Besluitenlijst BenW 07 juni 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/2011Het college besluit:1. Over te gaan tot verkoop van een perceel grond van ca 583 m² en het vestigen van een zakelijkrecht tot overbouwing op een perceel grond van ca 87 m², beiden kadastraal bekend gemeenteHaarlem II, sectie S, nummer 2589 gedeeltelijk, zoals aangegeven op tekening nummer 10720,voor een op basis van de Nota Grondprijzen en bovengenoemd programma berekende koopsomvan € 245.831,- exclusief kosten koper, onder voorbehoud dat het overleg met de commissiegeen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college zendt dit besluit ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling.3. De opbrengsten uit de verkoop bedragen € 245.831,- exclusief kosten koper en wordengeactiveerd op de reserve vastgoed.4. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/20111) Het college gaat akkoord met de voornaamste conclusies en aanbevelingen uit de notitie "Organisatie van vastgoed, Twynstra Gudde d.d. 15 april 2011 ". Dit zijn:a) Bureau Vastgoed ontwikkeling vult momenteel de strategische rol in projecten onvoldoende inb) Herpositionering van bureau Vastgoed ontwikkeling draagt niet bij aan deze strategischerolinvulling.c) Strategische advisering vraagt andere competenties, deze andere rolinvulling is eenprofessionaliseringsvraagstuk van zowel bureau Vastgoed ontwikkeling alsook voor de andereambtelijke disciplines op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.d) Bureau Vastgoed Beheer stuurt niet strategisch met het gemeentelijk vastgoed. Strategischeadvisering vraagt andere competenties van bureau Vastgoed Beheer, maar ook van debeleidsafdelingen.e) Het outsourcen van (delen van) bureau Vastgoed Beheer kan bijdragen aan een efficiëntereuitvoering van vastgoedbeheer.Deze keuze kan pas gemaakt worden als alle aspecten van hetbeheer in beeld zijn.2) Het college stelt het stappenplan afdeling Vastgoed vast.3) Het college besluit het outsourcen van (delen) van het bureau Vastgoed Beheer nader teonderzoeken. Het college beslist op basis van dit onderzoek uiterlijk in december 2011 definitiefover het outsourcen van (delen) van het bureau Vastgoed Beheer.4) Financiën: met de uitvoering van het stappenplan afdeling Vastgoed wordt de bezuiniging uit dekadernota 2011 van € 80.000 per 2013 gerealiseerd.5) Communicatie : de betrokken medewerkers en de OR worden gedurende het gehele trajectgeïnformeerd.6) Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissies bestuur enontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/20111. Het college stelt de raad voor bij Besluit vast te stellen de volgende wijziging van deScheepvaart en Havenverordening, vastgesteld bij zijn raadsbesluit van 2 september 1998.Artikel 5 wordt gewijzigd en lid 7 wordt toegevoegd en luidt als volgt:"De ligplaatsvergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar"2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/20111. Het college besluit tot het verhogen van de inzet op combinatiefuncties vanaf 2012 tot 2015 tot19,3 fte, volgens de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.2. De kosten van het besluit bedragen € 965.000. Het besluit wordt gedekt uit de middelenbeschikbaar in de begroting, programma 4.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/20111. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de voorstellen voor de besteding kabelgeldentot een bedrag van € 262.029,-2. Het college stelt de raad voor om uit de reserve UPC het restantbedrag van € 14.760,- teonttrekken3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht5. Besluitvorming vindt tegelijkertijd plaats met de behandeling van de kadernota
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/2011Het college stelt de raad voor:1. per 1 januari 2012 het door de gemeente voorgestelde systeem voor digitaal bezoekersparkerenop basis van kentekenregistratie in alle betrokken wijken te introduceren;2. houders van bezoekersvergunningen de mogelijkheid te bieden te kiezen voor de huidigepapieren bezoekersschijf, in plaats van een digitale bezoekersvergunning;3. tot het vaststellen van het privacyreglement d.d. 20 mei 2011 voor digitale parkeerrechtenconform bijlage 1. Hiermee vervalt het vorige privacyreglement, zoals vastgesteld in hetraadsbesluit 2009/113951. Het nieuwe reglement treedt in werking, daags na vaststelling doorde raad. Het privacyreglement wordt gepubliceerd en op www.overheid.nl geplaatst;4. om gedurende in ieder geval 3 jaar, jaarlijks in de tweede helft van het kalenderjaar de stand vanzaken te evalueren op het gebied van gebruikscijfers van de twee systemen, de kosten en baten;5. dat daags na het collegebesluit een persbericht wordt gepubliceerd (zie bijlage 2);6. het besluit heeft voor 2011 financiële consequenties, de incidentele kosten bedragen € 95.000.Voorgesteld wordt het College op te dragen hier t.z.t. een dekkingsvoorstel voor te formuleren.7. de structurele jaarlijkse kosten voor het digitaal parkeren zijn gedekt in de (vastgestelde)begroting;8. het besluit komt tegemoet aan de wensen van het burgerinitiatief;9. het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/20111. De gemeente zet het contract van de ID-er waarvoor zij formeel en inhoudelijk werkgever is omin een reguliere aanstelling. Deze aanstelling blijft buiten de formatie en wordt gedekt uitmateriele budgetten van de hoofdafdeling Wijkzaken. Hiermee is een bedrag van circa € 30.000gemoeid.2. Het college vraagt voor 6 WiW-ers wordt per 01 januari 2012 ontslag wegens reorganisatie aan.3. De mogelijke kosten 2012 a.g.v. de inwerkingtreding van het sociaal statuut (€ 167.000) en hetfinancieel risico scholen (€ 80.000) worden gedekt uit het werkdeel van het participatiebudget,programma 7 beleidsveld 7.1 werk en reïntegratie.4. Deze nota wordt ter informatie/bespreking toegezonden aan de commissie Samenleving.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.6. De media worden over dit besluit geïnformeerd via een persbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/20111. Het college besluit aan Stichting Kontext subsidie te verstrekken van € 184.301,- voor de uitvoeringvan het prestatieplan 2011 van Stichting Kontext voor de coördinatie en exploitatie Loket Haarlem.2. De kosten van het besluit bedragen € 184.301,- en worden gedekt uit programma 3, beleidsveld 3.2Welzijn, Gezondheid en Zorg.3. De instelling ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/20111. Het college besluit aan Kontext subsidie te verstrekken van € 1.279.600,- voor de uitvoering van hetprestatieplan 2011 van het Algemeen Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadslieden.2. De kosten van het besluit bedragen € 1.279.600,- en worden gedekt uit programma 3, beleidsveld3.2 Welzijn, Gezondheid en Zorg.3. Communicatieparagraaf: De instelling ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/20111. Het college neemt kennis van de uitkomsten van de bijgevoegde rapportage over de externebelangenafweging sportcomplex Noord Schalkwijkerweg.2. Het college betrekt deze uitkomsten bij de (nog te maken) keuzes in de gebiedsvisie EuropawijkNoord.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie en ter afdoening van dit onderdeel vanraadsamendement 15/5 aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/20111. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) voor deherinrichting van het Christina van Erphof vast.2. De totale kosten van het besluit bedragen € 140.000,-. De exploitatiekosten van dit besluitworden gedekt uit 'Intensivering Openbare Ruimte' (IOR; €130.000,-) en 'Speelvoorzieningenop normniveau brengen' (SVN; €10.000,-).3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.4. De betrokkenen, buurtbewoners en de wijkraad Vondelkwartier ontvangen na besluitvorminginformatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/20111. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2010 vanhet recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 184.748,- voorSpaarnwoude. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt de bijdrage vastgesteld op€135.584,-. De kosten die hiervan mogen worden afgetrokken, bedragen €55.320,- in verband metbeheer en onderhoud op eigen grondgebied. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal.2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2011 van hetRecreatieschap Spaarnwoude, echter met de kanttekening dat RNH zich moet inspannen om opkorte termijn toe te werken naar een sluitende begroting. De participantenbijdrage zal in 2011 €186.540,-bedragen voor Spaarnwoude. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt eenbijdrage voorgesteld van € 136.899,-. Hier mogen nog de kosten voor beheer en onderhoud op eigengrondgebied van af worden getrokken.3. Een verklaring van bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2012 van hetRecreatieschap Spaarnwoude. Voor Haarlem wordt een bijdrage voorgesteld van € 189.525,-. Er zalnog meer dan in de nu gepresenteerde begroting gestreefd moeten worden naar het realiseren vaneen sluitende begroting. Daarnaast heeft Haarlem voorgesteld om vanaf 2012 een verlaging van departicipantenbijdrage door te voeren, beginnend met € 6.000,- in 2012 en oplopend tot € 24.000,- in2018. De participantenbijdrage zal in onderling overleg worden bepaald binnen het bestuur van hetRecreatieschap.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/20111. Het college neemt kennis van de resultaatverantwoording van het project Herriestoppers.2. Het college wordt verzocht de nota door te sturen aan de Commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/06/20111. Het college besluit de als bijlage A bijgevoegde brief aan de raadscommissie Beheer te zenden2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college besluit kennis te nemen van de inhoud van bijgaande voortgangsnotitie en stelt dezevast2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie en bespreking gestuurd aan de commissieSamenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/05/20111. Het college geeft de B&W-nota vrij voor verdere bespreking2. Het college spreekt zijn voorkeur uit om scenario 2 uit te voeren.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college bespreekt de nota met de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =