Besluitenlijst BenW 10 mei 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/05/20111. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de ontwerp begroting 2012 VeiligheidsregioKennemerland.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/05/20111. Het college stelt de raad voor: in te stemmen met de ontwerp-jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Kennemerland. In te stemmen met de bestemming van het resultaat 2010.2. De incidentele baten van het besluit bedragen € 150.000 (op basis van het Haarlemse aandeel inde VRK).3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/05/20111. Het college besluit de nieuwe brug en het nieuwe fietspad naar het Sterrencollege de volgendenamen te geven: Sterrenbrug en Sterrenpad.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen (hulpdiensten, TNT post, gemeentelijke afdelingen, e.a.) ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/05/2011Het college besluit:1. het per 1 januari 2011 geactualiseerde normenkader financiële rechtmatigheid 2011Deel I wordt met positief advies van het college ter vaststelling aan de gemeenteraadaangeboden als voorlopig kader voor de controle van de jaarrekening 2011;2. het normenkader wordt voor advies voorgelegd aan de accountant en de Auditcommissie uitde raad;3. het besluit heeft geen financiële consequenties;4. de betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/05/20111. Het college besluit om het beschikbaar gestelde budget van de provincie Noord-Holland in tezetten voor het opstellen van het Regionaal Actieprogramma Zuid-Kennemerland/ IJmond2011-2015.2. De financiële gevolgen van dit budgettair neutrale besluit worden verwerkt in de 2ebestuursrapportage 2011.3. De provincie Noord-Holland en de betrokken regiogemeenten ontvangen na besluitvorminginformatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/05/20111. Het college besluit de eerste en tweede voortgangsrapportage unilocatie (respectievelijk2009/171546 en 2009/246504) openbaar te maken, met inachtneming van de destijds door hetcollege genomen besluiten.2. Het college besluit twee voortgangsbrieven (respectievelijk september 2009 en juni 2010)openbaar te maken.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. Communicatieparagraaf: de te openbaren bijlagen maken onderdeel uit van het aan de raad tezenden feitenrelaas en komt tegemoet aan de verzoeken in het kader van de WOB.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/04/20111. Het college besluita. de maandagmarkt in 2011 op de volgende data te verplaatsen: 2 en 9 mei;b. de zaterdagmarkt in 2011 op de volgende data te verplaatsen: 7 en 14 mei, 6 augustus,20 en 27 augustus, 10 september.c. dat op genoemde zaterdagen en maandagen een alternatieve route of verkeersomleidingvan kracht is in de binnenstad.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de data van deverplaatsing worden gepubliceerd in de stadskrant.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/05/20111. Het college neemt kennis van het verslag van bevindingen van Ernst&Young over dejaarrekening 2010.2. Het college stemt in met de reactie op dit verslag van bevindingen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. Het verslag van bevindingen en de reactie daarop van het college wordt samen met hetjaarverslag 2010 op 6 mei aan de raad aangeboden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/04/20111. Het college stelt de raad voor om het jaarverslag (inclusief de jaarrekening) 2010 vast te stellen.2. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het in bijlage 5.7 van het jaarverslagopgenomen overzicht Single information/single audit (SiSa) en de toelichting daarop.3. Het SiSa-overzicht na vaststelling van het jaarverslag door de raad aan te bieden aan destaatssecretaris van BZK4. Het college stelt de raad voor om het rekeningsresultaat over 2010 als volgt te bestemmen:X € 1.000a. Voorziening beheer welzijnsaccommodaties om te zetten naar een bestemmingsreservebeheer welzijnsaccommodaties 235b. Voorziening achterstallig onderhoud Pest en Dolhuys om te zetten naar eenbestemmingsreserve achterstallig onderhoud Pest en Dolhuys 622c. Voorziening onderhoud cultuurpodia om te zetten naar een bestemmingsreserveonderhoud cultuurpodia 858d. Voorziening organisatiefricties om te zetten naar een bestemmingsreserve organisatiefricties 2.858e. Voorziening baggeren om te zetten naar een bestemmingsreserve baggeren 2.453f. Nog te besteden ICT-middelen 1.351g. Nog te besteden gelden kinderopvang 148h. Krediet Reinaldapark 380i. Onttrekking aan de algemene reserve -/- 812Totaal 8.0935. Communicatieparagraaf: het jaarverslag wordt 6 mei aan de raad verzonden
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =