Besluitenlijst BenW 03 mei 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/04/2011Het college stelt de raad voor:1. de Algemene Subsidie Verordening (ASV) gemeente Haarlem ingaande 1 juni 2011, als vermeld opde bijlage A, vast te stellen en te bepalen dat deze verordening in werking treedt op 1 juni 2011,onder gelijktijdige intrekking van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Haarlem ingaande1 oktober 2010.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Na vaststelling door de raad wordt daarvan melding gemaakt in de eerstvolgende editie van deStadskrant en liggen de stukken gedurende zes weken ter inzage in de Publiekshal en wordt eenmelding gemaakt in de landelijke databank verordeningen.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissies Samenleving en Bestuurhierover een advies hebben uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/05/20111. bij de overbrenging van het archief van het gemeentebestuur over de periode 1957 tot en met1990 krachtens de Archiefwet 1995 artikelen 15, 16 en 17 (zie bijlage III), de openbaarheid v tebeperken op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en wel tot een periodevan 75 jaar na datum van het jongste stuk.2. de archivaris van de gemeente Haarlem (i.c. de directeur van het Noord-Hollands Archief) debevoegdheid te geven dispensatie te verlenen van deze openbaarheidsbeperking.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/05/20111. Het college besluit het aanbod van Nuon te aanvaarden.2. Het college besluit tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ter voorkoming van eengeschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt.3. De kosten van het besluit bedragen € 152.424. Het besluit wordt gedekt uit programma 4product 0402034. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/05/20111. Het college besluit bijgaande brief "Financiering WWB"aan de commissie Samenleving tezenden2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking gestuurd aan de commissieSamenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/04/20111. Het college besluit aan Salomo een voorbereidingskrediet van € 91.800,- beschikbaar te stellenvoor de aanpassing van de Kleine Houtweg 24 ten behoeve van De Dreef,2. De kosten van het besluit bedragen € 91.800,-. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost IP77.01.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Actieve informatieplicht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =