Besluitenlijst BenW 05 juli 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/07/20111. Het college besluit het subsidie 2010 aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstrekenvast te stellen op € 4.547.400,-2. Het college gaat akkoord met het toevoegen van het positieve resultaat over 2010 van €92.226,- aan de bestemmingsreserve Opleidingen (€ 30.742,-) en aan een bestemmingsreserveMobiliteitsbeleid (€ 61.484,-)3. Het college besluit de huursubsidie 2010 aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem enomstreken vast te stellen op € 719.000,-4. Het college besluit de subsidies voor 2010 voor de projecten 'Kiezen voor Jeugd','Combinatiefuncties' en 'NT-2 Pleinen' vast te stellen op respectievelijk € 27.000,-, € 80.000,-en € 33.000,-5. Het besluit heeft geen financiële consequenties6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit7. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/07/20111. Het college besluit tot de verkoop van de ondergrond van Ripperda fase 2b commerciële ruimtehoofdgebouw onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geenaanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college zendt dit besluit ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling.3. De opbrengst van deze verkoop bedraagt € 213.680,--exclusief kosten koper en BTWenworden geactiveerd op complex 017, de grondexploitatie Ripperda.4. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/07/2011Het college stelt de raad voor:1. In te stemmen met verkoop van het gemeentelijk deel van het Brinkmann-complex ervanuitgaande dat het minimum benodigde bedrag voor de huisvestingsoperatie wordt behaald.2. Het college op te dragen pas in te stemmen met verkoop nadat zekerheid is verkregen over denieuwe invulling en/of herontwikkeling van het Brinkmanncomplex en nadat de raad hiermeeheeft ingestemd.3. In te stemmen met het op exclusieve basis voor een periode van een half jaar met LCG teonderhandelen over verkoop en herontwikkeling van het Brinkmann-complex, zonder dathieruit, voor besluitvorming door de raad hierover, enige verplichting resteert.4. Een krediet beschikbaar te stellen ad €100.000,- voor de in 2011 te maken kosten voorbovengenoemde activiteiten, ten laste van de verkoopopbrengst rekening houdende met de nettoondergrens voor de huisvesting.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/07/20111. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de realisatie van de tijdelijkefietsenstalling parallel aan de Zijlvest, naast Wilhelminastraat 1, voor 350 fietsen,waarbij een overkapping en omheining voor de fietsen is voorzien.2. In te stemmen met de investering voor deze tijdelijke fietsenstalling en inrichting tergrootte van € 220.000,- met als dekkingsbron € 55.000,- bijdrage van MAB en voor hetoverige deel van € 165.000,- de grondexploitatie Raaks.3. In te stemmen met de financiering van het regulier onderhoud in het kader van Schoon,Heel en Veilig voor € 80.000,- voor vier jaar. Met als dekkingsbron de eerste vier jaarde grondexploitatie Raaks en daarna wordt dit gefinancierd uit de lopendeonderhoudsbegroting.4. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 300.000,-5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie beheerhierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/2011Het college besluit:1. nadere regels vast te stellen over het terugvorderingsbeleid van Persoonsgebonden budgetten endeze, conform paragraaf 7 Uitvoeringsbeleid, op te nemen in de uitvoeringsregels individuelevoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Haarlem.2. Ter uitvoering van de pilot verantwoording PGB akkoord te gaan met de geschatte projectkostenvan € 100.000 en deze kosten te dekken uit de verwachte opbrengsten van de controle. Hetpositieve saldo wordt ingezet ter dekking van de bezuinigingstaakstelling 2011 binnen de Wmo.3. dat de betrokkenen na besluitvorming informatie ontvangen over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht4. dat het besluit ter informatie wordt gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28 juni 2011Het college stelt de raad voor1. vast te stellen:de nota De nieuwe Haarlemse participatiepraktijkde vernieuwde Inspraakverordeningde vernieuwde Verordening op de wijkraden2. in te trekken de Verordening tot subsidiëring van de bewonersondersteuning via wijkraden3. te besluiten dat deze intrekking en regelingen in werking treden de dag na publicatie in deStadskrant
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28 juni 2011Het college besluit:1. de antwoorden op de inspraakreacties over de financiering bewonersondersteuning viawijkraden vast te stellen;2. de Uitvoeringsregeling financiering bewonersondersteuning via wijkraden in principe vast testellen, met als doel het eenvoudiger te maken om bewonersondersteuning te gebruiken;3. dit voorgenomen besluit ter bespreking voor te leggen aan de raadscommissies Bestuur enBeheer;4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28 juni 20111. Het college besluit akkoord te gaan met de in bijlage B voorgestelde beantwoording van deinspraakreacties en stelt de notitie "Doorontwikkeling wijkcontracten" (bijlage A) definitiefvast;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissies Beheer en Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28 juni 20111. Het college besluit deel te nemen aan de groencompetitie 2012.2. De kosten van het besluit bedragen € 5000,- Het besluit wordt gedekt uit de post Beheer enBeleid Openbaar Groen (kostenplaats 1684.4421.4010.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer en decommissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28 juni 20111. Het college stemt in met de inhoud van bijgevoegde brief met het kenmerkWZ/OGV/2011/164912 waarmee vragen van Mr. Schram worden beantwoord.2. De financiële consequenties van dit besluit, groot € 71.000,-, worden gedekt vanuit het eerderbeschikbaar gestelde projectkrediet.3. Communicatieparagraaf: de brief wordt verzonden naar Mr. Schram.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28 juni 20111. Het college stelt de raad voor de uitvoering van de projecten Versterken jongerenwerk, Versterken ouderenwerk en Experimenten eropaf-aanpak te verschuiven van 2010-2012 naar 2011-2013 en daartoe € 275.000,- in 2013 te onttrekken aan de Wmo-reserve.2. Het college stelt de raad voor de projecten Meiden gaan ervoor!, Hulp die er mag zijn, Ontmoetingsactiviteit Boerhaavewijk/Zomerzone, Verminderen eenzaamheid en Toegankelijkheidsschouw te schrappen en de vrijkomende € 250.000,- terug te laten vloeien naar de Wmo-reserve.3. Het college stelt de raad voor € 100.000,- te onttrekken aan de Wmo-reserve om de drie decentralisaties in het sociaal domein voor te bereiden.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/06/20111. Het college stelt de raad voor om een krediet van 1.000.000 euro te verlenen voor het project Land in Zicht.2. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 67.40 (Waarderpolder oeververbinding). 3. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt bijlage A van dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 Gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluitHet college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =