Besluitenlijst BenW 06 september 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/09/20111. Het college stelt de raad voor een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te gevenvoor de aanvragen om omgevingsvergunningen die zijn opgenomen in de bij deze notabehorende bijlage A;2. Het college stelt de raad voor het college te mandateren om de ontwerp-verklaring van geenbedenkingen gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage te leggen;3. Het college stelt de raad voor te verklaren dat geen definitieve verklaring van geenbedenkingen nodig is voor bovengenoemde aanvragen om omgevingsvergunning, indien ervoor de betreffende aanvraag geen zienswijzen zijn ingediend en zich geenprivaatrechtelijke belemmeringen tegen de plannen blijken voor te doen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkelinghierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/09/20111. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) voor deherinrichting van het Nadorstplein vast.2. De totale kosten van het besluit bedragen €415.000,- en worden gedekt uit deexploitatiebegroting. De kosten van dit besluit worden gedekt uit GOOV (Groot OnderhoudOpen Verhardingen) €375.000,- en IOR (Intensivering Openbare Ruimte) €40.000,-.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.4. De participanten, insprekers, buurtbewoners en de wijkraad Leidsebuurt ontvangen nabesluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/09/20111. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) voor deherinrichting van het Brouwersplein vast.2. De kosten van het besluit bedragen €280.000,-. Het college stelt de raad voor om voor van deherinrichting van het Brouwersplein een krediet ter beschikking te stellen van €155.000,- tenlaste van de post 65.10 (Speelvoorzieningen) uit het investeringsplan 2012.3. Het college stelt de raad voor om voor de herinrichting van het Brouwersplein uit de begroting2012 de volgende budgetten vooruitlopend op de begrotingsvaststelling ter beschikking testellen: GOOV (groot onderhoud open verhardingen) €65.000,-, IOR (intensivering openbareruimte) €40.000,- en STRM (straatmeubilair normniveau) €20.000,-.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.5. De buurtbewoners en de Wijkraad Leidsebuurt ontvangen daags na besluitvorming informatieover dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/09/20111. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van het burgerinitiatief en overigevragen en visies van belanghebbenden ten aanzien van de unilocatie (inhoudelijk deelhaalbaarheidsonderzoek Gedempte Oude Gracht 138)2. Het college stelt de raad voor de openstaande toezeggingen 0604 en 0711 (beantwoordingvragen) hiermee af te doen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. Communicatieparagraaf: de brief wordt daags na de besluitvorming verzonden naar de opstellervan het burgerinitiatief en op de lijst ingekomen stukken gezet van de eerstvolgendevergadering van de commissies Samenleving en Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/09/20111. Het college besluit een kenteken herkenning camera te plaatsen langs het "Groene Wegje" omhet inrijverbod te handhaven2. De kosten van het besluit bedragen € 20.000,- en worden gedekt uit begrotingspost 1662 2845"gesloten verharding".3. De jaarlijkse beheerskosten bedragen € 1.750,- en worden gedekt uit begrotingspost 1541 1305"wegverkeer".4. Het college stemt in met de inhoud van bijgevoegde (concept) brief met het kenmerkWZ/GEM/2010/78912, waarmee vragen van de SP inzake het "Groene Wegje" wordenbeantwoord.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer. De briefwordt verzonden naar de vragensteller en op de lijst van ingekomen stukken gezet van deeerstvolgende raadsvergadering.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/09/20111. Het college besluit om ondanks het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteitmedewerking te verlenen aan de aanvraag om bouwvergunning voor het bouwen van 99appartementen/grondgebonden woningen en commerciële ruimtes aan de Hannie Schaftstraat 22 -56 en 58 - 166;2. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om de ontheffingsprocedure voor bovengenoemdbouwplan te starten;3. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om de binnenplanse ontheffing en debouwvergunning te verlenen, indien er tijdens tervisielegging geen zienswijzen worden ingediend.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/09/20111. Het college besluit in te stemmen met de realisatieovereenkomst voor fase 1 van hetScheepmakerskwartier (bijlage B), onder het voorbehoud dat het overleg met de commissieOntwikkeling geen aanleiding geeft het besluit in te trekken of te wijzigen;2. Het college stelt de raad voor om het definitieve Masterplan Scheepmakerskwartier (bijlage A)vast te stellen als ruimtelijk en programmatisch kader voor de herstructurering van hetplangebied;3. Op grond van de economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt geheimhoudingopgelegd ex. artikel 55 Gemeentewet omtrent een deel van de inhoud van de stukken (bijlageG), te weten: de artikelen 4, 7, en van 10 de leden 5 en 6 van de realisatieovereenkomst; bijlage 15 behorend bij de realisatieovereenkomst.4. Het college stelt de raad voor de grondexploitatie Scheepmakerskwartier te verkleinen tot hetgebied van fase 1 en de nieuwe grondexploitatie vast te stellen met een sluitende exploitatie (ziebijlage C en D).5. Het college stelt de raad voor een nieuwe grondexploitatie "Scheepmakerskwartier fase 2" teopenen en vast te stellen met een negatief saldo van € 273.000,-. Dit saldo wordt gedekt binnende consolidatie Spoorzone (zie bijlage E en F).6. Het college stelt de raad voor een krediet ter beschikking te stellen van € 95.000,-, voor de extrakosten van de planoptimalisatie en "de knip" in fase 1 en 2, welke zijn voorzien en gedektbinnen de grondexploitatie Scheepmakerskwartier fase 1.7. Het college stelt de raad voor een krediet ter beschikking te stellen van € 214.035,- voor deambtelijke kosten van september 2011 tot en met juli 2014 (oplevering laatste woning fase 1)voor het uitwerken van het bestemmingsplan en begeleiden van het bouwplan van fase 1. Dekosten worden jaarlijks vooraf vergoed door De Principaal conform de afspraken in derealisatieovereenkomst.8. Het college stelt de raad voor een krediet ter beschikking te stellen voor de kosten van hetfiscaal bouwrijp maken van perceel E 6433 voor een bedrag van € 145.000,- te dekken uit deverkoop opbrengsten.9. De betrokkenen, waaronder wijkraad Scheepmakerskwartier en ontwikkelaar De Principaal,ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.10. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/08/2011Het college stelt de raad voor:1. kennis te nemen van de subsidiebeschikking van de provincie Noord-Holland en deze subsidiead € 250.000,- incl. BTW ten gunste te brengen van de gebouwexploitatie Jan Gijzenkade 305.Dit levert een positief exploitatieresultaat op;2. aanvullend krediet ad 151.000,- excl. BTW te verstrekken voor de asbestsanering en hetachterstallig onderhoud (incl. VTU) van de voormalige basisschool De Dolfijn, Jan Gijzenkade305;3. dit krediet te dekken uit de verbeterde gebouwexploitatie Jan Gijzenkade 305.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/08/2011Het college stelt de raad voor:1. in te stemmen met het verbouwen van het pand aan de Herensingel 73/hoek Volhardingstraat tenbehoeve van een gezondheidsfunctie met verblijf, zoals omschreven in de ruimtelijkeonderbouwing van 25 mei 2011 en met het uitbreiden van het bestaande pand met een technischeinstallatie op het dak;2.een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het bouwplan voor deHerensingel 73/Volhardingstraat (zaaknummer 2011-0001064);3.het college te mandateren om de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen gelijktijdig met hetontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage te leggen;4. te verklaren dat geen definitieve verklaring van geen bedenkingen nodig is als er geen zienswijzentegen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen worden ingediend.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/08/20111. Het college besluit bij de Prinsenbrug, naast de vervanging van de bascule, deaanvaarbescherming en wachtplaatsen voor de schepen te vervangen.2. Het college besluit de motie "Bereikbaarheid Stationsplein via Prinsenbrug/Spaarne" uit tevoeren onafhankelijk van de noodzakelijke vervanging van de bascule.3. Het college stelt de Raad voor:- Het restant raadskrediet van € 300.000,- op IP 62.10 restauratie Melkbrug vrij te geven endeze investeringspost af te sluiten.- Dit bedrag als een aanvullend krediet te verlenen van € 300.000,- op IP 62.05b Vervangenbascule Prinsenbrug.- Voor 2012 een extra krediet van € 700.000,- te verlenen ten laste van IP 62.09Vervangingsprogramma bruggen.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =