Besluitenlijst BenW 06 december 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/12/20111. Het college stelt de raad voor om een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien vande Nieuwe Algemene Verordening Recreatieschap Spaarnwoude.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/12/2011Het college stelt de raad voor:1. De verkoop van het Prinsen Bolwerk 3 opnieuw te starten.2. De aangepaste stedenbouwkundige randvoorwaarden vast te stellen waarbij met name wordtgeselecteerd op stedenbouwkundige kwaliteit middels een tweetal bebouwingsmogelijkheden.3. Te kiezen voor een hotelontwikkeling op deze locatie.4. Het besluit heeft als gevolg van lagere opbrengsten dan oorspronkelijk geraamd consequentiesvoor de financiële bijdrage aan het project Stationsplein. Dit zal na verdere uitwerking in dekredietaanvraag Stationsomgeving worden voorgelegd.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.6. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordtde bijlage B niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55.7. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/12/20111. Het college besluit een anterieure overeenkomst, "Bouwplan Van Breemen terrein" gelegen aan deSchouwtjeslaan 19-23, aan te gaan met HBB Ontwikkeling BV ex artikel 6.24 Wro, ondervoorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit tewijzigen of in te trekken;2. De kosten van het besluit bedragen € 80.009,25, de baten van het besluit bedragen €80.009,25 =anterieure overeenkomst. Het krediet is geraamd als investeringspost SZ.113. Dit krediet isbeschikbaar gesteld als routine-investering.3. Na bespreking in de commissie Ontwikkeling is de portefeuillehouder, bij akkoord bevinden,gemachtigd het besluit tot uitvoering te brengen;4. Het college zendt dit besluit ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling;5. In de stadskrant komt een mededeling dat een anterieure overeenkomst is gesloten. De betrokkenenontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/12/2011Het college stelt de raad voor:1. de Verordening plaatsingsvolgorde WSW vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het College stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/12/20111. Het college stemt in met het conceptontwerpbestemmingsplan Bosch en Vaart metidentificatienummer BP 4080004;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. Het besluit wordt ter kennisname gezonden aan de commissie ontwikkeling;4. De betrokkenen (waaronder de wijkraad) ontvangen na besluitvorming informatie over ditbesluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/12/2011Besluitpunten college.1. Het college besluit tot vaststelling van de in deze nota opgenomen subsidies voor het jaar 2010 hettotaal aantal opgenomen subsidies bedraagt 28 stuks, het totale vaststellingsbedrag bedraagt €4.051.102,25.2. Financiële paragraaf: dit besluit past binnen de in de begroting opgenomen subsidiebedragen.3. Communicatieparagraaf: de betrokken instellingen worden door middel vanvaststellingsbeschikkingen geïnformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/12/20111. Het college stemt in het ontwerp-wijzigingsplan Waarderhaven.2. Het college besluit het ontwerp-wijzigingsplan Waarderhaven te publiceren en zes weken terinzage te leggen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Belanghebbenden (waaronder alle bewoners van de Waarderhaven) ontvangen nabesluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/12/20111. Het college stelt de raad voor:1) het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan Van Tubergen (2011/236409) metidentificatienr NL.IMRO.0392.BP4080003-0003 in te trekken;2) het bestemmingsplan Van Tubergen (2011/422471) met identificatienrNL.IMRO.0392.BP4080003-0003 opnieuw ongewijzigd vast te stellen;3) te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen;2. Het besluit heeft verder geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/12/20111. Het college besluit tot het vooralsnog niet gunnen van de verkoop Westergracht 49rd voor eenbedrag van € 130.000,- inclusief kosten en informeert de Commissie Ontwikkeling hierover.2. Het college besluit tot het gunnen van de verkoop Westergracht 57zw voor een bedrag van€ 82.000,- inclusief kosten en informeert de Commissie Ontwikkeling hierover.3. Het college besluit tot het gunnen van de verkoop Westergracht 57rd voor een bedrag van€ 123.000,- inclusief kosten en informeert de Commissie Ontwikkeling hierover.4. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/11/20111.het college verklaart gegrond de bezwaren van MeerWaarde tegen het besluit dat per 2012 geensubsidie meer wordt verleend, trekt het besluit in en kent voor 2012 een subsidie toe van€ 50.000,--,2.Het besluit heeft budgettaire consequenties. Voor 2012 dient alsnog een subsidie van € 50.000,-- teworden verleend ten laste van de kostenplaats veilig wonen, ondernemen en naar school, nr. 1091 47917230,3.Het besluit wordt schriftelijk meegedeeld aan de betrokkene.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/11/20111. Het college stemt in met het plan van aanpak, zoals in bijgaand document staat beschreven2. Het college kan de motie nr. 40 niet uitvoeren wegens het ontbreken van de benodigdebudgetten hiervoor en is voornemens met een voorstel te komen voor de dekking van debenodigde € 194.000 in februari 20123. De direct betrokkenen worden per brief geïnformeerd over de in het plan van aanpakvoorgestelde maatregelen
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =