Besluitenlijst BenW 05 april 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/04/2011Het college besluit:1. de nota activabeleid vast te stellen.2. akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen in de financiële beheersverordening artikel212.3. het besluit heeft geen directe financiële consequenties.4. de nota activabeleid te presenteren in de raadsmarkt en vervolgens ter kennisgeving aan decommissie Bestuur te verzenden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/04/20111. Het college besluit meer inzicht te geven in de leefsituatie in Haarlemse wijken, waar relatiefveel allochtone bevolkingsgroepen wonen.2. Het college besluit om niet in te gaan op het verzoek van de SAMS om een onderzoek naarleefsituatie van etnische bevolkingsgroepen in Haarlem te houden.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/04/20111. Het college besluit in te stemmen met de jaarrekening 2010 van de GemeenschappelijkeRegeling Cocensus2. Het nadelig saldo van € 22.000 wordt ten laste van de algemene reserve van Cocensus gebracht3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/04/20111. Op basis van de resultaten uit de inspraak het Definitief Ontwerp vast te stellen voor deherinrichting van de 'Raaksstraat'.2. Vanaf 11:00 uur in werking stellen van de dynamische afsluiting, waarbij bewoners aan de Raaksmet een eigen garage toegang behouden met gebruik van toegangspas.3. Ontheffing zal worden verleend aan bewoners met een auto en een eigen parkeerplaats in degarage van de Korte Zijlstraat en de Bakkumstraat om over het deel busbaan Nassaulaan terijden en rechtsaf de Raaks in te slaan.4. De Raaks aan te wijzen als autovrije straat 'categorie 2'.5. Op een ander te bepalen plaats in de straat zal een natuurstenen tekstplaat worden aangebrachtmet verwijzing naar de historische Raakstorens.6. Besluit heeft geen budgettaire consequenties; kosten van het voorstel zijn al geraamd in debegroting.7. De betrokkenen (wijkraad, omwonenden en Fietsersbond ) ontvangen daags na besluitvorminginformatie over het besluit.8. Het besluit van het college wordt ter kennisname voorgelegd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/04/20111. Het college besluit in te stemmen met het opstellen van de gebiedsvisie Randweg - Zijlwegconform bijgevoegde startnotitie (bijlage 1);2. De kosten van de dit besluit bedragen € 48.000,-. De kosten worden gedekt door eenbudgetverschuiving van programma 10 naar programma 9 van de begroting. Verwerking vindtplaats in de eerstvolgende bestuursrapportage;3. De omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokkenen zoals beschreven in destartnotitie;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/04/20111. Het college stelt op basis van de inspraakreacties het definitieve ontwerp van het Wilsonpleinvast.2. De kosten van dit besluit bedragen € 2.106.000,-. Het college verzoekt de gemeenteraad om deinvesteringskosten van dit project beschikbaar te stellen uit de routinematige investeringsposten63.19 (€ 300.000,-) 2011 en (€ 1.600.000,-) 2012. De totale investeringskosten bedragen €1.900.000,-3. Het college verzoekt de gemeenteraad om de exploitatiekosten van dit project beschikbaar testellen uit de begrotingsposten "Groot onderhoud open verharding"(€ 100.000,-) 2012 en"Openbare verlichting op normniveau" (€ 80.000,-) 2012 en "Speelvoorzieningen opnormniveau" (€ 26.000,-) 2012. De totale exploitatiekosten bedragen € 206.000,-.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht5. De buurtbewoners, de wijkraad en de insprekers op het voorlopig ontwerp (VO) en de overigebelanghebbenden ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/04/20111. Het college geeft de concept kadernota Haarlem Duurzaam vrij voor het delen van kennis eninzichten en het formuleren van een gedeelde visie Haarlem Duurzaam2. Het college organiseert op 15 april 2011 de conferentie Haarlem Duurzaam als start voor eenstadsgesprek.3. Het college stuurt de concept kadernota ter informatie naar de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/04/20111. Het college besluit twee 213a-onderzoeken uit te voeren naar (1) de doelmatigheid endoeltreffendheid van het hondenbeleid en (2) de doelmatigheid en doeltreffendheid van heterfpachtbeleid conform bijgaande opzetten.2. De kosten van dit besluit bedragen ca. € 3.500 en worden gedekt uit het beschikbare budgetvoor de uitvoering van 213a-onderzoek (programma 10).3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/03/20111. Het college laat de aanbevelingen van het bureau Oranjewoud: 'Actualisatie normbudgetten2010' nader uitwerken.2 Het strategisch beheer voor de lange termijn na 2012 wordt uitgewerkt in relatie tot de notaruimtelijke kwaliteit, de structuurvisie openbare ruimte en de kadernota duurzaamheid.3. Het college neemt als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud in de komende jaren hetscenario waarbij het achterstallig onderhoud maximaal wordt weggewerkt (scenario 2).4. Het college besluit de rood gecodeerde projecten (bijlage B) op de projectenlijst 2011 tebevriezen.5. Het college besluit de geel gecodeerde projecten (bijlage C) op de projectenlijst 2011 teversoberen.6. Het college besluit de groen gecodeerde projecten (bijlage D) op de projectenlijst 2011 in dehuidige vorm door te laten gaan.7. Het besluit wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer.8. Belanghebbenden worden daags na het besluit schriftelijk op de hoogte gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =