Besluitenlijst BenW 08 februari 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/02/20111. Het college neemt kennis van de informatie over de veranderingen voor de corporaties vanaf 1januari 2011 sinds het van kracht worden van de tijdelijke ministeriele regeling 'diensten vanalgemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting'.2. Het college neemt kennis van bijlage A: Toelichting op Europese regels voorwoningcorporaties.3. De corporaties en de regiogemeenten van Zuid-Kennemerland worden geïnformeerd.4. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/02/20111. Het college besluit met terugwerkende kracht met ingang van 1 oktober 2010 op grond vanartikel 5.1 juncto 5.10 lid 3Wabo en op grond van artikel 95 Wet bodembescherming (Wbb)categoraal aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar in het kader van de Wabo en de Wbbdegenen die werkzaam of gedetacheerd zijn bij de gemeente Haarlem, hoofdafdelingStadszaken, afdeling Milieu, bureau bodem en belast zijn met Bevoegd gezag taken Wbb enWabo.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen worden geïnformeerd
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/02/20111. Het college besluit tot vaststelling van de in deze nota opgenomen subsidies voor het jaar 2009; hettotaal aantal opgenomen verleende subsidies bedraagt 10 stuks, het totale vaststellingsbedragbedraagt € 303.179.2. Financiële paragraaf: dit besluit past binnen de in de begroting opgenomen subsidiebedragen, debedragen zijn reeds in 2009 betaald.3. Communicatieparagraaf: de betrokken instellingen worden door middel vanvaststellingsbeschikkingen geïnformeerd.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/02/20111. Het college besluit het college besluit te starten met de vernieuwing van de Woonvisie;2. Het college besluit deze startnotitie (incl. bijlagen) ter bespreking voor te leggen aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/20111. Het college besluit tot de verkoop van de ondergrond van Ripperda plandeel Zuidhof Blok F-3voor een berekende koopsom, op basis van 7 grondgebonden woningen, van € 646.067,76exclusief kosten koper en BTW onder voorbehoud dat het overleg met de CommissieOntwikkeling en zienswijze van de raad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in tetrekken.2. Het college besluit tot de verkoop van 7 parkeerplaatsen à € 22.700,- incl. BTW per stukbehorende bij de te realiseren 7 woningen Zuidhof blok F-3, onder voorbehoud dat het overlegmet de Commissie Ontwikkeling en zienswijze van de raad geen aanleiding geeft om het besluitte wijzigen of in te trekken.3. Het college stuurt dit voorstel naar de raad nadat de Commissie Ontwikkeling hierover eenadvies heeft uitgebracht.4. Het college verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze te geven op het onder 1 en 2genoemde voorgenomen besluit5. De opbrengsten uit de verkoop bedragen € 646.067,76 exclusief kosten koper en BTW enkomen ten gunste van de grondexploitatie Ripperda.In de prognose MPG 2010 is rekening gehouden met een lagere opbrengst voor fase 3, welkepas in 2011, 2012, 2013 ten gunste van de exploitatie zou vallen. De nu gerealiseerde opbrengstis hoger en wordt eerder gerealiseerd. Dit zal worden verwerkt in het MPG 2011.De opbrengsten van de parkeerplaatsen komen ten gunste van het IP nummer 12.13“Cronjé garage bouw rendabel”6. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/2011Het college besluit om1. Het concept-geluidreductieplan vast te stellen en vrij te geven voor inspraak;2. De betrokken bedrijven, de KvK en de IKH actief te informeren.3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties4. De commissie beheer krijgt dit besluit ter kennisname.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/20111. Het college neemt kennis van de nota 'Resultaten en voornemens Bestuurlijke AanpakCriminaliteit'.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit onderwerp3. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp in de vorm van eenpresentatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/20111. Het college stelt de raad voor het Meerjarenplan bestrijding Voortijdig Schoolverlaten 2011-2014 Zuid-en Midden-Kennemerland goed te keuren.2. Het college stelt de raad voor om voor de periode 2011 tot en met 2014 jaarlijks € 314.000 voorhet Meerjarenplan VSV beschikbaar te stellen in Programma 4 met als dekking Programma 10DU Jeugd/VSV en stelt de raad tevens voor om in 2011 de in bijlage I genoemde VSVprojecten te financieren.3. Het college stelt de raad voor het college te mandateren eventuele verschuivingen in het VSVprogramma2011-2014 aan te brengen.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het college stuurt het voorstel naar de gemeenteraad nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/02/2011Het college stelt de raad voor:1. Het gevraagde krediet van € 5.650.000 beschikbaar te stellen2. De kosten van het besluit bedragen € 5.650.000.De kredieten zijn geraamd als investeringspost25.08 Concernhuisvesting € 4.500.000 en investeringspost MS. 93 Concernhuisvestingmeubilair 1e fase € 1.150.000.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =