Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 01 november 2011 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
01 nov. 2011, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Algemene informatie

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 01/11/20111. Het college stemt in met de wijziging van artikel 2, eerste lid en artikel 5 eerste lid van decirculaire "Reglement Bedrijfshulpverleningsactiviteiten 1997.2. Communicatieparagraaf: de wijzigingen worden verwerkt in de Intranetversie van ReglementBedrijfshulpverleningsactiviteiten 1997 en gecommuniceerd via de Salarisbijsluiter.3. Financiële consequenties: het besluit heeft financiële consequenties ter hoogte van € 450,-- aanextra BHV uitgaven op jaarbasis. Deze uitgaven komen ten laste van het personeelsbudget"Toelagen en Vergoedingen" toe te delen aan de afdeling M&S/FAZA-DIV. Het budget istoereikend.4. Dit besluit wordt ter overeenstemming voorgelegd aan het Georganiseerd Overleg.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 01/11/20111. Het college besluit een projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro te nemen voor hetbesluitgebied zoals aangegeven op bijlage 1 bij dit besluit;2. Het college stemt in met de goede ruimtelijke onderbouwing zoals opgenomen in bijlage 2 bijdit besluit en verbindt deze aan het projectbesluit;3. Het college mandateert de verdere uitvoering van dit besluit inclusief de ondertekening aan hethoofd van de afdeling VVH/OV;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;6. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 01/11/20111. Het college besluit voor het jaar 2011 aan Stichting 't Web subsidie te verstrekken van € 70.568,-.2. De kosten van het besluit bedragen € 70.568,- en worden gedekt uit programma 3, beleidsveld 3.2Welzijn, Gezondheid en Zorg.3. Communicatieparagraaf: De instelling ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 01/11/20111. Het college besluit het oude vastellingsbesluit met nr. STZ/RB/2011/198926 in te trekken.2. Het college besluit de ingediende zienswijze ontvankelijk te verlaren.3. Het college besluit de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren.4. Het college stelt het wijzigingsplan Wijkpark Delftwijk/SIG gewijzigd vast.5. Het college besluit het wijzigingsplan Wijkpark Delftwijk/SIG te publiceren in zowel destadskrant en staatscourant als op de gemeentelijke website en ruimtelijke plannen.nl, envervolgens zes weken ter inzage te leggen.6. Het wijzigingsplan Wijkpark Delftwijk/SIG wordt ter kennisname toegestuurd aan deCommissie Ontwikkeling.7. Het besluit heeft geen financiële consequenties.8. De betrokkenen (wijkraad en indiener zienswijze) ontvangen na besluitvorming informatie overdit besluit.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 01/11/2011Het college stelt de raad voor:1. In te stemmen met de "Samenwerkingsovereenkomst inzake Bouwplan Dreef, tevens anterieureovereenkomst ex. Artikel 6.24 lid 1 Wro" (bijlage A) met de provincie Noord-Holland;2. De portefeuillehouder (wethouder), bij akkoord bevinden, te machtigen het besluit totuitvoering te brengen;3. Een krediet van € 146.595,- beschikbaar te stellen ter uitvoering van de"Samenwerkingsovereenkomst inzake Bouwplan Dreef, tevens anterieure overeenkomst". Dekosten worden gedekt uit de met de provincie Noord-Holland te sluiten anterieureovereenkomst.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; in de stadskrant komteen mededeling dat een anterieure overeenkomst is gesloten.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 01/11/20111. Het college besluit dat de Amsterdamsevaart na de opening van de fly-over in westelijkerichting tussen de Pr. Bernhardlaan en de Amsterdamse Poort wordt afgewaardeerd naar éénrijstrook overeenkomstig bijgevoegde ontwerp in bijlage B;2. Het college ziet er op toe dat er nauwkeurige monitoring plaats zal vinden om te voorkomen datonverwachte c.q. ongewenste verkeersafwikkelingen ontstaan;3. In het eerste kwartaal 2012 zal een plan van aanpak worden voorgelegd waarin staat beschrevenwelke kruispuntaanpassingen en verkeersbeheersingsmaatregelen op de route Oudeweg nodigzijn opdat een afwaardering van de Amsterdamsevaart in oostelijke richting tevens mogelijkwordt;4. Bij dit plan van aanpak wordt rekening gehouden met de verkeersstructuurvisie zoalsweergegeven in het Coalitieakkoord, de gebiedsvisie Oostradiaal, de regionaleBereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland inclusief de doortrekking van de Pr. Bernhardlaan;5. Aan deze planaanpak is tevens een participatie- en inspraaktraject verbonden;6. De financiële gevolgen van die planaanpak zullen worden betrokken bij de eerstkomendeKadernota 2012;7. De in besluitpunt 1 genoemde maatregelen worden gedekt uit programma 9. De kosten van demonitoring zoals beschreven in besluitpunt 2 worden gedekt uit programma 8.8. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de portefeuillehoudergeeft perstoelichting;9. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 25/10/20111. Het college stelt op basis van de inspraakreacties het definitief ontwerp (DO ) vast van hetWijkpark in Delftwijk.Het college stelt de raad voor:2. Een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van realisatie van het wijkpark van € 1.742.874,-exclusief btw.3. De kosten ten laste te brengen van de grondexploitatie Delftwijkmiddengebied complexnummer 134, hiermee is rekening gehouden in het MeerjarenplanGrondexploitaties 2011 - 2013.4. Het vrijgekomen pand voormalig Daaf Gelukschool , Martinus Nijhofflaan 9 met eenboekwaarde van € 385.975,-- (per 31-12-2011) in te brengen in de grondexploitatie DelftwijkMidden complex 134. Hiermee is rekening gehouden in de grondexploitatie.5. De bewoners, de wijkraad en andere participanten ontvangen na besluitvorming informatieOver de vaststelling van het DO. De media ontvangt hieromtrent een persbericht6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering; 25/10/20111. Het college neemt kennis van het voorstel, inclusief het voornemen om een eventuele invoeringvan een prijsprikkel nader te onderzoeken.2. Alvorens te komen tot definitieve besluitvorming aangaande de uitwerking wordt de nota terbespreking voorgelegd aan de commissie Beheer.3. Op basis van dit beraad komt het college tot een keuze omtrent de nadere uitwerking van eenduurzaam afvalbeheer.4. De besluitvorming in het kader van deze nota heeft geen financiële consequenties. Beoogdnader onderzoek wordt verricht op basis van het bestaande budget.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 25/10/20111. Het college neemt kennis van de Evaluatie Kadernota 2011.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • B&W vergadering: 11/10/20111. Het college neemt kennis van het projectplan als leidraad voor het integratieproces tussen dehoofdafdelingen Wijkzaken en Stedelijke Projecten.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens