Besluitenlijst BenW 04 januari 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/01/20111. Het college stemt in met het prestatieplan 2011 van de stichting Haarlem Effect.2. Het college besluit stichting Haarlem Effect voor de uitvoering van het prestatieplan 2011een budgetsubsidie toe te kennen van € 1.655.023,64.3. Het college stemt in met de overheveling van € 33.232 uit het totaal van € 219.919,66programma 10 'versterking peuterspeelzaalwerk' naar programma 4 voor de uitvoeringpeuterspeelzaalwerk. In de eerste berap 2011 meldt het college dit aan de Raad.4. De instelling ontvangt daags na het besluit informatie.5. Het college stuurt de nota ter informatie aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/01/20111. Het college besluit het pad tussen het appartementencomplex en het voetbalveld van DSK denaam Tollenspad te geven.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen (Hulpdiensten, TNT post, gemeentelijke afdelingen, e.a.) ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 23/12/20101. Het college stelt het "Sociaal Statuut gemeente Haarlem 2011" vast waarna deze per 1 januari2011 in werking treedt. Dit Sociaal Statuut heeft een looptijd tot en met 31 december 2012.2. Het college trekt de Leidraad bij Reorganisaties 1999 en het Sociaal Statuut 2006 per 31december 2010 in.3. Het college mandateert de besluitvormingsbevoegdheid ten aanzien van kleine reorganisatieszoals bedoeld in artikel 1, vierde lid en artikel 3, tweede lid, van het "Sociaal Statuut gemeenteHaarlem 2011" aan de Algemeen Directeur. De bijlage "Mandaten Personeelsbesluiten" bij hetMandateringsbesluit Gemeente Haarlem zal hiertoe worden aangepast.4. Het college stelt de in artikel 17 van het "Sociaal Statuut gemeente Haarlem 2011" genoemdeEvaluatiecommissie in. De benoeming van de commissieleden vindt plaats bij naderebesluitvorming.5. Communicatieparagraaf: de vaststelling en inwerkingtreding van het "Sociaal Statuut gemeenteHaarlem 2011" worden in ieder geval gecommuniceerd via Insite, de Inzine en deSalarisbijsluiter.6. Financiële consequenties: financiële consequenties van de uitwerking van het "Sociaal Statuutgemeente Haarlem 2011" worden in de uitgangspunten van de begroting opgenomen. Definanciële consequenties zijn nog niet volledig en in detail in beeld omdat deze niet van tevorenin volle omvang kunnen worden berekend. Gezien de juridische mogelijkheden van hetonderhavige Sociaal Statuut in verhouding tot het voorgaande Sociaal Statuut 2006 zullen definanciële gevolgen op termijn kunnen worden ingeschat als een besparing.7. De Commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/12/20101. Het college neemt kennis van het Olympisch Plan 2028.2. Het college laat zich informeren over de rol die de gemeente Haarlem kan hebben in deontwikkeling van het Olympisch Plan 2028 op lokaal niveau.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/12/20101. Het college neemt kennis van het rapport van de Rekenkamercommissie met een beschrijvingen analyse van de besluitvorming rond stadion Oostpoort.2. Het college besluit de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie voor een goede sturing vande projectorganisatie over te nemen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De Rekenkamercommissie ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking gestuurd aan de commissieOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =