Besluitenlijst BenW 11 oktober 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/10/20111. De aanvangstijdstippen van huwelijken op het stadhuis worden aangepast naar hele(Gravenzaal) en halve (Librije) uren;2. De formulering van artikel 2 wordt zó aangepast dat onduidelijkheid over debenoemingsvoorwaarden voor een eenmalige benoeming van een trouwambtenaar wordtweggenomen;3. Er wordt in het Reglement een mogelijkheid opgenomen om in uitzonderlijke gevallen eenbenoeming tóch te weigeren;4. Het Reglement Burgerlijke Stand, de toelichting hierop en de bijbehorende Bijlagen wordenovereenkomstig het bovenstaande aangepast (zie Bijlage).5. Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.6. Publicatie vindt plaats via het gemeentelijke informatieblok in de Haarlemmer en opwww.haarlem.nl
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/10/20111. Een krediet van € 6.763,64 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding eerste inrichtingonderwijsleerpakket voor de 9e groep van o.b.s. De Wilgenhoek.2. Een krediet van € 6.763,64 beschikbaar stellen voor de uitbreiding eerste inrichtingonderwijsleerpakket voor de 18e groep van o.b.s. De Molenwiek.3. Een krediet van € 13.158,22 beschikbaar stellen voor de uitbreiding eerste inrichtingonderwijsleerpakket en meubilair voor de 20e groep van o.b.s. De Zonnewijzer.4. Een krediet van € 13.158,22 beschikbaar stellen voor de uitbreiding eerste inrichtingonderwijsleerpakket en meubilair voor de 17e groep van o.b.s. De Zuidwester.5. Een krediet van € 13.158,22 beschikbaar stellen voor de uitbreiding eerste inrichtingonderwijsleerpakket en meubilair voor de 13e groep van o.b.s. De Peppelaer.6. Een krediet van € 26.316,- beschikbaar stellen voor de uitbreiding eerste inrichtingonderwijsleerpakket en meubilair voor de 23ste en 24ste groep van o.b.s. Ter Cleeff7. Een krediet van € 39.475,- beschikbaar stellen voor de uitbreiding eerste inrichtingonderwijsleerpakket en meubilair voor de 27ste tot en met de 29ste groep van o.b.s. De Kring.8. De aanvraag voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de 14e groep tenbehoeve van o.b.s. De Cirkel af te wijzen daar de school reeds voor 19 groepen is ingericht.9. De kosten van deze besluiten bedragen € 118.792,90. Het besluit wordt gedekt uitinvesteringspost 77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij debegrotingsvaststelling.10. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.11. De raadscommissie Samenleving te informeren over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/10/20111. Het college besluit kennis te nemen van de accountantsverklaring en stelt de bekostiging tenbehoeve van de verbouwing en functionele aanpassingen van de bijzondere basisschool SintLiduina, Timorstraat 17 vast op € 388.705,05.2. Het college besluit kennis te nemen van de accountantsverklaring en stelt de bekostiging tenbehoeve van de verbouwing en functionele aanpassingen van de bijzondere basisschool SintBavo, Reviusstraat 1-3 vast op € 92.825,00.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/10/20111. Het college stelt het Gladheid Uitvoeringsplan 2011-2012 vast.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht. Communicatie naar de burgers geschiedt via berichtgeving in de lokale media3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties , uitgaande van een gemiddeld wintersstrooiregiem. Deze kosten zijn opgenomen in de DVO afval +reiniging. Bij een strenge wintergeldt het gestelde in de financiële paragraaf4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/10/20111. Het college besluit de volgende straatnamen vast te stellen:Steenwachterstraat, Lange Vijfmatlaan, Uiterdijkkade, Bosserlandweg, Meerstukstraat,Zinkerstraat, Zijdewindstraat, Vlaslandstraat, Louis en Morgenplein en Viermaststraat.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen (Hulpdiensten, TNT post, gemeentelijke afdelingen, e.a.) ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/10/20111. Het college neemt kennis van het onderzoek naar het initiatiefvoorstel 'Haarlemse banen begeleidwerken'2. Het college informeert de commissie Samenleving over dit onderwerp.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/10/20111. Het college besluit de ontwerp gebiedsvisie Kleverlaanzone vrij te geven voor deinspraakprocedure.2. Op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt geheimhoudingopgelegd ex artikel 55 Gemeentewet omtrent bijlage C.3. Het besluit heeft financiële consequenties, besluitvorming hierover vindt plaats in de volgendefase, de financiële verkenning laat zien dat de geplande uitgaven zoals voorgesteld in deontwerp gebiedsvisie kunnen worden gedekt door verkopen en subsidies binnen het plangebied,zoals blijkt uit de vertrouwelijke bijlage C.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de ter inzage leggingwordt bekend gemaakt in de Stadskrant; de media krijgen een persbericht.5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/10/20111. Het college besluit in te stemmen met het Participatie- en inspraakplan Verzakelijkingsubsidiesystematiek.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissies Bestuur enSamenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/10/20111. Het college besluit de evaluatie van Raad op maat (bijlage A) vast te stellen.2. Het college besluit de uitkomsten van de evaluatie structureel in te bedden. Het gaat om het:- verbreden van het samenwerkingsverband van Loket Haarlem,- houden van loketspreekuren in kwetsbare wijken in Haarlem,- realiseren van de website www.lokethaarlem.nl- uitvoeren van een tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek.3. De kosten van het besluit bedragen € 89.902,-. Het besluit wordt voor € 75.000,- gedekt uitprogramma 3 Welzijn, gezondheid en zorg en voor € 15.000,- uit Hof 2.0: praktijkwerkplaatsinformatievoorziening en ondersteuning van actieve burgers. Dit besluit wordt geëffectueerd bijde begroting 2012. Bovengenoemde middelen zijn hierin opgenomen.4. Het college doet met dit besluit toezegging 234 af (Uitwerking Raad op maat).5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =