ontvangen, zodat destichting als gesubsidieerde instelling ook een rechtmatigheidsverklaring kan krijgen van deaccountant ten behoeve van de vaststelling van de subsidie.4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/02/20111. Het college besluit subsidie toe te kennen voor de uitvoering van het jongerenwerk van HaarlemEffect in Delftwijk een bedrag van € 112.400,=; voor de uitvoering van het additionelejongerenwerk van Haarlem Effect in Zuidwest een bedrag van € 31.680,= en voor de uitvoeringvan het jongerenwerk van Youth for Christ in Noord, Oost en Schalkwijk een bedrag van €24.500,=;2. De kosten van het besluit bedragen € 168.580,=, de baten van het besluit bedragen € 0,=. Hetbesluit wordt gedekt binnen programma 4;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het college stuurt de nota ter informatie aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/02/20111 Het College besluit de Intentieverklaring gezamenlijke ontwikkelstrategie Binnenduinrand teondertekenen(zie bijlage 1).2 Het College besluit de verantwoordelijk wethouder R. van Doorn te machtigen deintentieverklaring te ondertekenen namens de gemeente Haarlem. Wethouder Cassee tekent ookde intentieverklaring.3 Het College besluit de intentieverklaring voor advies aan te bieden aan de Commissie Beheer ofOntwikkeling4 Deze intentieverklaring heeft geen financiële gevolgen5 Voor de publicitaire aandacht rond de feitelijke ondertekening op 28 februari in het HuisBeeckestein besluit het college dit besluit pas na 27 februari te communiceren samen met deProvincie Noord-Holland.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =